pdff-tai-lieu

Bộ câu hỏi ôn thi công chức Bộ Kế hoạch và Đầu tư môn Kiến thức chung năm 2023

Giá: 240,000

Bộ câu hỏi ôn thi công chức Bộ Kế hoạch và Đầu tư môn Kiến thức chung năm 2023 gồm 1362 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án. Bao gồm các nội dung sau:

1- Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013

2- Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của BCH Trung ương Đảng: Chiến lược phát triển Kinh tế – Xã hội 10 năm 2021-2030

3- Luật Tổ chức chính phủ (Hợp nhất tại văn bản số 21/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 của Văn phòng Quốc hội)

4- Luật Cán bộ công chức (Hợp nhất tại văn bản số 25/VBHN-VPQH ngày 16/12/2019 của Văn phòng Quốc hội)

5- Nghị định số 30/2020/NĐ-Cp ngày 05/3/2020 của Chính phủ về Công tác văn thư

6- Nghị định 89/2022/NĐ-CP ngày 28/10/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

7- Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030

8- Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên: Chuyên đề nhà nước trong hệ thống chính trị; Chuyên đề công vụ, công chức

 

Lưu ý: Sau khi học bộ câu hỏi này bạn có thể thực hiện việc thi thử để kiểm tra lại kiến thức đã học được qua bài thi thử sau: Bài thi thử trắc nghiệm ôn thi công chức Bộ Kế hoạch và Đầu tư môn Kiến thức chung 2023

 

*** Một số câu hỏi mô tả tài liệu:

blank blank