Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng viên chức năm 2020

17/11/2020

Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng viên chức là bác sĩ như sau:

1. Chỉ tiêu:
27 Bác sĩ hạng III (V08.01.03)
2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của chức danh đăng ký dự tuyển bác sĩ đa khoa:
– Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa trở lên phù hợp với chuyên khoa dự tuyển;
– Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc;
– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
3. Hồ sơ dự tuyển gồm:
– Phiếu đăng ký dự tuyển, 02 bản sao có chứng thực: bằng tốt nghiệp chuyên môn, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học; 03 phong bì (có dán tem và ghi rõ địa chỉ nơi nhận); 02 ảnh màu 4×6 cm; 01 bản sao Quyết định cử đi học đối với đối tượng học sinh cử tuyển bác sĩ, bác sĩ đào tạo theo địa chỉ tốt nghiệp ra trường trở về địa phương.
– Nếu các văn bằng, chứng chỉ là tiếng nước ngoài phải được xác thực và dịch sang tiếng Việt Nam.
4. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ, phí dự tuyển:
a.Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ:
– Thời gian: Từ ngày 17/11/2020 đến hết ngày 16/12/2020.
– Địa điểm: Tại phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, đường Lê Hữu Trác, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
b. Thời gian dự kiến tổ chức tuyển dụng: Từ ngày 05-07/01/2021.
c. Phí dự tuyển: 500.000đồng/người đăng ký dự tuyển.
***** Chi tiết cụ thể như sau:
Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng viên chức năm 2020 Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng viên chức năm 2020
Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng viên chức năm 2020 Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi tuyển dụng viên chức năm 2020