Sở GD&ĐT tỉnh Hà Nam tuyển dụng nhân viên hỗ trợ, phục vụ trong các đơn vị sự nghiệp năm 2022

04/05/2022

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Kế hoạch số 34/KH-SGDĐT ngày 22 tháng 4 năm 2022 về tuyển dụng nhân viên hỗ trợ, phục vụ trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam năm 2022 đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam phê duyệt tại Quyết định số 541/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2022.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam thông báo tuyển dụng nhân viên hỗ trợ, phục vụ trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở năm 2022, cụ thể như sau:

I.  CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

Tổng số: 63 chỉ tiêu. Số lượng cụ thể từng vị trí việc làm như sau:

 

Stt Vị trí việc làm Số lượng chỉ tiêu Chức danh nghề nghiệp tuyển dụng
1 Kế toán 13 Kế toán viên trung cấp

Mã số 06.032

2 Văn thư 19 Văn thư viên trung cấp

Mã số 02.008

3 Thư viện 16 Thư viện viên hạng IV

Mã số V.10.02.07

4 Thiết bị

– Thí nghiệm

03 Nhân viên thiết bị, thí nghiệm

Mã số V.07.07.20

5 Y tế 11 Y sĩ (hạng IV)

Mã số: V.08.03.07

6 Công nghệ

thông tin

01 Quản trị viên hệ thống

hạng IV – Mã số Mã số V11.06.15

Tổng số: 06 vị trí 63

II.  ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện chung

– Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu);

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với chức danh nghề nghiệp của vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;

– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

2. Điều kiện cụ thể

Kế toán viên trung cấp – Mã số: 032

– Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính;

– Có chứng chỉ chương trình bồi dưỡng ngạch kế toán viên trung cấp;

– Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 1 (A1) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT);

– Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ) hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương.

Văn thư viên trung cấp – Mã số: 008

– Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên với ngành hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư – lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin. Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp.

Thư viện viên hạng IV – Mã số: 10.02.07

– Tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng về chuyên ngành thư viện hoặc chuyên ngành khác có liên Nếu tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng chuyên ngành khác phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp chuyên ngành thư viện do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp;

– Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT;

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.

Nhân viên thiết bị – thí nghiệm – Mã số: 07.07.20

– Có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành Công nghệ thiết bị trường học (hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng các chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm thiết bị, thí nghiệm ở trường trung học) trở lên;

– Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT;

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT;

– Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên thiết bị, thí nghiệm.

Y sĩ (hạng IV) – Mã số: V.08.03.07

– Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp;

– Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT;

– Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.

– Quản trị viên hệ thống hạng IV – Mã số: 06.15

– Có bằng tốt nghiệp trung cấp các ngành đúng hoặc các ngành gần đào tạo về CNTT trở lên (ngành đúng và ngành gần đào tạo về công nghệ thông tin quy định tại khoản 1 Điều 2 Thông tư số 45/2017/TT-BTTTT);

– Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT;

– Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh Quản trị viên hệ thống hạng IV.

* Lưu ý về trình độ ngoại ngữ, tin học:

Người dự tuyển được nộp các văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận trình độ ngoại ngữ, tin học tương đương như sau:

Về trình độ ngoại ngữ:

Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT;

+ Trình độ ngoại ngữ A trở lên theo Quyết định số 177/QĐ-TCBT ngày 30/01/1993 hoặc trình độ A1 trở lên theo Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT ngày 01/12/2008 của Bộ trưởng Bộ GDĐT;

+ Có chứng chỉ, chứng nhận quốc tế còn hạn sử dụng như TOEFL, TOEIC, IELTS, FCE hoặc có bằng tốt nghiệp trung cấp ngoại ngữ trở lên.

Về trình độ tin học:

+ Có chứng chỉ tin học ứng dụng A trở lên theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGDĐT ngày 03/7/2000 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Chương trình Tin học ứng dụng A, B, C được tổ chức đào tạo trước ngày 10/8/2016.

+ Có chứng chỉ IC3, chứng chỉ ICDL hoặc có bằng trung cấp tin học trở lên.

3.  Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III.     HÌNH THỨC, NỘI DUNG, CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

2.  Nội dung và hình thức xét tuyển

Việc xét tuyển được thực hiện theo 2 vòng như sau:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển

Hội đồng tuyển dụng kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2: Thi viết về nghiệp vụ chuyên ngành

Người dự tuyển làm bài thi viết trên giấy về kiến thức, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.

Điểm bài thi được tính theo thang điểm 100

Thời gian làm bài thi: 180 phút

3.  Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

– Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại mục 4 phần III Thông báo này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

– Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

– Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần

4.  Ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển:

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên theo quy thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng

5.  Quy chế và Nội quy xét tuyển

Thực hiện theo Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

IV. LỆ PHÍ TUYỂN DỤNG

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Phí dự tuyển: 500.000 đồng/người dự tuyển.

VI. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Thông báo tuyển dụng

Ngày 29/4/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam thông báo tuyển dụng công khai trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Nam, đăng trên Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam, niêm yết tại trụ sở làm việc của Sở và các đơn vị trực thuộc Sở.

2.  Phát hành và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Thời gian:

– Từ ngày 29/4/2022 đến ngày 05/5/2022: Phát hành tài liệu ôn tập, hồ sơ và phiếu đăng ký dự tuyển.

– Từ ngày 29/4/2022 đến 17 giờ 00 ngày 28/5/2022: Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển (trong giờ làm việc theo quy định, các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu).

Địa điểm: Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam, đường Lý Thái Tổ, phường Lê Hồng Phong, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà

Thành phần hồ sơ: Người dự tuyển trực tiếp nộp Phiếu đăng ký dự tuyển kèm theo hồ sơ liên quan để kiểm chứng thông tin trên Phiếu đăng ký dự tuyển, bao gồm:

– Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu);

– Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật (theo mẫu) có dán ảnh 4×6 và xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao hợp lệ (công chứng hoặc chứng thực): Bằng tốt nghiệp, Bảng điểm kết quả học tập; các chứng chỉ theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp vị trí đăng ký tuyển dụng (trường hợp có văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và đã được Cục Quản lý chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tính pháp lý của văn bằng, chứng chỉ);

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) kèm theo bản sao hợp lệ giấy chứng nhận ưu tiên của người được cấp (công chứng hoặc chứng thực);

– Bản sao hợp lệ (có công chứng hoặc chứng thực): Giấy khai sinh; căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân;

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền cấp trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển (quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe);

– Hai phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại người nhận;

– Các loại hồ sơ được sắp xếp theo thứ tự như trên, đựng trong túi hồ sơ (theo mẫu).

Lưu ý về việc tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

– Không nhận Phiếu đăng ký dự tuyển do người khác nộp thay và của người bị dị tật về hình thể hoặc phát âm tiếng Việt không chuẩn.

– Người dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm cần tuyển trên địa bàn toàn tỉnh. Trường hợp người dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển vào 02 vị trí việc làm hoặc ở 02 hội đồng tuyển dụng trong cùng kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục năm 2022 của tỉnh trở lên sẽ bị hủy kết quả xét tuyển.

– Không hoàn trả Phiếu đăng ký dự tuyển, hồ sơ và lệ phí cho người không trúng tuyển.

3.  Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển (Vòng 1)

Từ ngày 31/5/2022 đến ngày 06/6/2022: Hội đồng tuyển dụng thành lập Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển; tổ chức kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển; niêm yết công khai những người đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2 trên Cổng thông tin điện tử và tại trụ sở làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo để người dự tuyển đối chiếu thông tin; tiếp nhận phản ánh và điều chỉnh, sửa chữa những sai sót thông tin của người dự xét tuyển (nếu có sai sót thông tin, người đăng ký dự tuyển trực tiếp phản ánh tại Phòng Tổ chức cán bộ Sở Giáo dục và Đào tạo).

4.  Tổ chức thi vòng 2

– Từ ngày 07/6/2022 đến ngày 12/6/2022: Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức thi vòng 2 đối với người dự tuyển; đồng thời đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Sở;

– 14 giờ 00 ngày 17/6/2022: Tổ chức khai mạc kỳ tuyển dụng; tập trung người dự tuyển, phổ biến nội quy dự thi;

– Ngày 18/6/2022 (thứ Bảy) từ 07 giờ 30: Các thí sinh bắt đầu làm bài thi

– Từ 13 giờ 30 ngày 18/6/2022: Hội đồng tuyển dụng thành lập Ban phách; Ban chấm thi; tổ chức rọc phách, chấm thi và lên điểm bài thi (địa điểm rọc phách, chấm và lên điểm bài thi thực hiện tập trung, cách ly, có bảo vệ của Công an tỉnh); tổng hợp kết quả xét tuyển của người dự tuyển bao gồm điểm bài thi vòng 2 và điểm ưu tiên (nếu có);

– Ngày 20/6/2022: Hội đồng tuyển dụng thông báo điểm xét tuyển đối với người dự tuyển;

– Từ ngày 20/6/2022 đến 17 giờ 00 ngày 04/7/2022: Hội đồng tuyển dụng nhận đơn phúc khảo (nếu có);

– Ngày 05/7/2022: Hội đồng tuyển dụng thành lập Ban chấm phúc khảo; chấm và công bố kết quả phúc khảo (nếu có).

5.  Thông báo kết quả trúng tuyển và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

– Ngày 16/7/2022: Hội đồng tuyển dụng thông báo kết quả trúng tuyển đến người dự tuyển; đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Sở.

– Từ ngày 17/7/2022 đến ngày 31/7/2022: Người trúng tuyển mang theo bản gốc văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có) để đối chiếu; phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp; bản xác nhận quá trình đóng bảo hiểm xã hội do cơ quan BHXH cấp (đối với người dự tuyển có quá trình công tác đúng với vị trí việc làm đăng ký dự tuyển, tham gia đóng BHXH bắt buộc).

Trường hợp người trúng tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì bị hủy kết quả trúng tuyển. Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử của Sở và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

– Ngày 01/8/2022: Người trúng tuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo ký hợp đồng làm việc và nhận nhiệm vụ tại các đơn vị.

Thông tin chi tiết liên hệ với Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam (điện thoại 02263.854100) hoặc Cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nam tại địa chỉ http://hanam.edu.vn để được giải đáp.

Nguồn tin:hanam.edu.vn