pdf-tai-lieu

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức Bộ Công thương năm 2023

Giá: 240,000

“Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức Bộ Công thương năm 2023” bao gồm 1953 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án với các nội dung sau:

I. Các nội dung cơ bản:

– Những vẫn đề chung về hệ thống chính trị ở Việt Nam

– Hệ thống các cơ quan nhà nước cộng hòa XHCN Việt Nam

– Tổ chức bộ máy hành chính nhà nước cộng hòa XHCN Việt Nam

– Cán bộ công chức và hoạt động công vụ

– Cải cách hành chính nhà nước

II. Các văn bản quy phạm pháp luật liên quan

1. Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015;

2. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019;

4. Luật cán bộ công chức năm 2008;

5. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chính năm 2019

6. Nghị định số 123/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang bộ;

7. Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

8. Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

9. Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

10. Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

11. Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

12. Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

13. Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 101/2017/NĐ-CP;

14. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ quy định về công tác văn thư;

15. Quyết định số 1085/QĐ-BCT ngày 08 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Quy chế làm việc của Bộ Công Thương.

Lưu ý: Sau khi học bộ câu hỏi này bạn có thể thực hiện việc thi thử để kiểm tra lại kiến thức đã học được qua bài thi thử sau: Bài thi thử trắc nghiệm ôn thi công chức Bộ Công thương môn Kiến thức chung 2023

Một số câu hỏi mô tả tài liệu:

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức Bộ Công thương năm 2023