Bệnh viện Bảo vệ sức khoẻ tâm thần Quảng Ninh tuyển dụng bác sĩ

17/04/2024

Bệnh viện Bảo vệ sức khoẻ tâm thần Quảng Ninh thông báo tuyển dụng Bác sĩ thuộc đối tượng hưởng chính sách thu hút như sau:

1. Đối tượng thu hút

Thạc sĩ y khoa; bác sĩ chuyên khoa cấp I; bác sĩ nội trú; Bác sĩ đa khoa hệ 6 năm được tuyển dụng hoặc tiếp nhận vào làm viên chức tại Bệnh viện.

2. Số lượng bác sĩ thu hút

Trong năm 2024- 2025: Số lượng thu hút 09 người.

– Thạc sĩ y khoa, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ nội trú: 06 người.

– Bác sĩ đa khoa, chuyên khoa: 03 người.

a, Năm 2024: Số lượng thu hút 06 người, cụ thể:

– Thạc sĩ y khoa, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ nội trú: 04 người, trong đó: 01 chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh công tác tại khoa Cận lâm sàng; 03 chuyên ngành tâm thần hoặc nội khoa hoặc tâm lý lâm sàng công tác tại các Khoa lâm sàng.

– Bác sĩ đa khoa hệ 6 năm: 02 người, trong đó 01 người công tác tại khoa Cận lâm sàng; 01 người công tác tại khoa Lâm sàng.

b, Năm 2025: Số lượng thu hút 03 người, cụ thể:

– Thạc sĩ y khoa, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ nội trú chuyên ngành tâm thần: 02 người công tác tại các Khoa lâm sàng.

– Bác sĩ đa khoa hệ 6 năm: 01 người công tác tại Khoa lâm sàng.

3. Thời gian thực hiện

Từ năm 2024 đến hết ngày 31/12/2025.

4. Cơ chế thu hút.

Theo cơ chế thu hút của Tỉnh quy định tại Nghị quyết số 28/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

5. Quyền lợi

– Sắp xếp vị trí việc làm phù hợp và thi tuyển viên chức.

– Đối tượng thu hút sau khi có quyết định tuyển dụng hoặc tiếp nhận vào làm viên chức, được hưởng chế độ hỗ trợ một lần: Thực hiện theo Điều 5, Nghị quyết số 28/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đông nhân dân tỉnh Quảng Ninh, cụ thể:

+ Bác sỹ nội trú, thạc sĩ y khoa, bác sỹ chuyên khoa cấp I: 550.000.000 đồng;

+ Bác sỹ hệ đào tạo 6 năm, tốt nghiệp loại Giỏi: 400.000.000 đồng.

+ Bác sỹ hệ đào tạo 6 năm: 300.000.000 đồng.

Riêng đối tượng là nữ hoặc người dân tộc thiểu số được hưởng theo định mức 1,2 lần mức hỗ trợ trên.

Nguồn tin: benhvientamthanquangninh.vn