“Chuyên viên Dịch vụ Khách hàng – DVKH Vĩnh Yên”

Ngân hàng VPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng VPBank tuyển dụng Chuyên viên Dịch vụ Khách hàng – DVKH Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc – TA050

Ngân hàng VPBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Dịch vụ Khách hàng – DVKH Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc – TA050 , cụ thể như sau:

18/10/2019

Facebook