Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng tuyển dụng công chức năm 2021

24/09/2021

Thực hiện Quyết định số 3021/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức tại các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng năm 2021; Thông báo số 2796/TB-SNV ngày 22/9/2021 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng công chức tại các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thành phố Đà Nẵng thông báo về việc tuyển dụng công chức năm 2021 như sau:

1. Vị trí việc làm cần tuyển:

– Ngạch công chức: Chuyên viên (mã số: 003);

– Tên vị trí việc làm: Hành chính một cửa;

– Mô tả công việc:

+ Giải đáp, hướng dẫn công dân thực hiện các thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở GDĐT;

+ Tham mưu xây dựng, điều chỉnh bộ thủ tục hành chính trình cấp có thẩm quyền quyết định, công bố;

+ Tham mưu công tác cải cách thủ tục hành chính;

+ Thu và quyết toán lệ phí khi giải quyết thủ tục hành chính.

2. Số lượng công chức cần tuyển: 01 (một) người.

3. Đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:

a. Đối tượng:

Người đăng ký dự tuyển phải đảm bảo điều kiệu, tiêu chuẩn cụ thể về trình độ đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

Đối với trường hợp không sinh sống và thường trú tại thành phố Đà Nẵng phải đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau:

– Tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên có chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;

– Tốt nghiệp thạc sĩ thì phải tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên, chuyên ngành ở bậc thạc sĩ và đại học phải phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;

– Tốt nghiệp tiến sĩ thì chuyên ngành đào tạo ở bậc tiến sĩ và ngành tốt nghiệp ở bậc đại học phù hợp với vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

b) Điều kiện chung:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

+ Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

+ Đủ 18 tuổi trở lên;

+ Có Phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

+ Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

+ Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

+ Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

+ Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

+ Không cư trú tại Việt Nam;

+ Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

c) Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể:

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các chuyên ngành hành chính, văn thư, kinh tế;

Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt

4. Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 23/9/2021 đến hết ngày 22/10/2021.

5.  Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

Người đăng ký dự tuyển nộp 01 (một) Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu Phụ lục I đính kèm, kèm theo 02 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên thí sinh, địa chỉ liên lạc, số điện thoại) trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu chính theo địa chỉ: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Giáo dục và Đào tạo, Tầng 1, Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, số 24 đường Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại liên hệ: 0236.3881.888.

Lưu ý:

Người đăng ký dự tuyển công chức kê khai các bằng cấp, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm đã được các cơ sở giáo dục và đào tạo cấp trước ngày nộp Phiếu đăng ký dự tuyển; không sử dụng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, giấy chứng nhận đã hoàn thành kỳ thi chờ cấp chứng chỉ để thay thế các văn bằng, chứng chỉ theo quy định. Sở GDĐT không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển đối với các trường hợp không kê khai đầy đủ các nội dung theo yêu cầu hoặc Phiếu đăng ký dự tuyển không đúng mẫu.

Người đăng ký dự tuyển công chức phải khai đầy đủ các nội dung theo yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin kê khai và tính hợp pháp, hợp lệ của các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Trường hợp phát hiện hành vi gian lận trong kê khai hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp, hợp lệ sẽ bị hủy bỏ kết quả tuyển dụng theo quy định.

Trong kỳ tuyển dụng công chức năm 2021 của thành phố Đà Nẵng, người đăng ký dự tuyển tại Sở GDĐT thì không được đăng ký dự tuyển tại cơ quan khác; trường hợp đã đăng ký dự tuyển tại cơ quan khác thì không được đăng ký dự tuyển tại Sở GDĐT. Sau khi tổng hợp danh sách, cơ quan có thẩm quyền tổ chức tuyển dụng phát hiện người đăng ký dự tuyển từ 02 (hai) cơ quan trở lên hoặc 02 (hai) vị trí việc làm trong một cơ quan sẽ bị xóa tên trong danh sách dự

Trên đây là thông báo về việc tuyển dụng công chức Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng năm 2021. Những thông tin chung về tuyển dụng công chức năm 2021 của thành phố Đà Nẵng bao gồm đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển; lệ phí dự tuyển; điểm ưu tiên trong tuyển dụng; nội dung, hình thức thi; điều kiện miễn thi ngoại ngữ và cách xác định người trúng tuyển; thời gian và địa điểm tổ chức thi tuyển được Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng niêm yết và thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ tại địa chỉ: https://noivu.danang.gov.vn.

*** Tài liệu đính kèm: Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: danang.edu.vn