Hỏi đáp và tin tức

19/07/2022

Có được biệt phái viên chức sang cơ quan hành chính nhà nước?

Biệt phái viên chức là việc viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập này được cử đi làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ trong một thời hạn nhất định.

Ông Lê Ngọc Toàn hỏi, có được biệt phái viên chức đang làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập về làm việc tại cơ quan hành chính nhà nước không (cùng làm một nhiệm vụ là kế toán), nếu được thì văn bản nào quy định?

Về vấn đề này, Bộ Nội vụ trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Viên chức thì biệt phái viên chức là việc viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập này được cử đi làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ trong một thời hạn nhất định. Quyền, nghĩa vụ của viên chức biệt phái thực hiện theo quy định của pháp luật.

Nguồn: baochinhphu.vn

Từ khóa:

Các bài đã đăng