Bệnh viện Tâm thần tỉnh Long An tuyển dụng viên chức năm 2022

23/06/2022

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 03/3/2017 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành Quy định về thẩm quyền quản lý tổ chức bộ máy và viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Long An;
Căn cứ Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh Long An ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Long An;
Căn cứ Công văn số 4781/UBND-THKSTTHC ngày 30/5/2022 của UBND tỉnh Long An về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp ngành Y tế;
Căn cứ Quyết định số 4150/QĐ-SYT ngày 17/12/2021 của Sở Y tế tỉnh Long An về việc ủy quyền xây dựng kế hoạch thực hiện việc tuyển dụng viên chức;
Căn cứ Kế hoạch số 59/KH-BVTT ngày 23/02/2022 của Bệnh viện Tâm thần Long An về tuyển dụng viên chức Bệnh viện Tâm thần năm 2022.
Bệnh viện Tâm thần Long An thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2022, cụ thể như sau:

I. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp, có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định tại Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ- CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
II. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG
Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng viên chức là 06 chỉ tiêu trong đó:
– Bác sĩ (hạng III) tốt nghiệp Bác sĩ Y đa khoa: 02 chỉ tiêu
– Bác sĩ (hạng III) tốt nghiệp Bác sĩ chuyên khoa Tâm thần: 02 chỉ tiêu
– Kỹ thuật Y (hạng III) tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh: 01 chỉ tiêu
– Kỹ sư (hạng III) tốt nghiệp Đại học khối ngành kỹ thuật chuyên ngành Trang thiết bị: 01 chỉ tiêu

III. HỒ SƠ DỰ TUYỂN:
Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức tại Bệnh viện Tâm thần.
Hồ sơ đăng ký dự tuyển đựng trong túi hồ sơ.
Ghi chú: Hồ sơ không hoàn trả kể cả trong trường hợp người dự tuyển không trúng tuyển.
IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ
1. Thời gian nhận hồ sơ:
Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ hành chính, bắt đầu từ ngày 15/06/2022
đến hết ngày 14/7/2022.
2. Địa điểm nhận hồ sơ:
Phòng Tổ chức hành chính Bệnh viện Tâm thần Long An, địa chỉ: số 176 Nguyễn Thái Bình, Phường 3, Thành phố Tân An, tỉnh Long An; số điện thoại: 02723.581 116
V. HÌNH THỨC, NỘI DUNG, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TUYỂN DỤNG
1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
2. Nội dung xét tuyển viên chức:
Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:
– Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
– Vòng 2: Phỏng vấn
Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu
cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
Thời gian phỏng vấn 30 phút (trước khi phỏng vấn, thí sinh dự tuyển có không quá 15 phút chuẩn bị).
Thang điểm phỏng vấn: 100 điểm.
3. Thời gian và địa điểm xét tuyển:
Thời gian xét tuyển từ ngày 27/7/2022 đến ngày 28/7/2022 tại Bệnh viện Tâm thần Long An, số 176 Nguyễn Thái Bình, Phường 3, Thành phố Tân An, tỉnh Long An.
Thông báo này được đăng tải trên cổng thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Long An (địa chỉ: http://syt.longan.gov.vn); trang web của Bệnh viện Tâm thần Long An (địa chỉ: http://benhvientamthanlongan.gov.vn); niêm yết công khai tại Bệnh viện Tâm thần Long An và thông báo tóm tắt trên Báo Long An.
Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Phòng Tổ chức hành chính – Bệnh viện Tâm thần Long An, địa chỉ: Số 176 Nguyễn Thái Bình, Phường 3, TP Tân An, Long An, số điện thoại: 02723 581116.
Bệnh viện Tâm thần Long An xin trân trọng thông báo.

Nguồn tin: benhvientamthanlongan.gov.vn