Đại học Kinh tế – ĐHQHN tuyển dụng viên chức năm 2021

10/05/2021

Căn cứ Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 3768/QĐ-ĐHQGHN ngày 22/10/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc ban hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, người lao động trong Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Hướng dẫn số 588/ĐHQGHN-TCCB ngày 05/03/2021 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện một số điểm mới trong công tác tuyển dụng, sử dụng viên chức tại Đại học Quốc gia Hà Nội;

Căn cứ Kết luận số 94-KLLT/ĐHKT ngày 18/3/2021 của Đảng ủy Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN tại cuộc họp Đảng ủy và Ban Giám hiệu ngày 16/3/2021;

Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 cụ thể như sau:

I. Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức
1. Người có đủ các điều kiện sau đây:
– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
– Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định;
– Có phiếu đăng ký dự tuyển;
– Có lý lịch rõ ràng;
– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;
– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
– Đáp ứng các điều kiện khác không trái với quy định pháp luật theo yêu cầu của vị trí việc làm.
2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
II. Vị trí, số lượng và tiêu chuẩn tuyển dụng viên chức
1. Số lượng, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo và kinh nghiệm công tác của vị trí việc làm cần tuyển dụng:

STT

Vị trí

Số lượng

Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo và kinh nghiệm liên quan

1. Giảng viên bộ môn Kinh tế Chính trị, Khoa Kinh tế Chính trị

02

– Có học vị Tiến sĩ ngành/chuyên ngành Kinh tế, Kinh tế học, Kinh tế Y tế, Kinh tế Báo chí Truyền thông, Kinh tế chính trị và các ngành/chuyên ngành khác phù hợp.

– Có kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại các cơ sở giáo dục đại học.

2. Giảng viên bộ môn Quản lý Kinh tế, Khoa Kinh tế Chính trị

02

– Có học vị Tiến sĩ ngành/chuyên ngành Kinh tế, Quản lý kinh tế, Quản lý công nghiệp và các ngành/chuyên ngành khác phù hợp.

– Có kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại các cơ sở giáo dục đại học.

3. Giảng viên bộ môn Kinh tế học, Khoa Kinh tế Phát triển

02

– Có học vị Tiến sĩ ngành/chuyên ngành Kinh tế, Kinh tế học, Kinh tế phát triển, Kinh tế quốc tế, Nghiên cứu phát triển, Kinh tế giáo dục, Kinh tế hành vi và các ngành/chuyên ngành khác phù hợp.

– Có kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại các cơ sở giáo dục đại học.

4. Giảng viên bộ môn Chính sách Công, Khoa Kinh tế Phát triển

01

– Có học vị Tiến sĩ ngành/chuyên ngành Chính sách công, Kinh tế phát triển, Quản lý Công, Kinh tế học, Nghiên cứu phát triển, và các ngành/chuyên ngành khác phù hợp.

– Có kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại các cơ sở giáo dục đại học.

5. Giảng viên bộ môn Kinh tế Tài nguyên và Môi trường, Khoa Kinh tế Phát triển

01

– Có học vị Tiến sĩ ngành/chuyên ngành Kinh tế Tài nguyên và Môi trường, Quản lý tài nguyên và môi trường, Kinh tế môi trường, Kinh tế nông nghiệp, Phát triển bền vững và các ngành/chuyên ngành khác phù hợp.

– Có kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại các cơ sở giáo dục đại học.

6. Giảng viên bộ môn Thống kê và Phương pháp nghiên cứu kinh tế, Khoa Kinh tế Phát triển

01

– Có học vị Tiến sĩ ngành/chuyên ngành Kinh tế, Kinh tế học, Kinh tế phát triển, Toán ứng dụng, Kinh tế lượng, Thống kê, Kinh tế nông nghiệp, Phát triển bền vững và các ngành/chuyên ngành khác phù hợp.

– Có kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại các cơ sở giáo dục đại học.

7. Giảng viên bộ môn Tài chính, Khoa Tài chính – Ngân hàng

03

– Có học vị Tiến sĩ ngành/chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Tài chính quốc tế, Tài chính doanh nghiệp, Bảo hiểm, Hải quan, Định giá, Phân tích chính sách tài chính, Đầu tư tài chính, Kinh tế, Kinh tế học và các ngành/chuyên ngành khác phù hợp.

– Có kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại các cơ sở giáo dục đại học.

8. Giảng viên bộ môn Ngân hàng, Khoa Tài chính – Ngân hàng

01

– Có học vị Tiến sĩ ngành/chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Ngân hàng, Ngân hàng thương mại và các ngành/chuyên ngành khác phù hợp.

– Có kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại các cơ sở giáo dục đại học.

9. Giảng viên bộ môn Tài chính công, Khoa Tài chính – Ngân hàng

01

– Có học vị Tiến sĩ ngành/chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Tài chính công, Quản lý Tài chính công, Thuế và các ngành/chuyên ngành khác phù hợp.

– Có kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại các cơ sở giáo dục đại học.

10. Giảng viên bộ môn Kiểm toán, Khoa Kế toán – Kiểm toán

02

– Có học vị Tiến sĩ ngành/chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán, Phân tích kinh doanh và các ngành/chuyên ngành khác phù hợp.

– Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ nghề nghiệp kế toán, kiểm toán, phân tích kinh doanh.

– Có kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại các cơ sở giáo dục đại học.

11. Giảng viên bộ môn Kế toán, Khoa Kế toán – Kiểm toán

01

– Có học vị Tiến sĩ ngành/chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán, Phân tích kinh doanh và các ngành/chuyên ngành khác phù hợp.

– Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ nghề nghiệp kế toán, kiểm toán, phân tích kinh doanh.

– Có kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại các cơ sở giáo dục đại học.

12. Giảng viên bộ môn Quản trị nguồn nhân lực, Viện Quản trị Kinh doanh

01

– Có học vị Tiến sĩ ngành/chuyên ngành Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh và các ngành/chuyên ngành khác phù hợp.

– Có kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại các cơ sở giáo dục đại học.

13. Giảng viên bộ môn Văn hóa Doanh nghiệp, Viện Quản trị Kinh doanh

01

– Có học vị Tiến sĩ ngành/chuyên ngành Quản trị kinh doanh và các ngành/chuyên ngành khác phù hợp.

– Có kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại các cơ sở giáo dục đại học.

14. Giảng viên bộ môn Quản trị Công nghệ, Viện Quản trị Kinh doanh

01

– Có học vị Tiến sĩ ngành/chuyên ngành Quản trị kinh doanh và các ngành/chuyên ngành khác phù hợp.

– Có kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại các cơ sở giáo dục đại học.

15. Giảng viên bộ môn Quản trị chiến lược, Viện Quản trị Kinh doanh

01

– Có học vị Tiến sĩ ngành/chuyên ngành Quản trị kinh doanh và các ngành/chuyên ngành khác phù hợp.

– Có kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại các cơ sở giáo dục đại học.

16. Giảng viên bộ môn Marketing, Viện Quản trị Kinh doanh

01

– Có học vị Tiến sĩ ngành/chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing và các ngành/chuyên ngành khác phù hợp.

– Có kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại các cơ sở giáo dục đại học.

Tổng cộng

22

2. Tiêu chuẩn về ngoại ngữ, trình độ tin học và các tiêu chuẩn khác:

STT

Tiêu chuẩn

Yêu cầu ứng tuyển đối với chức danh nghề nghiệp giảng viên

1.

Năng lực, chuyên môn

– Nắm vững kiến thức cơ bản của môn học được phân công giảng dạy; có kiến thức tổng quát về một số môn học có liên quan trong chuyên ngành đào tạo được giao đảm nhiệm;

– Hiểu và thực hiện đúng mục tiêu, kế hoạch, nội dung, chương trình các môn học được phân công thuộc chuyên ngành đào tạo. Xác định được thực tiễn và xu thế phát triển đào tạo, nghiên cứu của chuyên ngành ở trong và ngoài nước;

– Sử dụng có hiệu quả và an toàn các phương tiện dạy học, trang thiết bị dạy học, có phương pháp dạy học hiệu quả, phù hợp với nội dung môn học; giảng dạy đạt yêu cầu trở lên;

2.

Trình độ ngoại ngữ Có khả năng sử dụng thành thạo ngoại ngữ phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

3.

Tin học Có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

4.

Yêu cầu khác về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp – Có khả năng NCKH: là tác giả duy nhất hoặc đứng tên đầu bài viết (đối với các tạp chí không sắp xếp tên tác giả theo thứ tự ABC) được công bố trên tạp chí khoa học chuyên ngành có mã số chuẩn ISSN hoặc chương sách giáo trình hoặc chuyên khảo được xuất bản bởi nhà xuất bản có mã số chuẩn ISBN.

– Chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên (hạng III).

5.

Kỹ năng Kỹ năng nghiên cứu, xâu chuỗi các vấn đề nghiên cứu, khả năng làm việc nhóm và độc lập.

6.

Phẩm chất Nhiệt tình, trung thực, trách nhiệm, tỉ mỉ, cẩn thận, chịu được áp lực công việc.

III. Thời hạn và địa điểm tiếp nhận hồ sơ1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu 01 Phụ lục Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

– Sơ yếu lý lịch viên chức (dán ảnh cỡ 4×6) theo Mẫu 02 được lập chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ, có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác.

– Bản sao có công chứng các văn bằng, bảng điểm, chứng chỉ có liên quan đến chuyên môn cần tuyển.

– Bản sao Giấy khai sinh có công chứng.

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế quận, huyện trở lên cấp chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ.

– Bản sao có công chứng các giấy tờ xác nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có).

– Văn bản, hồ sơ chứng minh kinh nghiệm công tác (bản sao hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, sổ bảo hiểm xã hội).

– Lý lịch khoa học theo Mẫu 03 có ghi rõ mã ISSN tạp chí đối với các bài báo được đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành; mã ISBN của nhà xuất bản đối với chương sách giáo trình hoặc chuyên khảo được xuất bản, có xác nhận của cơ quan đang công tác.

Lưu ý:

– Văn bằng, chứng chỉ do cơ sở giáo dục đào tạo nước ngoài cấp phải được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận theo quy định và nộp cùng hồ sơ dự tuyển hoặc nộp chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển.

– Người dự tuyển phải chịu trách nhiệm về tính pháp lý của văn bằng, chứng chỉ. Trường hợp sau khi có kết quả tuyển dụng, Trường Đại học Kinh tế phát hiện người sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Trường sẽ ra quyết định hủy bỏ kết quả trúng tuyển. Hồ sơ đã nhận không trả lại.

2. Bổ sung hồ sơ sau khi trúng tuyển

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Trường Đại học Kinh tế để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng gồm:

– Danh mục hồ sơ tại mục III.1;

– Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

3. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ:

– Thời gian: Từ ngày 07/5/2021 đến hết ngày 06/6/2021 (các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần)

– Địa điểm: Phòng Tổ chức Nhân sự, Trường Đại học Kinh tế, Phòng 504, nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

– Điện thoại liên hệ: 02437.547.506 (máy lẻ 522).

4. Lệ phí dự tuyển viên chức: 500.000 đồng/người dự tuyển (Năm trăm nghìn đồng).

IV. Hình thức, nội dung, thời gian và địa điểm tuyển dụng

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

2. Nội dung xét tuyển:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển thông qua thực hành giảng.

– Thang điểm 100

– Thời gian thực hành: 45 phút

3. Thời gian xét tuyển: Sẽ được thông báo trên Website: http://ueb.edu.vn/

4. Địa điểm xét tuyểnTrường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN, nhà E4, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Đề nghị các thị sinh thường xuyên truy cập Website của Trường Đại học Kinh tế – ĐHQGHN tại địa chỉ http://ueb.edu.vn/ để cập nhật thông tin kịp thời.

Nguồn tin: ueb.edu.vn