Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế tuyển dụng viên chức năm 2021

12/03/2021

Căn cứ Kế hoạch số 336/KH-SKHCN ngày 09 tháng 3 năm 2021của Sở Khoa học và Công nghệ về việc tuyển dụng viên chức năm 2021, ngày 09 tháng 3 năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế đã có Thông báo số 339/TB-SKHCN về tuyển dụng viên chức.

I. Chỉ tiêu tuyển dụng:

1. Số lượng tuyển dụng: 03 viên chức.

2. Vị trí tuyển dụng:

– 02 Viên chức Hành chính – Tổng hợp tại Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ;

– 01 Viên chức Truyền thông, giáo dục cộng đồng tại Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung.

3. Yêu cầu:

a) Trình độ chuyên môn: Bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên có các ngành Kinh tế, Luật kinh tế, Báo chí – Truyền thông, Sinh học

b) Tin học: Có chứng chỉ tin học từ trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông trở lên.

c) Anh văn: Có chứng chỉ ngoại ngữ từ trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo trở lên.

d) Ưu tiên: Tuyển dụng ngành Báo chí – Truyền thông. Có kinh nghiệm trong công tác truyền thông. Có khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, hoạt bát đối với viên chức Truyền thông, giáo dục cộng đồng tại Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung.

II. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức gồm 2 bộ:

Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu kèm theo Kế hoạch này.

2. Bản sơ yếu lí lịch theo mẫu có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

3. Bản sao giấy khai sinh.

4. Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ tin học, chứng chỉ ngoại ngữ, kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

5. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn còn giá trị tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

IV. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ tuyển dụng

1. Thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng: Từ 7h30ph, ngày 15 tháng 3 năm 2021 đến hết 17giờ, ngày 12 tháng 4 năm 2021 (trong giờ hành chính).

2. Địa điểm nhận hồ sơ tuyển dụng: Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế, 24 Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

***** Kế hoạch tuyển dụng: 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về việc quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế;

Căn cứ Quyết định số 238/QĐ-SNV ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Sở Nội vụ về việc phân bổ số lượng người làm việc năm 2021;

Căn cứ Công văn số 1860/UBND-NV ngày 08 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tuyển dụng viên chức tại Sở Khoa học và Công nghệ,

Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích:

Nhằm bổ sung đội ngũ viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn phù hợp tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và chỉ tiêu biên chế được giao năm 2021.

2. Yêu cầu:

a) Bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, dân chủ và đúng pháp luật.

b) Bảo đảm tính cạnh tranh.

c) Tuyển chọn đúng người đáp ứng vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ.

II. Nhu cầu, điều kiện đăng ký dự tuyển

1. Nhu cầu tuyển dụng:

TT Đơn vị Chỉ tiêu Vị trí tuyển dụng Số lượng Yêu cầu trình độ chuyên môn Yêu cầu khác Ghi chú
1 Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ 02 Hành chính – Tổng hợp 02 Từ Đại học trở lên các ngành Kinh tế, Luật kinh tế
2 Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung 01 Truyền thông, giáo dục cộng đồng 01 Từ Đại học trở lên các ngành: Báo chí – Truyền thông, Sinh học – Giới tính: Nam.

 

Ưu tiên:

– Tuyển dụng ngành Báo chí – Truyền thông.

– Có kinh nghiệm trong công tác truyền thông.

– Có khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, hoạt bát.

 

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

a) Người có đủ các điều kiện sau đây được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm, gồm:

+ Bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên có ngành phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển.

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ từ trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo trở lên.

+ Có chứng chỉ tin học từ trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông trở lên.

– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. Nội dung, hình thức tuyển dụng

Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức phỏng vấn, thực hiện theo 2 vòng như sau:

Vòng 1:

Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2:

a) Phỏng vấn kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

b) Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

TT Chỉ tiêu Điểm phỏng vấn (100 điểm)
1 Hiểu biết về lĩnh vực chuyên môn đăng ký dự tuyển 50
2 Khả năng giao tiếp 20
3 Kinh nghiệm công tác 20
4 Khác (ngoại hình, năng khiếu,…) 10

c) Thời gian phỏng vấn 30 phút.

d) Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức:

a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

– Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên;

– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Giám đốc Sở quyết định người trúng tuyển.

c) Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả phỏng vấn tại vòng 2.

d) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

e) Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm phỏng vấn;

– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm phỏng vấn;

– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm phỏng vấn.

IV. Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức

– Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu kèm theo Kế hoạch này.

– Bản sơ yếu lí lịch theo mẫu có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

– Bản sao giấy khai sinh.

– Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ tin học, chứng chỉ ngoại ngữ, kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn còn giá trị tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

V. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ tuyển dụng

Thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng: Từ 7h30ph, ngày 15 tháng 3 năm 2021 đến hết 17giờ, ngày 12 tháng 4 năm 2021 (trong giờ hành chính, trừ ngày nghỉ lễ, thứ Bảy và Chủ nhật).

Địa điểm nhận hồ sơ tuyển dụng: Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế, 24 Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

VI. Tổ chức thực hiện:

1. Văn phòng Sở:

– Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

– Tham mưu thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức.

Hội đồng tuyển dụng viên chức:

Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

Nguồn tin: skhcn.thuathienhue.gov.vn