pdf-nạp thẻ

30 đề phỏng vấn và đáp án thi tuyển nhân viên thư viện (thư viện, thiết bị)

Giá: 50,000

Tài liệu dài 60 trang pdf, gồm 30 đề phỏng vấn và đáp án thi tuyển nhân viên thư viện, (hoặc thư viện, thiết bị).

Tham khảo tài liệu:

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 01 Microsoft Word - Chuc danh Thu vien_01_30.doc