pdff-tai-lieu

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức tỉnh Điện Biên môn Kiến thức chung năm 2024

Giá: 180,000

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức tỉnh Điện Biên môn Kiến thức chung năm 2024 gồm 1205 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án. Bao gồm các nội dung sau:

1. Hiến pháp Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm

2, Luật Cán bộ, công chức năm 2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 (Phần về công chức).

3, Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức.

4, Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (Phần về công chức); Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ sửa đổi một số Điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (Phần về công chức).

5, Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức ; Nghị định số 71/2023/NĐ-CP ngày 20/9/2023 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số Điều của Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

6, Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

7, Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ Ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030.

8, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Một số câu hỏi mô tả tài liệu: