Ban Quản lý Rừng phòng hộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2022

05/12/2022

Căn cứ Quyết định số 387/QĐ-SNV ngày 31/10/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Ban Quản lý Rừng phòng hộ trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2022;

Căn cứ Văn bản số 4861/SNN-VP ngày 24/11/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thống nhất kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 của Ban Quản lý Rừng phòng hộ;

Ban Quản lý Rừng phòng hộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo tuyển dụng viên chức như sau:

I. Số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:

1. Số lượng người làm việc cần tuyển, tiêu chuẩn ứng với từng vị trí việc làm:

TT Vị trí việc làm cần tuyển Số lượng Chức danh nghề nghiệp (CDNN) Yêu cầu về trình độ Yêu cầu khác
Mã CDNN Tên

CDNN

Trình độ Chuyên ngành
1 Quản lý bảo vệ rừng (làm việc tại Trạm Quản lý bảo vệ rừng) 01 V.03.10.29 Quản lý bảo vệ rừng viên Đại học – Lâm nghiệp;
– Lâm sinh;
– Lâm học;
– Quản lý tài nguyên rừng;
– Luật.
Tổng cộng 01

(Nhu cầu tuyển dụng chi tiết được Sở Nội vụ phê duyệt tại Quyết định số 387/QĐ-SNV ngày 31/10/2022)

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

Có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức và Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

II. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

– Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

III. Thời hạn, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, số điện thoại liên hệ:

– Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên Báo Bà Ria – Vũng Tàu, trên trang thông tin điện tử Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

– Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Ban Quản lý Rừng phòng hộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (phòng Hành chính, tổng hợp), địa chỉ: Số 153, đường 27 tháng 4, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa, tỉnh BR – VT. Điện thoại liên hệ: 0254 3825 182.

Lưu ý: Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển tại địa điểm tiếp nhận hoặc gửi theo đường bưu chính hoặc qua trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Ria – Vũng Tàu.

IV. Hình thức, nội dung tuyển dụng:

– Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

– Nội dung xét tuyển: Thực hiện theo 2 vòng như sau:

+ Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự Vòng 2.

+ Vòng 2: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

V. Thời gian và địa điểm xét tuyển:

– Thời gian xét tuyển: Thực hiện theo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 của BQL Rừng phòng hộ.

– Địa điểm xét tuyển: Ban Quản lý Rừng phòng hộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

VI. Lệ phí xét tuyển:

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức và hướng dẫn của Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Trên đây là thông báo tuyển dụng viên chức của Ban Quản lý Rừng phòng hộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Nguồn tin: sonnptnt.baria-vungtau.gov.vn