Ban Thường vụ Thành đoàn TP. Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2022

23/11/2022

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Quyết định số 1324/2016/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định một số nội dung về tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thành phố; Quyết định số 117/QĐ- UBND ngày 11/01/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao biên chế công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập thành phố Hải Phòng năm 2022; Thông báo số 185/TB-SNV ngày 25/01/2022 của Sở Nội vụ Thông báo số lượng người làm việc các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Thành đoàn Hải Phòng năm 2022;
Căn cứ các Công văn hướng dẫn của Sở Nội vụ: số 2324/SNV-CCVC ngày 13/9/2016 về việc thực hiện Quyết định số 1324/2016/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định một số nội dung về tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thành phố; số 3366/SNV-CCVC ngày 21/12/2016 về việc triển khai Quyết định số 1324/2016/QĐ-UBND của UBND thành phố; số 2167/SNV-CCVC ngày 01/9/2020 về việc hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc tuyển dụng viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố;
Căn cứ Quyết định số 1331/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm Cơ sở cai nghiện ma túy Gia Minh;
Căn cứ Kế hoạch số 15-KH/TĐTN-BTC ngày 19/10/2022 của Ban Thường vụ Thành đoàn về việc tuyển dụng viên chức Cơ sở cai nghiện ma túy Gia Minh năm 2022; Công văn số 2522/SNV-CCVC ngày 11/11/2022 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng viên chức năm 2022 của Cơ sở cai nghiện ma túy Gia Minh, Ban Thường vụ Thành đoàn thông báo tuyển dụng viên chức Cơ sở cai nghiện ma túy Gia Minh năm 2022, cụ thể như sau:

I. SỐ LƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
1. Số lượng viên chức cần tuyển ở từng vị trí việc làm
– Vị trí Quản lý học viên cai nghiện và thăm gặp gia đình: 04 người
– Vị trí Hậu cần và chăm sóc dinh dưỡng: 01 người
– Vị trí Tư vấn tuyên truyền giáo dục: 01 người
2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển ở từng vị trí việc làm
2.1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung
Thực hiện theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức ngày 15/11/2010 và Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.
2.2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể
2.2.1. Về trình độ chuyên môn
– Vị trí Quản lý, Giáo dục học viên cai nghiện và thăm gặp gia đình: Trung cấp trở lên một trong các chuyên ngành Luật, Công tác xã hội, Kinh tế, Kế toán, Quản trị kinh doanh, Quản trị Tài chính kế toán, Công nghệ thông tin, Quản lý nhà nước, bảo hiểm, Chế biến và bảo quản thực phẩm và các chuyên ngành đào tạo khác phù hợp.
– Vị trí Hậu cần và chăm sóc dinh dưỡng: Trung cấp trở lên một trong các chuyên ngành Công tác xã hội, Kế toán, Kỹ thuật chế biến món ăn và các chuyên ngành đào tạo khác phù hợp.
– Vị trí Tư vấn tuyên truyền giáo dục: Trung cấp trở lên một trong các chuyên ngành Luật, Công tác xã hội, Xã hội học, Tâm lý học, Sư phạm ngữ Văn, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Văn hóa và các chuyên ngành đào tạo khác phù hợp.
2.2.2. Về trình độ ngoại ngữ: đạt chuẩn ngoại ngữ theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
2.2.3. Về trình độ tin học: đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.
Trường hợp viên chức có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của chức danh nghề nghiệp dự thi thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.
III. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Phiếu đăng ký dự tuyển
– Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

– Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí và chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung kê khai trong Phiếu đăng ký dự tuyển. Trường hợp thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển vào từ 02 vị trí trở lên, khai không đúng sự thật sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi hoặc bị hủy kết quả thi theo quy định.
2. Thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển
– Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: từ ngày 21/11/2022 đến hết 17h00′ ngày 20/12/2022.
– Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: giờ hành chính các ngày làm việc từ thứ Hai đến thứ Sáu.
3. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển
Thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển tại Ban Tổ chức Thành đoàn (số 22 Trần Hưng Đạo, Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, Hải Phòng).
4. Hình thức gửi Phiếu đăng ký dự tuyển
Trong thời gian tiếp nhận nêu trên, người đăng ký dự tuyển nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển trực tiếp tại địa điểm tiếp nhận Phiếu hoặc gửi theo đường bưu chính về địa điểm tiếp nhận Phiếu (thời gian gửi/nhận tính từ ngày gửi Phiếu đăng ký dự tuyển theo dấu bưu điện trên phong bì Phiếu đăng ký dự tuyển).
IV. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG XÉT TUYỂN; THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM XÉT TUYỂN
1. Hình thức: Tổ chức xét tuyển
– Theo quy định tại Luật Viên chức và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, việc tuyển dụng viên chức được thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển.
– Theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP và Thông tư số 6/2020/TT-BNV, kỳ xét tuyển viên chức được tổ chức theo 2 vòng thi:
+ Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm.
+ Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.
2. Nội dung phỏng vấn
– Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019;
– Điều lệ Đoàn, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI;
– Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của cơ quan Thành đoàn, Tổng đội Thanh niên xung phong Hải Phòng, Cơ sở cai nghiện ma túy Gia Minh;
– Kiến thức chuyên ngành liên quan đến vị trí tuyển dụng.
3. Thời gian và địa điểm xét tuyển
– Vòng 1:
+ Ngày 23/12/2022: dự kiến tổ chức kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển.
+ Địa điểm: Tại Phòng họp cơ quan Thành đoàn
(Số 22 Trần Hưng Đạo, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng).
– Vòng 2:
+ Ngày 09/01/2023: dự kiến tổ chức phỏng vấn.
+ Địa điểm: Tại Hội trường Cơ sở cai nghiện ma túy Gia Minh
(xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng)
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu liên hệ với Ban Tổ chức Thành đoàn (cơ quan thường trực Hội đồng tuyển dụng) trong giờ làm việc, số điện thoại: 02253.745.922.

Nguồn tin: thanhdoanhaiphong.gov.vn