Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi tuyển dụng công chức vào cơ quan Đoàn TNCS HCM năm 2024

31/01/2024

Thực hiện Kế hoạch số 256-KH/TU ngày 29/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo về tuyển dụng công chức cơ quan của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp tỉnh, cấp huyện năm 2024, như sau:

I. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ THI
1. Điều kiện đăng ký dự thi
Người đăng ký dự thi phải có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức và Hướng dẫn số 22-HD/BTCTW ngày 03/01/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung trong tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội, cụ thể:
– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
– Đủ 18 tuổi trở lên;
– Có Phiếu đăng ký dự tuyển;
– Có lý lịch rõ ràng;
– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;
– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
– Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.
2. Tiêu chuẩn
– Có tinh thần yêu nước, có ý thức tổ chức kỷ luật, trung thực, nhiệt tình, năng động, sáng tạo, có khả năng tổ chức tập hợp đoàn viên, thanh thiếu niên; chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách Pháp luật của Nhà nước.
– Tốt nghiệp đại học trở lên, có ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển (Sinh năm 2000 trở lại đối với trường hợp có trình độ đại học; sinh năm 1998 trở lại đối với trường hợp có trình độ chuyên môn sau đại học).
– Có ngoại hình phù hợp với công tác thanh vận.
3. Trường hợp không được đăng ký dự thi
– Không cư trú tại Việt Nam.
– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.
– Đang trong thời gian thi hành kỷ luật về Đảng hoặc đang trong thời gian xem xét thi hành kỷ luật về Đảng (nếu là đảng viên).

II. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC
1. Số lượng: 16 chỉ tiêu.
2. Ngạch công chức: Ngạch chuyên viên (Phụ lục chi tiết kèm theo)
III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI
1. Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu).
2. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.
3. 02 ảnh 3x4cm chụp trong 6 tháng gần nhất (tính đến ngày nộp hồ sơ thi tuyển; ghi rõ họ, tên, ngày, tháng, năm sinh của thí sinh vào mặt sau ảnh).
Túi đựng hồ sơ ghi đầy đủ họ, tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ và danh mục hồ sơ (ghi rõ địa chỉ số nhà hoặc tổ, thôn, xã, phường, thị trấn, huyện, thị, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố thuộc Trung ương). Không trả lại hồ sơ nếu không trúng tuyển.
Lưu ý:
– Người dự thi tuyển chỉ nộp hồ sơ đăng lý dự thi tại một vị trí việc làm cần tuyển; nếu đăng ký từ 02 vị trí trở lên sẽ bị loại, không đưa vào danh sách dự thi và không được dự thi tuyển.
– Trường hợp người dự thi có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự thi thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức ra quyết định hủy bỏ kết quả trúng tuyển và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong kỳ tuyển dụng tiếp theo.
IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ
1. Thời gian nhận hồ sơ
Tiếp nhận Hồ sơ đăng ký thi tuyển kể từ ngày 30/01/2024 đến hết ngày 06/3/2024, trong giờ hành chính (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ, tết theo quy định).
2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ
Phòng Chính sách và Đào tạo cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi, số 146 Lê Trung Đình, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
V. THỜI GIAN THI VÀ ĐỊA ĐIỂM THI
1. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.
2. Thời gian thi: Dự kiến trong tháng 5 năm 2024.
3. Địa điểm thi: Dự kiến tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng.
(Thời gian thi, địa điểm thi sẽ có thông báo cụ thể sau)
Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo để Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy và cá nhân có nhu cầu đăng ký thi tuyển công chức được biết; đồng thời, thường xuyên truy cập Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi để biết thông tin liên quan (địa chỉ: www.quangngai.dcs.vn).

Kế hoạch

– Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;
– Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;
– Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
– Căn cứ Hướng dẫn số 22-HD/BTCTW ngày 03/01/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung trong tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội;
– Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
– Căn cứ Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025;
– Căn cứ Đề án thực hiện thí điểm bố trí, sử dụng, tuyển dụng và quản lý công chức, viên chức gắn với vị trí việc làm của các cơ quan, đơn vị, địa phương đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt; biên chế giao năm 2024 và nhu cầu tuyển dụng công chức vào cơ quan Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2024;
– Xét đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy tại Tờ trình số 1053-TTr/BTCTU ngày 24/01/2024,
Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức vào cơ quan Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp tỉnh, cấp huyện năm 2024 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu
1. Tuyển dụng để bổ sung đội ngũ công chức còn thiếu vào làm việc tại cơ quan của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp tỉnh, cấp huyện; nhằm từng bước trẻ hóa và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
2. Việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, chỉ tiêu biên chế, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch công chức cần tuyển.
3. Bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, khách quan nhằm lựa chọn những người có đủ tiêu chuẩn, có năng lực, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt vào làm việc tại cơ quan Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp tỉnh, cấp huyện.
II. Số lượng, vị trí tuyển dụng
1. Số lượng tuyển dụng: 16 công chức.
2. Vị trí việc làm: Chuyên viên (có Phụ lục kèm theo).
III. Điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng
1. Điều kiện đăng ký dự tuyển
Người đăng ký dự thi phải có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1, Điều 36 Luật Cán bộ, công chức và Hướng dẫn số 22-HD/BTCTW ngày 03/01/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung trong tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội, cụ thể:
– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam.
– Đủ 18 tuổi trở lên.
– Có Phiếu đăng ký dự tuyển.
– Có lý lịch rõ ràng.
– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp.
– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.
– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ.
– Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.
2. Tiêu chuẩn
– Có tinh thần yêu nước, có ý thức tổ chức kỷ luật, trung thực, nhiệt tình, năng động, sáng tạo, có khả năng tổ chức tập hợp đoàn viên, thanh thiếu niên; chấp hành nghiêm đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
– Tốt nghiệp đại học trở lên, có ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển (sinh năm 2000 trở lại đối với trường hợp có trình độ đại học; sinh năm 1998 trở lại đối với trường hợp có trình độ chuyên môn sau đại học).
– Có ngoại hình phù hợp với công tác thanh vận.

3. Trường hợp không được đăng ký dự tuyển
– Không cư trú tại Việt Nam.
– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.
– Đang trong thời gian thi hành kỷ luật về Đảng hoặc đang trong thời gian xem xét thi hành kỷ luật về Đảng (nếu là đảng viên).
IV. Nội dung, hình thức và thời gian thi
Thi tuyển công chức được thực hiện theo 02 vòng như sau:
1. Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung
a) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm.
b) Nội dung thi gồm 3 phần, thời gian thi như sau:
– Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút.
– Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi về tiếng Anh ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thời gian thi 30 phút.
– Phần III: Tin học, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.
c) Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:
– Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.
– Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định.
– Là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số đối với người dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.
d) Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin.
đ) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại tiết b, điểm 1, Mục này, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.
* Trường hợp tổ chức thi trên máy vi tính thì nội dung thi trắc nghiệm không có phần thi tin học. Kết quả được thông báo cho thí sinh ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài trên máy vi tính. Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả thi vòng 1 trên máy vi tính.
2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
a) Hình thức thi: Thi phỏng vấn.
b) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kiểm tra, đánh giá kiến thức, kỹ năng, năng lực công tác Đoàn, Hội, Đội; kỹ năng thực thi công vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
c) Thời gian thi: 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).
d) Thang điểm: 100 điểm.
V. Ưu tiên trong tuyển dụng
1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển
a) Người dân tộc thiểu số, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
b) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
2. Trường hợp người dự thi tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.
VI. Xác định người trúng tuyển
1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển phải có đủ các điều kiện sau:
a) Có kết quả điểm tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
b) Có kết quả điểm tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên theo quy định tại điểm 1, Mục V Kế hoạch này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm thi tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.
2. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.
3. Hủy bỏ kết quả
– Người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Hội đồng thi báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành quyết định hủy bỏ kết quả trúng tuyển.
– Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia thi tuyển thì Hội đồng thi tuyển sẽ thông báo công khai trên Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.
4. Bổ sung người trúng tuyển
Hội đồng thi tuyển báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét quyết định việc trúng tuyển đối với người dự tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển dụng của người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển.

VII. Thời gian, địa điểm tổ chức kỳ thi
1. Thời gian: Dự kiến trong tháng 6/2024
2. Địa điểm: Dự kiến tổ chức tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng.
VIII. Kinh phí, lệ phí
1. Kinh phí tổ chức: Sử dụng nguồn ngân sách tỉnh.
2. Lệ phí thi tuyển: Thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
IX. Hồ sơ
1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
– Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu kèm theo).
– Bản sao văn bản chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức (nếu có).
– 02 ảnh cỡ 3×4 chụp trong thời gian 06 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ (phía sau ghi rõ họ và tên; ngày, tháng, năm sinh), 03 bì thư có dán tem, ghi rõ họ và tên, địa chỉ, số điện thoại của thí sinh dự tuyển để báo tin.
– Bì đựng hồ sơ ghi đầy đủ họ và tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ và danh mục hồ sơ (ghi rõ số nhà hoặc tổ, thôn, xã, phường, thị trấn, huyện, thị, thành phố, tỉnh).
Lưu ý: Người đăng ký dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển 01 vị trí việc làm tại 01 cơ quan, đơn vị; nếu đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên sẽ bị loại, không đưa vào danh sách dự thi và không được dự thi tuyển; không hoàn trả hồ sơ.
2. Hồ sơ trúng tuyển
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Ban Tổ chức Tỉnh ủy để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:
a) Lý lịch 2a-BTCTW có dán ảnh 4×6 (đóng dấu giáp lai vào góc dưới bên phải ảnh); có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường nơi cư trú trong thời gian 30 ngày, tính đến ngày thông báo hoàn thiện hồ sơ.
b) Bản sao, bản chính (để đối chiếu) văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).
Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.
Trường hợp người trúng tuyển được miễn phần thi ngoại ngữ hoặc tin học theo quy định thì không phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.
c) Bản sao Giấy khai sinh.
d) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp (Sở Tư pháp nơi thường trú cấp).
đ) Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp chậm nhất là 30, tính đến ngày thông báo hoàn thiện hồ sơ.
X. Tổ chức thực hiện
1. Hội đồng thi tuyển
– Hội đồng thi tuyển công chức cơ quan của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cấp tỉnh, cấp huyện năm 2024 (sau đây viết tắt là Hội đồng thi) do Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập có 05 hoặc 07 thành viên, bao gồm: Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng, Ủy viên Hội đồng và Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng.
– Hội đồng thi làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số; trường hợp biểu quyết ngang nhau thì thực hiện theo ý kiến mà Chủ tịch Hội đồng thi đã biểu quyết. Hội đồng thi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức.
2. Ban Tổ chức Tỉnh ủy
Thực hiện nhiệm vụ Thường trực Hội đồng thi, có trách nhiệm tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng thi tổ chức thực hiện Kế hoạch này, nhiệm vụ cụ thể:
– Thông báo tuyển dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định; đồng thời, đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc Tỉnh ủy. Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển.
– Tham mưu, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập Hội đồng thi, Ban Giám sát kỳ thi.
– Tham mưu Hội đồng thi thành lập các ban, tổ giúp việc của Hội đồng thi.
– Đề xuất Hội đồng thi về phương án tổ chức thi, nội dung thi.
– Thông báo triệu tập thí sinh dự thi; tổ chức triển khai học nội quy, quy chế kỳ thi; thu lệ phí dự thi và hướng dẫn tài liệu ôn tập (nếu có).
– Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức kỳ thi.
– Quyết định tuyển dụng đối với thí sinh trúng tuyển sau khi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt kết quả.
– Xây dựng dự toán kinh phí phục vụ công tác tổ chức kỳ thi và thực hiện theo đúng quy định.
3. Văn phòng Tỉnh ủy
– Chủ trì, thẩm tra dự toán kinh phí, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy cân đối, bố trí kinh phí cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy để tổ chức tuyển dụng công chức.
– Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy chuẩn bị các điều kiện phục vụ tốt kỳ thi
tuyển.
4. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đăng ký tuyển dụng
– Niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của đơn vị về Kế hoạch này và Thông báo tuyển dụng của Ban Tổ chức Tỉnh ủy; hướng dẫn thí sinh đăng ký thi tuyển và giải đáp thắc mắc (nếu có).
– Tiếp nhận, bố trí công việc đối với người trúng tuyển; phân công hướng dẫn tập sự; cử người thực hiện chế độ tập sự tham gia khóa bồi dưỡng quản lý nhà nước để hoàn thiện tiêu chuẩn, điều kiện của ngạch công chức theo quy định.
5. Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh
Đăng tải công khai Kế hoạch này, văn bản của Hội đồng thi và Ban Tổ chức Tỉnh ủy liên quan đến thi trên các bản tin, chuyên trang, chuyên mục theo quy định.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ảnh về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy) để xem xét, quyết định.

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục

Nguồn tin: quangngai.dcs.vn