word-the-cao

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Điều lệ Trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học

Giá: 40,000

Bộ Câu hỏi trắc nghiệm Điều lệ Trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) bao gồm 108 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án.

Một số câu hỏi mô tả tài liệu:

Câu 1: Theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT; 15/92020, ban hành Điều lệ trường THCS;THPT. Điều lệ này áp dụng cho trường nào?

a. Trường trung học

b. Cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục phổ thông

c. Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông

d. Trường phổ thông có nhiều cấp học, trường chuyên biệt

 

Câu 2: Theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT; 15/92020, ban hành Điều lệ trường THCS;THPT. Trường trung học có?

a. tư cách pháp nhân

b. con dấu riêng

c. Tất cả phương án

d. tài khoản

 

Câu 3: Theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT; 15/92020, ban hành Điều lệ trường THCS;THPT. Chọn Phương án đúng về nhiệm vụ và quyền hạn của trường trung học?

a. Thực hiện dân chủ, trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục trong quản lý các hoạt động giáo dục; bảo đảm việc tham gia của học sinh, gia đình và xã hội trong quản lý các hoạt động giáo dục theo quy định của pháp luật.

b. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền khác theo quy định của pháp luật.

c. Tất cả phương án đều đúng

d. Thực hiện công khai về cam kết chất lượng giáo dục, các điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục và thu, chi tài chính theo quy định của pháp luật.

 

Câu 4: Theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT; 15/92020, ban hành Điều lệ trường THCS;THPT. Phương án nào sau đây không phải là nhiệm vụ, quyền hạn của trường trung học?

a. Thực hiện các hoạt động về bảo đảm chất lượng giáo dục, đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

b. Quản lý, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của pháp luật.

c. Tổ chức cho cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên và học sinh tham gia các hoạt động xã hội trong cộng đồng.

d. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực cho hoạt động giáo dục theo quy định của pháp luật.

 

Câu 5: Theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT; 15/92020, ban hành Điều lệ trường THCS;THPT. Chọn phương án sai về nhiệm vụ, quyền hạn của trường trung học?

a. Tổ chức cho giáo viên, nhân viên, học sinh tham gia các hoạt động xã hội.

b. Không có phương án nào sai

c. Quản lý giáo viên, nhân viên theo quy định của pháp luật.

d. Thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục trong phạm vi được phân công