Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2019

13/02/2020

Căn cứ Quyết định số 5361/QĐ-UBND, ngày 28/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức, số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ, năm 2019 của tỉnh Thanh Hóa.

Căn cứ Công văn số 17740/UBND-THKH ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 của Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa;

Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019, cụ thể như sau:

1. Số lượng cần tuyển dụng: 08 người.

2. Cơ cấu cần tuyển

– Bộ môn Chẩn đoán Hình ảnh: 01;

– Bộ môn Dược: 03;

– Bộ môn Chuyên khoa: 01;

– Bộ môn Y Cơ sở: 02;

– Bộ môn Nhi: 01.

3. Về điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:

a) Đảm bảo theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức và các quy định hiện hành của pháp luật.

b) Yêu cầu về trình độ chuyên môn:

– Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh: Vị trí việc làm: Giảng viên giảng dạy tích hợp chuyên ngành kỹ thuật hình ảnh y học: Yêu cầu tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

– Bộ môn Dược: Vị trí việc làm: Giảng viên giảng dạy tích hợp chuyên ngành dược: Yêu cầu tốt nghiệp Dược sĩ đại học, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

– Bộ môn Chuyên khoa: Vị trí việc làm: Giảng viên giảng dạy tích hợp chuyên ngành mắt: Yêu cầu tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

– Bộ môn Y Cơ sở: Vị trí việc làm: Giảng viên giảng dạy tích hợp chuyên ngành sinh lý và sinh lý bệnh: Yêu cầu tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

– Bộ môn Nhi: Vị trí việc làm: Giảng viên giảng dạy tích hợp chuyên ngành Nhi khoa: Yêu cầu tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

4. Về hình thức tuyển dụng:

Thực hiện việc tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 19/11/2018 của Chính phủ; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ và Quyết định số 1942/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp Công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

5. Hồ sơ dự tuyển:

a) hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ;

– Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao giấy khai sinh;

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, nghiệp vụ sư phạm và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt, đồng thời giấy chứng nhận kết quả học tập do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải có điểm trung bình học tập toàn khóa được quy đổi sang thang điểm 10 của cơ quan có thẩm quyền dịch thuật và xác nhận;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền cấp;

– 02 ảnh thẻ cỡ 4×6 cm.

Lưu ý: Toàn bộ hồ sơ đựng trong phong bì (Hồ sơ dự tuyển không trả lại).

b) Thời gian, lệ phí, địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 17/2/2020 đến 17/3/2020.

– Lê phí xét tuyển: 500.000đ/hồ sơ xét tuyển.

– Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa (số 177, Hải Thượng Lãn Ông, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa) Điện thoại liên hệ: 02373953225 –  0913730589./.

*****Phương án tuyển dụng chi tiết như sau:

Căn cứ Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 19/11/2018 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ về Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 1942/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp Công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 5361/QĐ-UBND, ngày 28/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức, số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ, năm 2019 của tỉnh Thanh Hóa.

Căn cứ Công văn số 17740/UBND-THKH ngày 23/12/2019 của UBND tỉnh về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 của Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa;

Căn cứ Kế hoạch số 461/CĐYT-TCHC ngày 06/11/2019 của Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa về việc tổ chức kỳ xét tuyển Viên chức năm 2019. Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa xây dựng phương án tuyển dụng viên chức, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

– Tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019 của Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa đảm bảo tuyển dụng được viên chức có trình độ, năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

– Việc tuyển dụng viên chức phải được thực hiện theo Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ban hành quy định về việc tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 19/11/2018 của Chính phủ và các quy định hiện hành của pháp luật về việc tuyển dụng viên chức; bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật.

II. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN

1. Số lượng cần tuyển dụng: 08 người.

2. Cơ cấu cần tuyển

– Bộ môn Chẩn đoán Hình ảnh: 01;

– Bộ môn Dược: 03;

– Bộ môn Chuyên khoa: 01;

– Bộ môn Y Cơ sở: 02;

– Bộ môn Nhi: 01.

3. Về điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:

a) Đảm bảo theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức; Điều 4 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức và khoản 1 Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 19/11/2018 của Chính phủ; Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/3/2017 và Thông tư số 03/2018/TT-BLĐTBXH ngày 15/6/2018 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

b) Yêu cầu về trình độ chuyên môn:

– Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh: Vị trí việc làm: Giảng viên giảng dạy tích hợp chuyên ngành kỹ thuật hình ảnh y học: Yêu cầu tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

– Bộ môn Dược: Vị trí việc làm: Giảng viên giảng dạy tích hợp chuyên ngành dược: Yêu cầu tốt nghiệp Dược sĩ đại học, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

– Bộ môn Chuyên khoa: Vị trí việc làm: Giảng viên giảng dạy tích hợp chuyên ngành mắt: Yêu cầu tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

– Bộ môn Y Cơ sở: Vị trí việc làm: Giảng viên giảng dạy tích hợp chuyên ngành sinh lý và sinh lý bệnh: Yêu cầu tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

– Bộ môn Nhi: Vị trí việc làm: Giảng viên giảng dạy tích hợp chuyên ngành Nhi khoa: Yêu cầu tốt nghiệp Bác sĩ đa khoa, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

4. Về hình thức tuyển dụng:

Thực hiện việc tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 19/11/2018 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ về Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và Quyết định số 1942/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp Công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

5. Hồ sơ dự tuyển:

a) hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ;

– Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao giấy khai sinh;

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, nghiệp vụ sư phạm và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt, đồng thời giấy chứng nhận kết quả học tập do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải có điểm trung bình học tập toàn khóa được quy đổi sang thang điểm 10 của cơ quan có thẩm quyền dịch thuật và xác nhận;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền cấp;

– 02 ảnh thẻ cỡ 4×6 cm.

Lưu ý: Toàn bộ hồ sơ đựng trong phong bì (Hồ sơ dự tuyển không trả lại).

b) Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 17/2/2020 đến 17/3/2020.

– Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính, Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa (số 177, Hải Thượng Lãn Ông, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa) Điện thoại liên hệ: 02373953225 –  0913730589.

6. Thời gian, địa điểm ôn tập, lệ phí xét tuyển

– Thời gian, địa điểm ôn tập: Dự kiến ôn tập tại Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa vào ngày 20/3/2020.

– Thời gian, địa điểm xét tuyển: Tại Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa, dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 25/3/2020 đến ngày 31/3/2020.

– Lê phí xét tuyển: 500.000đ/hồ sơ xét tuyển.

7. Nội dung xét tuyển

Căn cứ Khoản 5, Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP, Nội dung xét tuyển được quy định như sau:

a) Vòng 1

– Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 quy định tại khoản 2 Điều này.

– Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau khi kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, Hiệu trưởng thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2.

– Chậm nhất 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì tiến hành tổ chức xét vòng 2.

b) Vòng 2

– Sát hạch thông qua phỏng vấn về trình độ hiểu biết chung, về trình độ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ của người được xét tuyển với những nội dung sau: Luật Viên chức năm 2010; Luật giáo dục nghề nghiệp 2014; Thông tư số 46/2016/TT-BLĐTBXH Quy định Điều lệ Trường Cao đẳng; Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật giáo dục nghề nghiệp; các quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường và hoàn trả của viên chức theo quy định của Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, và quản lý viên chức; Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 19/11/2018 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; hiểu biết về cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của Nhà trường.

– Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

– Thời gian phỏng vấn 30 phút.

– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

8. Cách xác định người trúng tuyển

a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải đủ các điều kiện sau đây:

– Có kết quả phỏng vấn quy định tại Vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

– Có số điểm vòng 2 cộng với số điểm ưu tiên theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 19/11/2018 của Chính phủ (nếu có) và các điểm ưu tiên khác cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên quy định tại Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 19/11/2018 của Chính phủ (nếu có) và các điểm ưu tiên khác bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm phỏng vấn tại Vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu tổng số điểm bằng nhau thì Hiệu trưởng quyết định.

b) Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng như sau:

– Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả phỏng vấn vòng 2;

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như con thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khới nghĩa (từ 19/8/1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con anh hùng lực lượng vũ trang, con Anh hùng lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả phỏng vấn vòng 2;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên, đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả phỏng vấn vòng 2;

Trường hợp người dự tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên như trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả vào kết quả phỏng vấn vòng 2.

– Người tốt nghiệp thạc sĩ được cộng 5 điểm; tốt nghiệp đại học loại xuất sắc được cộng 4 điểm, loại giỏi được cộng 3 điểm, loại khá được cộng 2 điểm vào kết quả phỏng vấn vòng 2;

– Người có thâm niên công tác đúng trình độ và vị trí cần tuyển là 5 năm được cộng 5 điểm, mỗi năm tiếp theo được cộng 01 điểm vào kết quả phỏng vấn vòng 2.

– Không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thành lập Hội đồng xét tuyển, Ban kiểm tra sát hạch

– Hiệu trưởng Cao đẳng Y tế Thanh Hóa thành lập Hội đồng xét tuyển, gồm 07 thành viên như sau: Hiệu trưởng làm Chủ tịch Hội đồng; 01 Phó Hiệu trưởng làm Phó chủ tịch Hội đồng; Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính kiêm Chủ tịch Công đoàn Trường làm Phó Chủ tịch Hội đồng thường trực; 01 cán bộ trách công tác Tổ chức cán bộ làm ủy viên thư ký hội đồng; đại diện một số phòng ban, bộ môn chức năng làm ủy viên.

– Hội đồng xét tuyển thành lập Ban kiểm tra sát hạch, gồm các thành viên là đại diện lãnh đạo các phòng chức năng, bộ môn thuộc nhà trường.

2. Trình tự, thủ tục xét tuyển

TT Nội dung công việc Thời gian thự hiện Tổ chức/cá nhân thực hiện
1 Xây dựng phương án tuyển dụng chi tiết gửi Sở Nội vụ thống nhất để triển khai thực hiện. Trước khi thông báo xét tuyển viên chức Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa
2 Thông báo tuyển dụng viên chức trên Báo Thanh Hóa hoặc Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Sau khi thống nhất về phương án tuyển dụng. Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa
3 Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển. 30 ngày kể từ ngày đăng ký thông báo tuyển dụng. Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa
4 Quyết định thành lập Hội đồng xét tuyển.

Quyết định thành lập Ban Giám sát kỳ xét tuyển.

Sau khi hết thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển. Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa
5 Quyết định thành lập:

1. Ban kiểm tra Phiếu dự tuyển.

2. Ban kiểm tra sát hạch và Tổ giúp việc.

Sau khi có Quyết định thành lập Hội đồng xét tuyển. Chủ tịch Hội đồng xét tuyển
6 Chủ tịch Hội đồng họp, phân công nhiệm vụ. Sau khi Chủ tịch Hội đồng thành lập các Ban và Bộ phận giúp việc. Chủ tịch Hội đồng xét tuyển
7 Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn thí sinh dự tuyển và chốt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển. Sau khi thành lập Ban kiểm tra Phiếu dự tuyển. Ban kiểm tra Phiếu dự tuyển.
8 Xây dựng danh mục tài liệu ôn tập để thông báo cho thí sinh. Tối thiểu trước 10 ngày tổ chức xét tuyển. Ban kiểm tra

sát hạch.

9 Thông báo triệu tập thí sinh dự tuyển vòng 2 theo quy định. Chậm nhất 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn thí sinh. Hội đồng xét tuyển.
10 Xây dựng câu hỏi và đáp án kiểm tra sát hạch thông qua phỏng vấn. Ban Kiểm tra sát hạch
11 Niêm yết công khai danh sách thí sinh theo số báo danh, địa điểm phỏng vấn; phổ biến nội quy kỳ xét tuyển theo quy định. 01 ngày trước khi tổ chức xét tuyển. Hội động xét tuyển.
12 Họp Ban kiểm tra sát hạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Trước khi xét tuyển Trưởng ban kiểm tra sát hạch.
13 Tổ chức phỏng vấn Chậm nhất 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh Ban kiểm tra sát hạch.
14 Tổng hơp kết quả phỏng vấn vào bảng kết quả chung theo quy định. Sau khi phỏng vấn Ban kiểm tra sát hạch.
15 Bàn giao kết quả phỏng vấn cho Uỷ viên kiêm Thư ký Hội đồng. Trưởng ban kiểm tra sát hạch, Thư ký Hội đồng xét.
16 Uỷ viên kiêm Thư ký Hội đồng tổng hợp chung kết quả và báo cáo Chủ tịch Hội đồng xét tuyển. Chậm nhất 15 ngày làm việc sau khi kết thúc kỳ xét tuyển Thư ký Hội đồng xét tuyển.
17 Báo cáo Hiệu trưởng công nhận kết quả xét tuyển. Chậm nhất 10 ngày sau khi nhận được kết quả tổng hợp từ Uỷ viên Thư ký Hội đồng Chủ tịch Hội đồng xét tuyển.
18 Công nhận kết quả xét tuyển Chậm nhất 10 ngày sau khi nhận được báo cáo của Chủ tịch Hội đồng Hiệu trưởng
19 Thông báo công khai kết quả xét tuyển và dự kiến người trúng tuyển trên cổng thông tin điện tử của Nhà trường. Sau khi Hiệu trưởng công nhận kết quả xét tuyển Hội đồng xét tuyển.
20 Tổng hợp hồ sơ đề nghị phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức gửi về Sở Nội vụ. Ít nhất 10 ngày sau ngày thông báo công khai kết quả dự kiến trúng tuyển. Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa.
21 Thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức. Sau 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị phê duyệt kết quả trúng tuyển. Sở Nội vụ
22 Phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức. Chủ tịch UBND tỉnh.
23 Trường Cao đẳng Y tế hoàn thiện hồ sơ, quyết định tuyển dụng và ký hợp đồng làm việc với người trúng tuyển theo quy định. Sau khi có Quyết định phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức của Chủ tịch. Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa.
24 Bàn giao toàn bộ tài liệu về kỳ xét tuyển viên chức để lưu trữ và quản lý theo quy định. Chậm nhất 30 ngày sau khi kết thúc kỳ xét tuyển. Thư ký Hội đồng bàn giao Phòng Tổ chức – Hành chính.

3. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và phúc khảo

– Trong quá trình tổ chức xét tuyển, trường hợp có đơn khiếu nại, tố cáo thì việc giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo các quy định của pháp luật.

– Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày niêm yết công khai kết quả xét tuyển và gửi kết quả đến người dự tuyển theo địa chỉ ghi trên bì thư khi nộp hồ sơ dự tuyển, người dự tuyển có quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo kết quả xét tuyển đến Hội đồng xét tuyển. Uỷ viên kiêm Thư ký Hội đồng xét tuyển tổng hợp báo cáo Chủ tịch Hội đồng xét tuyển để báo Hiệu trưởng tổ chức phúc khảo trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn nhận đơn đề nghị phúc khảo. Không nhận đơn phúc khảo đối với nội dung phỏng vấn, các đơn đề nghị phúc khảo nhận được sau thời hạn nêu trên.

– Chủ tịch Hội đồng xét tuyển quyết định thành lập Ban phúc khảo; kết quả phúc khảo được tổng hợp vào kết quả xét tuyển, báo cáo Hiệu trưởng xem xét và thông báo kết quả phúc khảo cho người có đơn đề nghị phúc khảo trong thời hạn quy định tại điểm b nêu trên.

4. Lưu trữ tài liệu

Tài liệu về kỳ xét tuyển bao gồm: Các văn bản tổ chức xét tuyển của Hiệu trưởng, Văn bản của Hội đồng xét tuyển, biên bản của các cuộc họp Hội đồng xét tuyển; Danh sách tổng hợp người dự tuyển, Đề phỏng vấn bản gốc, thang điểm và đáp án phỏng vấn, các biên bản bàn giao đề phỏng vấn, biên bản xác nhận tình trạng niêm phong đề phỏng vấn, biên bản lập các vi phạm quy chế, nội quy xét tuyển, bảng tổng hợp kết quả phỏng vấn, kết quả xét tuyển, quyết định công nhận kết quả xét tuyển, biên bản phúc khảo, giải quyết khiếu nại tố cáo và các tài liệu khác (nếu có) của kỳ xét tuyển.

5. Hủy bỏ kết quả tuyển dụng

a) Người dự tuyển bị hủy bỏ kết quả tuyển dụng nếu thuộc trong các trường hợp khi kiểm tra hồ sơ dự tuyển phát hiện các văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ, tài liệu có liên quan trong hồ sơ không hợp pháp hoặc có gian dối.

b) Trường hợp người trúng tuyển bị hủy bỏ quyết định tuyển dụng theo điểm a khoản này thì Hiệu trưởng dự kiến người tuyển dụng có kết quả xét tuyển thấp hơn liền kề ở cùng vị trí và điều kiện theo quy định và phối hợp với Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Trên đây là phương án tuyển dụng viên chức năm 2019 của Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa. Hiệu trưởng giao cho phòng Tổ chức – Hành chính chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu thành lập Hội đồng xét tuyển và chuẩn bị các điều kiện để triển khai phương án đạt chất lượng, hiệu quả./.

Nguồn tin: cyt.edu.vn