Hỏi đáp và tin tức

14/05/2020

Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 3, TP.Hồ Chí Minh thông báo danh sách thí sinh dự tuyển và quy định dự tuyển