Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mường Lát, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2022

23/09/2022

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 22/02/2022 của UBND tỉnh Thanh Hoá ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Thanh Hóa quản lý;
Căn cứ Công văn số 13030/UBND-THKH ngày 05/9/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mường Lát;
Căn cứ Công văn số 2040/SNV-CCVC ngày 16/9/2022 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng viên chức tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mường Lát; Công văn số 2320/UBND-NV ngày 20/9/2022 của UBND huyện Mường Lát về việc tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mường Lát;
Căn cứ Phương án số 01 /PA -BQLDAĐTXD ngày 20/9/2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mường Lát về tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mường Lát;
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mường Lát Thông báo tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mường Lát, như sau:

I. SỐ LƯỢNG, VỊ TRÍ VIỆC LÀM VÀ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ TUYỂN:
1. Số lượng tuyển dụng: 11 chỉ tiêu.
2. Vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp tuyển dụng:
– Vị trí việc làm Kỹ thuật – Thẩm định: 02 chỉ tiêu.
– Vị trí việc làm Quản lý dự án – Giám sát thi công: 04 chỉ tiêu.
– Vị trí việc làm Bồi thường, hỗ trợ tái định cư và môi trường: 01 chỉ tiêu.
– Vị trí việc làm Hành chính – Tổng hợp: 02 chỉ tiêu.
– Vị trí việc làm Kế toán: 02 chỉ tiêu.
3. Về điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển
3.1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung: Đảm bảo theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức và Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
3.2. Yêu cầu cụ thể của từng vị trí việc làm:
– Vị trí Kỹ thuật – Thẩm định (Mã số V.04.02.06): Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học của chức danh Thẩm kế viên hạng III theo Thông tư liên tịch số 11/2016/TTLT-BXD-BNV ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức chuyên ngành xây dựng. Trong đó, yêu cầu về trình độ đào tạo là tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành hoặc chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kỹ thuật xây dựng; Kỹ thuật công trình xây dựng; Xây dựng cảng – đường thủy; Kỹ thuật xây dựng công trình thủy; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông.
– Vị trí Quản lý dự án – Giám sát thi công (Mã số V.05.02.07): Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học của chức danh Kỹ sư hạng III theo Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành khoa học và công nghệ. Trong đó, yêu cầu về trình độ đào tạo là tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành hoặc chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Kỹ thuật xây dựng; Kỹ thuật công trình xây dựng; Xây dựng cảng – Đường thủy; Kỹ thuật xây dựng công trình thủy; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng.
– Vị trí Bồi thường, hỗ trợ tái định cư và Môi trường (Mã số 01.003): Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của ngạch chuyên viên theo Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BNV ngày 19/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư. Trong đó, yêu cầu có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành hoặc chuyên ngành: Quản lý Đất đai; Tài nguyên Môi trường; Đo đạc Bản đồ; Trắc địa; Thủy văn – Môi trường.
– Vị trí Hành chính – Tổng hợp:
+ Đối với vị trí chuyên viên (Mã số 01.003): Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của ngạch chuyên viên theo Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BNV ngày 19/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư. Trong đó, yêu cầu có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành hoặc chuyên ngành: Hành chính công; Quản trị nhân lực; Tin học.
+ Đối với vị trí cán sự (Mã số 01.004): Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của ngạch cán sự theo Văn bản hợp nhất số 04/VBHN -BNV ngày 19/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư. Trong đó, yêu cầu có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc ngành hoặc chuyên ngành: Thống kê; Văn thư – lưu trữ.
– Vị trí Kế toán (Mã ngạch 06.031): Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của ngạch kế toán viên theo Thông tư số 29/2022/TT -BTC ngày 03/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ. Trong đó, yêu cầu có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc ngành hoặc chuyên ngành: Kế toán; Kiểm toán; Tài chính.
II. HỒ SƠ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THU HỒ SƠ, LỆ PHÍ XÉT TUYỂN
1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển: Người dự tuyển viên chức nộp 02 bộ hồ sơ, mỗi bộ gồm:
– Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển (theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ).
– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
– Bản sao giấy khai sinh.
– Bản sao chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.
– Chứng thực bản sao các văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.
– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện, thị xã, thành phố cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.
– 01 phong bì có dán tem ghi rõ họ, tên địa chỉ người nhận.
Toàn bộ các thành phần hồ sơ được sắp xếp lần lượt theo thứ tự nêu trên.
Mẫu hồ sơ do Văn phòng Ban Quản lý dự án cơ quan thường trực Hội đồng tuyển dụng phát hành để phục vụ cho người có nguyện vọng đăng ký dự tuyển; mỗi người chỉ được đăng ký dự tuyển tại một vị trí tuyển dụng.
2. Thời gian và địa điểm đăng ký dự tuyển:
– Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: 30 ngày, kể từ ngày 23/9/2022 đến hết ngày 22/10/2022, trong giờ hành chính.
– Địa điểm: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mường Lát. Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Mường Lát, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.
3. Lệ phí đăng ký dự tuyển: 500.000đ/thí sinh (Theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).

III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG XÉT TUYỂN
1. Hình thức tuyển dụng
Thực hiện việc tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ; Thông tư số 06/2020/TTBNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ; các quy định hiện hành của pháp luật và của UBND tỉnh.
2. Nội dung xét tuyển
Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:
– Vòng 1:
+ Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
– Vòng 2: Thi phỏng vấn; nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
+ Điểm thi phỏng vấn được tính theo thang điểm: 100 điểm.
+ Thời gian thi phỏng vấn: Không quá 30 phút/thí sinh dự tuyển (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).
+ Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.
3. Điểm ưu tiên trong tuyển dụng
Thực hiện theo Điều 6, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.
Trên đây là Thông báo tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mường Lát để các cá nhân có nhu cầu đăng ký dự tuyển.

Nguồn tin: muonglat.thanhhoa.gov.vn