Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình tuyển dụng viên chức năm 2021

26/10/2021

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hoà Bình ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức lao động hợp đồng tỉnh Hoà Bình;

Căn cứ Quyết định số 3297/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình về việc giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội; Thực hiện Công văn số 3651/SNV- TCBC&TCPCP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Sở Nội vụ về thông báo và hướng dẫn thực hiện biên chế công chức, viên chức, hợp đồng lao động năm 2021; Công văn số 1969/SNV-TCBC&TCPCP ngày 26 tháng 7 năm 2021 của Sở Nội vụ về việc cơ cấu chuyên môn thực hiện kế hoạch biên chế viên chức năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 2638/SNV-TCBC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình về việc điều chỉnh, bổ sung cơ cấu chuyên môn viên chức năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 2812/SNV-CCVC ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình về việc gửi chỉ tiêu tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại Hội đồng tuyển dụng viên chức của Sở Giáo dục và Đào tạo;

Thực hiện Công văn số 473/UBND-NC ngày 05 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc triển khai thực hiện Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 và Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ; Công văn số 931/HD-SNV ngày 09 tháng 4 năm 2021 của Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình về việc hướng dẫn tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển công chức, viên chức; Công văn số 2805/ SNV-CCVC ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình về việc thẩm định Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình năm 2021;

Căn cứ Kế hoạch số 2768/KH-SGD&ĐT ngày 20/10/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình về việc tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình năm 2021,

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng 59 chỉ tiêu. Trong đó: 57 chỉ tiêu tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình; 02 chỉ tiêu tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Lương Sơn và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Tân Lạc (UBND huyện gửi chỉ tiêu tuyển dụng).

Số chỉ tiêu theo từng vị trí việc làm tại các đơn vị và yêu cầu về trình độ, chuyên ngành đào tạo (có biểu số lượng vị trí tuyển dụng, trình độ, các chuyên ngành cụ thể).

II. NGUYÊN TẮC, PHẠM VI, HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN VÀ ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG

1. Nguyên tắc

Bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đúng theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ.

Tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm.

Người đăng ký dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm.

Không thực hiện việc bảo lưu kết quả cho kỳ tuyển dụng lần sau.

Không tiếp nhận các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

2. Phạm vi: Việc tuyển dụng viên chức để bổ sung kịp thời đội ngũ giáo viên, nhân viên cho các đơn vị.

3. Hình thức

3.1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

Việc tuyển dụng được thực hiện bằng hình thức xét tuyển, gồm 02 vòng, cụ thể như sau:

Vòng 1: Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển

Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ điều kiện thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2: Kiểm tra sát hạch nghiệp vụ chuyên ngành

Hình thức: Phỏng vấn

Nội dung: Kiểm tra về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, hiểu biết của người dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Thời gian phỏng vấn: Phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh có không quá 15 phút chuẩn bị);

Thang điểm: 100 điểm.

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả điểm phỏng vấn.

(Có danh mục tài liệu ôn tập cho từng vị trí việc làm)

3.2. Xác định người trúng tuyển

Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

Có kết quả điểm kiểm tra sát hạch tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

Người không trúng tuyển trong kỳ tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả cho các kỳ thi tuyển lần

4. Đối tượng dự tuyển

Người có trình độ chuyên môn được đào tạo đúng với các yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển dụng.

5. Điều kiện đăng ký tuyển dụng

5.1 Điều kiện chung

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có phẩm chất, đạo đức tốt. Không mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam, có nguyện vọng công tác lâu dài tại tỉnh Hoà Bình từ 5 năm trở lên;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có phiếu đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có đủ văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu vị trí việc làm;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

5.2. Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể về trình độ chuyên môn đối với thí sinh dự tuyển theo từng vị trí việc làm

Người đăng ký dự tuyển giáo viên trung học phổ thông phải có bằng tốt nghiệp đúng chuyên ngành và đủ điều kiện tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hạng dự tuyển tại Thông tư số 04/2021/TT-BGGĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập;

Người đăng ký dự tuyển giảng viên phải có bằng tốt nghiệp đúng chuyên ngành và đủ điều kiện tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hạng dự tuyển tại Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập;

Người đăng ký dự tuyển vị trí nhân viên giáo vụ phải có trình độ đại học trở lên, thuộc các chuyên ngành sư phạm và đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư số 07/2019/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 5 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên giáo vụ trường phổ thông dân tộc nội trú; trường trung học phổ thông chuyên; trường dự bị đại học và trường dành cho người khuyết tật công lập;

Người đăng ký dự tuyển nhân viên Thiết bị – Thí nghiệm phải có trình độ đại học trở lên, thuộc ngành đào tạo Công nghệ thiết bị trường học; Sư phạm Sinh; Sư phạm Vật lý; Sư phạm Hóa và đủ điều kiện tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư số 08/2019/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 5 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn, chức danh nghề nghiệp và xếp lương nhân viên thiết bị, thí nghiệm trong các trường trung học và trường chuyên biệt công lập;

Đối với thí sinh dự tuyển tốt nghiệp các trường ngoài ngành sư phạm nhưng được đào tạo chuyên ngành đúng vị trí việc làm, cơ cấu tuyển dụng phải có chứng chỉ nghiệp vụ sự phạm theo quy định.

5.3. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng

Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ, cụ thể:

Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào vào kết quả điểm vòng 2;

Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều đối tượng ưu tiên nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, HỒ SƠ SAU KHI TRÚNG TUYỂN

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu Phụ lục ban hành theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ) vào một vị trí việc làm tại một trường có chỉ tiêu tuyển dụng (nếu đăng ký dự tuyển từ 2 vị trí trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự thi), người đăng ký dự tuyển viên chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu dự tuyển.

Ngoài Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo quy định (nêu trên), người đăng ký dự tuyển phải bổ sung một số giấy tờ sau:

Bản cam kết công tác tại các đơn vị, trường học mà thí sinh đăng ký dự tuyển từ 5 năm trở lên (không kể thời gian tập sự);

Bản sao có chứng thực Bằng tốt nghiệp chuyên ngành; bảng điểm kết quả học tập theo đúng vị trí đăng ký dự tuyển;

Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên được cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu thí sinh đăng ký dự tuyển thuộc đối tượng ưu tiên);

Bản sao có chứng thực Giấy khai sinh bản chính nếu thí sinh là người dân tộc thiểu số;

Hai ảnh 4×6, kiểu ảnh chứng minh nhân dân, thời gian chụp không quá 6 tháng, ghi đủ họ tên và ngày, tháng, năm sinh phía sau ảnh;

03 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ của người nhận.

2. Hồ sơ sau khi trúng tuyển

Sau khi có thông báo kết quả thi tuyển, người trúng tuyển phải đến Hội đồng tuyển dụng viên chức để xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên (nếu có) theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng; hoàn thiện hồ sơ và nộp hồ sơ tuyển dụng theo quy định.

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng không đúng quy định thì sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển.

Trường hợp người dự tuyển có hành vị gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng sẽ thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc công thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

Hồ sơ gồm có:

– Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển (theo mẫu quy định);

– Bản sao giấy khai sinh;

– Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Trường hợp văn bằng, chứng chỉ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải có công nhận của Cục Quản lý chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp và phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

– Giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có);

– Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền từ cấp huyện, thành phố trở lên cấp và có giá trị trong vòng 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị ra quyết định tuyển dụng (bản chính);

Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC VÀ ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

Thời gian tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển và nhận hồ sơ là 30 ngày kể từ ngày 21/10/2021 đến hết ngày 19/11/2021 (vào giờ làm việc các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu).

Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển và nhận hồ sơ: Phòng tiếp công dân, cạnh Phòng Văn thư Sở Giáo dục và Đào tạo.

Địa chỉ: Số 35, Đường Lý Nam Đế, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Các thông tin liên quan đến kỳ tuyển dụng viên chức năm 2021 sẽ được Hội đồng tuyển dụng viên chức của Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin tại Cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo và trên Website của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố thông báo cho cán bộ, giáo viên, sinh viên và những người có nhu cầu biết nội dung trên.

***** Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Danh mục tài liệu

Nguồn tin: hoabinh.edu.vn