Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021

07/07/2021

– Căn cứ Đề án thực hiện thí điểm bố trí, sử dụng, tuyển dụng và quản lý công chức gắn với vị trí việc làm của cơ quan chuyên trách Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết định số 154-QĐ/TU ngày 08/02/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

– Xét đề nghị của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Ban Tổ chức Tỉnh ủy,

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức vào Cơ quan Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ngãi (viết tắt là Tỉnh đoàn) năm 2021 như sau:

I. Căn cứ, mục đích, yêu cầu
1. Căn cứ:
– Luật Cán bộ, công chức 2008; Luật số 52/2019/QH14, ngày 25/11/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;
– Hướng dẫn số 37-HD/BTCTW, ngày 4/8/2015 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung trong tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội;
– Nghị định số 140/2017/NĐ-CP, ngày 5/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ;
– Nghị định số 138/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
– Quy chế làm việc số 01-QC/TU, ngày 09/12/2020 của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy khóa XX;
– Quy định số 2105-QĐ/TU, ngày 19/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử;
– Thông báo số 92-TB/TU, ngày 19/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về các nội dung cho ý kiến tại cuộc họp ngày 19/4/2021.
2. Mục đích: 
Việc tổ chức tuyển dụng công chức đối với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ vào làm việc tại Cơ quan Tỉnh đoàn nhằm bổ sung đội ngũ công chức bảo đảm số lượng; nâng cao chất lượng đội ngũ công chức có trình độ chuyên môn cao, có phẩm chất đạo đức, tiêu chuẩn chức danh quy định đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.
3. Yêu cầu: 
Việc tuyển dụng công chức từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP, ngày 05/12/2017 của Chính phủ phải căn cứ vào chỉ tiêu biên chế được giao; vị trí việc làm tại Đề án thực hiện thí điểm bố trí, sử dụng, tuyển dụng và quản lý công chức theo vị trí việc làm Cơ quan Tỉnh đoàn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt tại Quyết định số 154-QĐ/TU ngày 08/02/2021; phải đảm bảo đúng quy trình, thủ tục theo quy định của Đảng, Nhà nước và của tỉnh.
II. Số lượng, vị trí việc làm cần tuyển
1. Số lượng biên chế được giao: 25 người.
2. Số lượng biên chế đang sử dụng: 18 người.
3. Số lượng cần tuyển:  06 người.
4. Vị trí việc làm cần tuyển
– Chuyên viên Ban Tuyên giáo: 02 người.
– Chuyên viên Ban Thanh thiếu nhi trường học  02 người.
– Chuyên viên Ban Phong trào:        02 người.
III. Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn
1. Đối tượng: 
Công dân Việt Nam là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ theo quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ.
2. Điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển
2.1. Sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại các cơ sở giáo dục đại học thuộc các chuyên ngành công tác thanh thiếu niên, các chuyên ngành thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; có kinh nghiệm, kỹ năng công tác đoàn, hội, đội và phong trào thanh thiếu nhi ở trong nước hoặc nước ngoài, được công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật, có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc các năm học của bậc đại học, trong độ tuổi quy định tại Điều 1, Luật Thanh niên tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau đây:
a. Đạt giải Ba cá nhân trở lên tại một trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt giải Khuyến khích trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc Bằng khen trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi quốc tế thuộc một trong các môn Khoa học Tự nhiên (Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học) và Khoa học Xã hội (Ngữ văn, Lịch sử, địa lý, Ngoại ngữ) trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông.
b. Đạt giải Ba cá nhân trở lên tại cuộc thi khoa học – kỹ thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học.
c. Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi Ô-lim-pích thuộc một trong các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Cơ học, Tin học hoặc các chuyên ngành khác trong thời gian học ở bậc đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.
2.2. Người có trình độ thạc sĩ thuộc các chuyên ngành công tác thanh thiếu niên, các chuyên ngành thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; có kinh nghiệm, kỹ năng công tác đoàn, hội, đội và phong trào thanh thiếu nhi ở trong nước hoặc nước ngoài, trong độ tuổi quy định tại Điều 1, Luật Thanh niên tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển (tương tự như trên) và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau đây:
a. Đạt tiêu chuẩn quy định tại điểm a hoặc điểm b hoặc điểm c, khoản 2.1, mục 2 nêu trên.
b. Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên và có chuyên ngành đào tạo sau đại học cùng ngành đào tạo ở bậc đại học.
2.3. Người có trình độ tiến sĩ thuộc các chuyên ngành công tác thanh thiếu niên, các chuyên ngành thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; có kinh nghiệm, kỹ năng công tác đoàn, hội, đội và phong trào thanh thiếu nhi ở trong nước hoặc nước ngoài, trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật Thanh niên theo quy định tại Nghị định số 40/2014/NĐ-CP, ngày 12/5/2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển, cụ thể:
– Nhà khoa học trẻ tài năng là cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ có trình độ tiến sĩ trở lên và đạt một trong các tiêu chuẩn sau: Chủ trì công trình đạt giải thưởng uy tín về khoa học và công nghệ trong nước hoặc quốc tế. Là tác giả chính ít nhất 05 bài báo khoa học được đăng trên tạp chí chuyên ngành quốc tế có uy tín; hoặc chủ biên ít nhất 03 sách chuyên khảo hoặc là tác giả của ít nhất 02 sáng chế được cấp văn bằng bảo hộ; trong đó, có ít nhất 01 sáng chế được ứng dụng mang lại hiệu quả kinh tế – xã hội.
– Đáp ứng đủ các tiêu chuẩn quy định tại điểm a và điểm b, khoản 2.1 nêu trên.
3. Đối tượng không được đăng ký dự tuyển:
Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
IV. Nội dung, hình thức tuyển dụng
1. Nội dung tuyển dụng:
Tuyển dụng 06 chỉ tiêu biên chế công chức vào Cơ quan Tỉnh đoàn năm 2021 theo Thông báo số 92-TB/TU, ngày 19/4/2021 của Thường trực Tỉnh ủy.
2. Hình thức tuyển dụng: 
Tuyển dụng công chức vào Cơ quan Tỉnh đoàn năm 2021 được thực hiện bằng hình thức xét tuyển theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP, ngày 05/12/2017 và Nghị định số 138/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ.
V. Trình tự, thủ tục tuyển dụng
1. Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận hồ sơ:
1.1. Thông báo tuyển dụng: Căn cứ Kế hoạch tuyển dụng của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thông báo công khai ít nhất 03 lần trên Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; niêm yết tại Trụ sở Tỉnh ủy, Trụ sở Cơ quan Tỉnh đoàn; đăng trên Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh, Trang Thông tin điện tử Cơ quan Tỉnh đoàn.
1.2. Thời hạn nhận hồ sơ: Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày có thông báo tuyển dụng.
1.3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển, người dự tuyển nộp 02 bộ hồ sơ, gồm:
– Phiếu đăng ký dự tuyển (theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP, ngày 05/12/2017 của Chính phủ).
– Bản sơ yếu lý lịch tự thuật (dán ảnh 4×6) theo mẫu quy định, có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.
– Bản sao giấy khai sinh.
– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được chứng thực dịch thuật sang tiếng Việt, có xác nhận của Cục Khảo thí thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (khi nộp hồ sơ phải mang theo các bản chính để đối chiếu).
– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng được hưởng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.
– Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế cấp huyện, thành phố trở lên cấp trong vòng không quá 03 tháng.
– 02 ảnh và 02 bì thư (có dán tem) ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc.
* Lưu ý: Hồ sơ được đựng trong túi bì cứng, kích cỡ 24cm x 32cm, ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của người dự tuyển. Hồ sơ thí sinh đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.
1.4. Địa điểm, lệ phí nộp hồ sơ
– Thí sinh đăng ký dự tuyển nộp hồ sơ cho Hội đồng Tuyển dụng công chức Tỉnh đoàn Quảng Ngãi (trực tiếp tại Phòng Chính sách và Đào tạo cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, số 146, đường Lê Trung Đình, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).
– Lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng/thí sinh (năm trăm nghìn đồng chẵn).
2. Thành lập Hội đồng Tuyển dụng công chức của Ban Thường vụ Tỉnh ủy:
Hội đồng Tuyển dụng công chức của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, cụ thể:
2.1. Hội đồng Tuyển dụng công chức, có từ 05 – 07 thành viên:
– Chủ tịch Hội đồng là đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư Tỉnh ủy.
– Phó Chủ tịch Hội đồng là đồng chí Trưởng Ban hoặc Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
– Các ủy viên Hội đồng gồm: Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Bí thư (hoặc Phó Bí thư) Tỉnh đoàn.
– Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng là Trưởng Phòng Chính sách và Đào tạo cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy.
2.2. Nguyên tắc làm việc; nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng Tuyển dụng công chức
a. Nguyên tắc: Hội đồng Tuyển dụng làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số; trường hợp biểu quyết ngang nhau thì thực hiện theo ý kiến mà Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng đã biểu quyết.
b. Hội đồng Tuyển dụng có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây
– Thực hiện nội dung tuyển dụng và tổ chức tuyển dụng theo đúng Điều 8, Nghị định số 140/2017/NĐ-CP, ngày 05/12/2017 của Chính phủ.
– Xây dựng và ban hành Quy chế tuyển dụng.
– Thành lập các bộ phận giúp việc: Ban Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển, Ban Kiểm tra sát hạch khi tổ chức thực hiện phỏng vấn. Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng thành lập Tổ Thư ký giúp việc (nếu cần thiết).
– Tổ chức thu phí dự tuyển và sử dụng phí dự tuyển theo quy định.
– Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, tổ chức xét, chấm điểm theo quy định.
– Báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định công nhận kết quả tuyển dụng.
– Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức xét tuyển.
– Hội đồng tuyển dụng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
c) Không cử làm thành viên Hội đồng Tuyển dụng đối với những người có quan hệ là vợ hoặc chồng, con đẻ hoặc con nuôi của người dự tuyển; cha, mẹ, anh, chị, em ruột của bên vợ hoặc bên chồng hoặc những người đang trong thời gian bị xem xét xử lý kỷ luật hoặc đang thi hành quyết định kỷ luật.
3. Tổ chức tuyển dụng:
Tuyển dụng công chức vào Cơ quan Tỉnh đoàn năm 2021 được thực hiện theo 02 vòng.
3.1. Vòng 01: Xét kết quả học tập và nghiên cứu (nếu có) của người dự tuyển theo các tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển quy định tại điểm 2, mục III, Kế hoạch này; nếu đủ tiêu chuẩn, điều kiện thì người dự tuyển được tham dự vòng 02.
3.2. Vòng 02: Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để kiểm tra về kiến thức, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển (không thực hiện việc phúc khảo đối với hình thức phỏng vấn).
Thời gian phỏng vấn 30 phút (thí sinh dự thi có không quá 15 phút để chuẩn bị trước khi phỏng vấn). Thang điểm: 100 điểm.
4. Xác định người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng công chức:
Người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng công chức vào Cơ quan Tỉnh đoàn năm 2021 phải có đủ các điều kiện sau:
4.1. Trường hợp có không quá 01 hồ sơ dự tuyển cho 01 vị trí: Người có kết quả điểm xét tuyển đạt từ 50 điểm trở lên ở vòng 2.
4.2. Trường hợp có nhiều hơn 01 hồ sơ dự tuyển cho một vị trí:
– Người có kết quả điểm vòng 02 đạt từ 50 điểm trở lên, cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu của vị trí việc làm được tuyển dụng. Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển thực hiện theo quy định tại Điều 5, Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ.
– Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm bằng nhau của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả vòng 02 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch Hội đồng có quyền quyết định người trúng tuyển.
4.3. Người không trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng công chức không được bảo lưu kết quả tuyển dụng cho các kỳ tuyển dụng lần sau.
5. Thời gian, địa điểm:
Quý III/2021 tại Tỉnh ủy Quảng Ngãi, số 146, đường Lê Trung Đình, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
VI. Tổ chức thực hiện
1. Hội đồng Tuyển dụng công chức:
Hội đồng Tuyển dụng công chức chịu trách nhiệm trước Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức tuyển dụng công chức vào Cơ quan Tỉnh đoàn năm 2021 theo chức năng, nhiệm vụ; đảm bảo nghiêm túc, khách quan, đúng quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước; kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy những vấn đề vướng mắc, phát sinh.
2. Ban Tổ chức Tỉnh ủy:
– Tham mưu thành lập Hội đồng Tuyển dụng công chức của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi theo quy định.
– Thực hiện niêm yết thông báo tuyển dụng tại Trụ sở Tỉnh ủy.
– Tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định hồ sơ; tổng hợp danh sách trích ngang thí sinh tham gia dự tuyển, trong đó: Danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện, báo cáo Hội đồng Tuyển dụng công chức để xem xét, quyết định.
  – Phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng ngân hàng câu hỏi, đáp án và chịu trách nhiệm về tính bảo mật theo quy định.
– Phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy lập dự toán kinh phí tổ chức kỳ tuyển dụng công chức Cơ quan Tỉnh đoàn Quảng Ngãi năm 2021.
3. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn: 
– Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy triển khai thực hiện Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công.
– Thực hiện niêm yết thông báo tuyển dụng tại Cơ quan Tỉnh đoàn Quảng Ngãi; đăng trên Trang Thông tin điện tử Cơ quan Tỉnh đoàn (ít nhất 03 lần).
4. Văn phòng Tỉnh ủy: 
Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức việc thu phí, quản lý chi tiêu và thanh quyết toán kinh phí tổ chức kỳ tuyển dụng công chức Cơ quan Tỉnh đoàn Quảng Ngãi năm 2021 theo đúng quy định; chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thực hiện Kế hoạch này.
5. Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh: 
Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy kịp thời thông báo, đăng tải công khai Kế hoạch này và thông tin tuyển dụng (ít nhất 03 lần) trên Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi.
Trong quá trình thực hiện Kế hoạch này, nếu có phát sinh vướng mắc thì các cơ quan, đơn vị, địa phương phản ảnh về Hội đồng Tuyển dụng công chức của tỉnh (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy) để tổng hợp, báo cáo Hội đồng xem xét, giải quyết.
***** Chi tiết cụ thể như sau:
***** Tài liệu đính kèm: