Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Xương, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức năm 2020

16/10/2020

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Công văn số 2109/SNV-CCVC ngày 08/10/2020 về việc thẩm định Kế hoạch tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP thuộc Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Xương; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề xuất của Sở Nội vụ tại Công văn số 2109/SNV-CCVC ngày 08/10/2020, giao Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Xương căn cứ quy định pháp luật hiện hành, xây dựng phương án để thực hiện việc tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP đảm bảo theo đúng quy định,, trình tự với các nội dung chính sau:

1.1 Số lượng cần tuyển dụng: 28 người

1.2 Vị trí việc làm cần tuyển:

Tuyển dụng viên chức:

– Bác sĩ hạng III: 14 người

Điều dưỡng hạng III: 02 người

Điều dưỡng hạng IV: 07 người

Dược sĩ hạng IV: 01 người

Chuyên viên: 01 người

Cán sự: 01 người

Tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: 02 người, vị trí là Hộ lý.

1.3 Về điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:

Điều kiện, tiêu chuẩn chung: Đảm bảo theo Quy định tại Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Yêu cầu cụ thể của vị trí việc làm:

– Vị trí bác sĩ hạng III: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của chức danh Bác sĩ hạng III theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ. Trong đó, yêu cầu về trình độ chuyên môn là tốt nghiệp bác sĩ đa khoa hoặc bác sĩ chuyên khoa phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng( trừ bác sĩ Y học dự phòng).

– Vị trí Điều dưỡng hạng III: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng hạng III theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. Trong đó, yêu cầu về trình độ đào tạo là tốt nghiệp đại học chuyên ngành điều dưỡng.

– Vị trí Điều dưỡng hạng IV: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng hạng III theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. Trong đó, yêu cầu về trình độ đào tạo là tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành điều dưỡng. Trường hợp tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Hộ sinh hoặc Y sĩ thì phải có chứng chỉ đào tạo chuyên ngành Điều dưỡng theo quy định.

– Dược hạng IV: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của chức danh nghề nghiệp Dược hạng IV theo quy định tại Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế – Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. trong đó yêu cầu về trình độ đào tạo là tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Dược.

– Vị trí Chuyên viên: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học của chức danh Chuyên viên theo Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/05/2017 của Bộ Nội vụ sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV. Trong đó, yêu cầu về trình độ đào tạo là tốt nghiệp Đại học thuộc chuyên ngành hoặc ngành; Địa lý học, Quản lý tài nguyên và môi trường.

– Vị trí Cán sự: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học của chức danh Chuyên viên theo Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/05/2017 của Bộ Nội vụ sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV. Trong đó, yêu cầu về trình độ đào tạo là tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc ngành hoặc chuyên ngành: quản lý hành chính, Văn thư hành chính.

– Lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: Đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn hoặc chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

1.4 Về hình thức tuyển dụng:

Thực hiện việc tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1941/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 và Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1942/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

2. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn, giám sát Bệnh viện đa khoa huyện Quảng Xương thực hiện việc tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP đảm bảo theo các quy định hiện hành của Pháp luật; đồng thời thẩm định, có ý kiến thống nhất bằng văn bản và tổng hợp kết quả báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả trúng tuyển viên chức theo quy định.

Nguồn tin: qppl.thanhhoa.gov.vn