word-the-cao

Bộ câu hỏi thi tuyển Bác sĩ môn Chuyên ngành Đa khoa, Răng hàm mặt, Y học cổ truyền

Giá: 50,000

Bộ câu hỏi thi tuyển Bác sĩ môn Chuyên ngành Đa khoa, Răng hàm mặt, Y học cổ truyền bao gồm 29 câu hỏi có đáp án với các nội dung sau:

– Luật Khám bệnh, chữa bệnh

– Thông tư số 51/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử lý phản vệ

– Thông tư 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021, Quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế

– Thông tư 16/2018/TT-BYT ngày 20/7/2018 của Bộ Y tế

– Thông tư 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27//5/2015

Một số câu hỏi mô tả tài liệu:

Câu hỏi 1: Anh/chị cho biết, tại Điều 76 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh có quy định về “Trách nhiệm của người hành nghề, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi xảy ra tai biến trong khám bệnh, chữa bệnh” là như thế nào?

Trả lời: Theo quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh:

Trách nhiệm của người hành nghề, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi xảy ra tai biến trong khám bệnh, chữa bệnh

1. Trường hợp xảy ra sai sót chuyên môn kỹ thuật gây ra tai biến cho người bệnh hoặc trong trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 73 của Luật này, doanh nghiệp bảo hiểm mà cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đã mua bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người bệnh theo hợp đồng bảo hiểm đã ký với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đó.

Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa mua bảo hiểm theo quy định tại khoản 1 Điều 78 của Luật này thì phải tự bồi thường thiệt hại cho người bệnh theo quy định của pháp luật.

2. Ngoài việc bồi thường theo quy định tại khoản 1 Điều này, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và người hành nghề có sai sót chuyên môn kỹ thuật gây ra tai biến cho người bệnh phải chịu các trách nhiệm pháp lý khác theo quy định của pháp luật.

3. Trường hợp xảy ra tai biến trong khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 73 của Luật này thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và người hành nghề không phải bồi thường thiệt hại.

 

Câu hỏi 2: Tại Điều 73 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh có quy định về “Xác định người hành nghề có sai sót hoặc không có sai sót chuyên môn kĩ thuật”, theo Anh/chị được hiểu như thế nào?

Trả lời: Theo quy định tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh:

Xác định người hành nghề có sai sót hoặc không có sai sót chuyên môn kỹ thuật

1. Người hành nghề có sai sót chuyên môn kỹ thuật khi được hội đồng chuyên môn quy định tại Điều 74 và Điều 75 của Luật này xác định đã có một trong các hành vi sau đây:

a) Vi phạm trách nhiệm trong chăm sóc và điều trị người bệnh;

b) Vi phạm các quy định chuyên môn kỹ thuật và đạo đức nghề nghiệp;

c) Xâm phạm quyền của người bệnh.

2. Người hành nghề không có sai sót chuyên môn kỹ thuật khi được hội đồng chuyên môn quy định tại Điều 74 và Điều 75 của Luật này xác định thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đã thực hiện đúng các quy định chuyên môn kỹ thuật trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh nhưng vẫn xảy ra tai biến đối với người bệnh;

b) Trong trường hợp cấp cứu nhưng do thiếu phương tiện, thiết bị kỹ thuật, thiếu người hành nghề theo quy định của pháp luật mà không thể khắc phục được hoặc bệnh đó chưa có quy định chuyên môn để thực hiện dẫn đến xảy ra tai biến đối với người bệnh; các trường hợp bất khả kháng khác dẫn đến xảy ra tai biến đối với người bệnh.