pdff-tai-lieu

Bộ câu hỏi ôn thi công chức hành chính tỉnh Hà Nam môn Kiến thức chung năm 2023

Giá: 150,000

Bộ câu hỏi ôn thi công chức hành chính tỉnh Hà Nam môn Kiến thức chung năm 2023 gồm 869 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án. Bao gồm các nội dung sau:

1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013;
2. Văn bản hợp nhất số 23/VBHN-VPQH ngày 15/7/2020 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Chỉ ôn: chương I “Những quy định chung”; chương VIII “Xây dựng, ban hành Nghị quyết Hội đồng nhân dân cấp tỉnh”; chương IX “Xây dựng, ban hành quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh”; chương X “Xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện);
3. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
4. Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;
5. Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức.

Một số câu hỏi mô tả tài liệu:

blank blank