BTC Tỉnh ủy Hà Giang tuyển dụng công chức, viên chức năm 2021

13/07/2021

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức và các nghị định, thông tư, kế hoạch… liên quan, ngày 29.6, Tỉnh ủy Hà Giang ban hành thông báo số 57-TB/TU về việc tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội tỉnh Hà Giang năm 2020 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 28 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 01/07/2021 đến hết ngày 01/08/2021

– Địa điểm: Nộp tại cơ quan, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng.

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Tài liệu và đề thi công chức tỉnh

Tài liệu và đề thi công chức tỉnh

*****Tài liệu đính kèm:

–  Phiếu đăng ký dự tuyển 1

–  Phiếu đăng ký dự tuyển 2

–  Phiếu đăng ký dự tuyển 3

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: baohagiang.vn