Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc tuyển dụng viên chức năm 2022

23/09/2022

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ các Thông tư của Bộ Tài chính: số 29/2022/TT-BTC ngày 03/6/2022 quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ; số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức;
Căn cứ Nghị quyết 06/2021/NQ-HĐND ngày 03/8/2021 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về một số chính sách đặc thù xây dựng đội ngũ trí thức và thu hút, trọng dụng người có tài năng tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 175/KH-UBND ngày 06/7/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 03/8/2021 của HĐND tỉnh năm 2022;
Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Vĩnh Phúc:số 1239/QĐ-UBND ngày 01/6/2018 của UBND tỉnh phê duyệt danh mục vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ; số 199/QĐ- UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ;số 539/QĐ-UBND ngày 21/3/2022 của UBND tỉnh về việc giao số lượng người làm việc của các đơn vị sự nghiệptự đảm bảo một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên thuộc UBND tỉnh, thuộc các sở, ban, ngành năm 2022;
Căn cứ Công văn số 1314/SNV-CCVC ngày 13/9/2022 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng viên chức năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ và văn bản số 1357/SNV-CCVC ngày 20/9/22022 v/v bổ sung ngành/chuyên ngành đào tạo đối với vị trí việc làm tuyển dụng viên chức năm 2022.
Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ nhằm bổ sung viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có đủ năng lực trình độ chuyên môn theo yêu cầu chuẩn chức danh nghề nghiệp, phù hợp với vị trí việc làm, am hiểu chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
2. Yêu cầu
– Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danhnghề nghiệp, số lượng người làm việc được giao và đúng cơ cấu, chỉ tiêu đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
– Việc tuyển dụng thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; các Thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ và quy định hiện hành; Bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, công bằng, khách quan.
II. HÌNH THỨC, VỊ TRÍ VIỆC LÀM, CHỈ TIÊU, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Hình thức tuyển dụng
Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện bằng hình thức thi tuyển.
2. Vị trí việc làm, chỉ tiêu tuyển dụng
a) Số lượng người làm việc được giao: 15 chỉ tiêu.
b) Số lượng người làm việc chưa sử dụng: 06 chỉ tiêu.
c) Vị trí việc làm, chỉ tiêu, cơ cấu tuyển dụng: 05 chỉ tiêu, trong đó:
– Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ: 02 chỉ tiêu.
– Tư vấn, phổ biến, đào tạo chuyển giao khoa học kỹ thuật: 02 chỉ tiêu.
– Kế toán viên: 01 chỉ tiêu.
(Có biểu chỉ tiêu, cơ cấu và mô tả vị trí việc làm tuyển dụng kèm theo)
3. Điều kiện đăng ký dự tuyển
a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:
– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
– Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên tính đến ngày ban hành kế hoạch;
– Có Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định;
– Có lý lịch rõ ràng được cơ quan có thẩm quyền xác nhận;
– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng tại biểu kèm theo Kế hoạch này. Cụ thể:
+ Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các ngành, chuyên ngành: Quản lý khoa học và công nghệ; Khoa học cây trồng, Công nghệ sinh học, Hóa học.
+ Tư vấn, phổ biến, đào tạo chuyển giao khoa học kỹ thuật: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên một trong các ngành, chuyên ngành: Quản lý khoa học và công nghệ; Khoa học cây trồng, Hóa học.
+ Kế toán viên: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.
– Có đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ được giao.
b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:
– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
c) Các trường hợp dự tuyển thuộc đối tượng quy định tại điểm e khoản 3 Điều 2 Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 03/8/2021 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc nếu trúng tuyển thì được hưởng chính sách thu hút người có tài năng theo quy định tại Nghị quyết số 06/2021/NQ-HĐND ngày 03/8/2021 của HĐND tỉnh.
4. Ưu tiên trong tuyển dụng
a) Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng
– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sỹ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sỹ quan dự bị đã đăng ký ngạch sỹ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
b) Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại điểm a khoản này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

III. PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀ HỒ SƠ LIÊN QUAN
1. Phiếu đăng ký dự tuyển
a) Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm: Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 15/9/2020 của Chính phủ; 03 (ba) phong bì có dán tem và ghi rõ họ, tên, địa chỉ liên hệ và số điện thoại của người dự tuyển ở phần nơi nhận.
b) Người đăng ký dự tuyển nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính về Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ, địa chỉ: Số 42 Nguyễn Chí Thanh, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc(điện thoại: 0211.3862.987).
2. Hồ sơ tuyển dụng
a) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Sở Khoa học và Công nghệ, địa chỉ: Số 42 Nguyễn Chí Thanh, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúcđể hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng bao gồm:
– Bản gốc và bản sao (được cơ quan có thẩm quyền chứng thực) văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận ưu tiên (nếu có).
– Văn bản xác nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).
– Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.
(Hồ sơ trúng tuyển được đựng trong túi bằng bìa cứng cỡ 24 cm x 32 cm có ghi danh mục các giấy tờ nộp và số điện thoại cần liên hệ)
b) Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ban hành quyết định hủy kết quả trúng tuyển, thông báo công khai trên Cổng Thông tin – Giao tiếp điện tử tỉnh Vĩnh Phúc, Cổng thông tin của Sở Khoa học và Công nghệvà không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một (01) kỳ tuyển dụng tiếp theo.
3. Hồ sơ viên chức
Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có quyết định tuyển dụng và ký hợp đồng làm việc, người trúng tuyển phải hoàn thiện hồ sơ gốc theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 07/2019/TT-BNV ngày 01/6/2019 của Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ viên chức.
IV. NỘI DUNG THI TUYỂN
Thi tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng thi:
1. Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức chung
a) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên giấy
b) Nội dung thi gồm 3 phần, thời gian thi như sau:
– Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của ngành, lĩnh vực tuyểndụng. Thời gian thi 60 phút.
– Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm (trình độ tương đương bậc 2) về một trong năm thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc. Thời gian thi 30 phút.
– Phần III:Tin học, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm (trình độ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản). Thời gian thi 30 phút.
c) Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:
– Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;
– Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam, được cơ quan có thẩm quyền công nhận.
d) Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin.
đ) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp Vòng 2.
2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
a) Hình thức thi: Thi viết.
b) Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
c) Thời gian thi: 180 phút (không kể thời gian chép đề).
d) Thang điểm: 100 điểm.
V. XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN
1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển phải có đủ các điều kiện sau:
a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;
b) Có số điểm Vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển, thì người có kết quả điểm thi Vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Hội đồng tuyển dụng thực hiện kiểm tra, sát hạch bằng hình thức phỏng vấn và báo cáo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ quyết định người trúng tuyển.
3. Trường hợp người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển theo quy định thì Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ xem xét, quyết định việc trúng tuyển đối với người dự tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn, liền kề so với kết quả tuyển dụng của người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển.
4. Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.
VI. CHẾ ĐỘ TẬP SỰ, TUYỂN DỤNG
1. Chế độ tập sự: Người được tuyển dụng vào viên chức phải thực hiện chế độ tập sự theo quy định với thời gian tập sự 12 tháng.
2. Chế độ tuyển dụng
a) Thực hiện tuyển dụng theo hình thức hợp đồng lần đầu có thời hạn 12 tháng đối với người trúng tuyển theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ- CP ngày 15/9/2020 của Chính phủ.
b) Sau khi hết thời hạn làm việc của hợp đồng có thời hạn lần đầu, Sở Khoa học và Công nghệ căn cứ kết quả thực thi nhiệm vụ của viên chức để quyết định ký tiếp hợp đồng xác định thời hạn trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 60 thánghoặc chấm dứt hợp đồng làm việc đối với viên chức theo quy định.
VII. LỆ PHÍ THI TUYỂN
Thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
1. Lệ phí thi tuyển: Dưới 100 thí sinh là 500.000 đồng/thí sinh; Từ 100 đến dưới 500 thí sinh là 400.000 đồng/thí sinh; Từ 500 thí sinh trở lên là
300.000 đồng/thí sinh.
2. Lệ phí phúc khảo: 150.000 đồng/bài thi.
VIII. THỜI GIAN VÀ CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH
1. Từ ngày 22/9/2022 đến ngày 21/10/2022.
– Thông báo tuyển dụng trên Đài Phát thanh – Truyền hình Vĩnh Phúc, Báo Vĩnh Phúc, Cổng Thông tin – Giao tiếp điện tử tỉnh, Cổng thông tin của Sở Khoa học và Công nghệ và niêm yết công khai tại trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ.
– Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ ngày 22/9/2022 đến 16h30 phút ngày 21/10/2022. Trường hợp thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển qua đường bưu chính, thì thời hạn tiếp nhận căn cứ vào thời gian gửi trên dấu bưu điện.
Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ và Phiếu đăng ký dự tuyển: Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc, địa chỉ: Tầng 1, số 42 Nguyễn Chí Thanh, phường Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, điện thoại: 0211.3862.987).
2. Từ ngày 21/10/2022 đến ngày 27/10/2022.
– Thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức, Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, Ban Giám sát kỳ thi.
– Thông báo kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi Vòng 1 trên Cổng thông tin của Sở Khoa học và Công nghệ và niêm yết công khai tại trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ và gửi trực tiếp thông báo triệu tập thí sinh dự tuyển Vòng 1 theo địa chỉ đã đăng ký.
– Thông báo danh mục tài liệu ôn thi vòng 1 trên website Sở Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ: http://sokhcn.vinhphuc.gov.vn (không tổ chức hướng dẫn ôn thi).
3. Tổ chức thi Vòng 1: Từ ngày 05/11/2022 đến ngày 06/11/2022 (Thứ Bảy, Chủ Nhật) (thời gian cụ thể và địa điểm tổ chức thi sẽ thông báo sau) .
4. Tổ chức chấm thi, thông báo kết quả, thông báo nhận đơn phúc khảo vòng 1: Chậm nhất ngày 11/11/2022.
5. Thời gian, địa điểm nhận đơn phúc khảo Vòng 1: Từ ngày 11/11/2022 đến 16h30 phút ngày 25/11/2022 vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần tại Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ.
6. Tổ chức chấm phúc khảo, thông báo kết quả phúc khảo Vòng 1, triệu tập thí sinh dự thi và thông báo nội dung ôn thi Vòng 2: Chậm nhất ngày 29/11/2022.
7. Tổ chức thi Vòng 2: Từ ngày 10/12/2022 đến ngày 11/12/2022 (Thứ Bảy, Chủ Nhật).
8. Tổ chức chấm thi, công bố kết quả, thông báo nhận đơn phúc khảo Vòng 2: Chậm nhất ngày 16/12/2022.
9. Thời gian, địa điểm nhận đơn phúc khảo Vòng 2: Từ ngày 16/12/2022 đến 16 giờ 30 phút ngày 30/12/2022 vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần tại Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ.
10. Tổ chức chấm phúc khảo, thông báo kết quả phúc khảo Vòng 2:
Chậm nhất ngày 05/01/2023.
11. Hội đồng tuyển dụng báo cáo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt công nhận kết quả tuyển dụng; thông báo công khai và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển; thu, hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng: Chậm nhất ngày 31/01/2023.
12. Trình Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc thẩm định, phê duyệt kết quả trúng tuyển: Từ ngày 01/02/2023.
13. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Phúc quyết định tuyển dụng và ký hợp đồng làm việc lần đầu với viên chức trúng tuyển: Từ ngày 08/02/2023.
(Thời gian từng bước có thể sẽ được điều chỉnh cho phù hợp nếu có những lý do bất khả kháng như thiên tai, phòng chống dịch bệnh…hoặc lý do chính đáng khác dược sự đồng ý của cấp có thẩm quyền)

IX. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ: Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức, Ban Giám sát kỳ thi.
2. Hội đồng tuyển dụng viên chức: Quyết định thành lập các Ban giúp việc gồm: Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, Ban đề thi, Ban coi thi, Ban phách, Ban chấm thi, Ban chấm phúc khảo theo quy định.
3. Văn phòng Sở:
– Là đơn vị thường trực của Hội đồng tuyển dụng; chủ trì, phối hợp tham mưu tổ chức kỳ thi tuyển đúng quy chế và quy định hiện hành.
– Tham mưu giúp Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức, Ban Giám sát kỳ thi.
– Tham mưu giúp Hội đồng tuyển dụng viên chức ban hành Quyết định thành lập các Ban giúp việc theo quy định.
– Tham mưu giúp Sở Khoa học và Công nghệ và Hội đồng tuyển dụng viên chức tiếp nhận, tổng hợp, lưu trữ các hồ sơ, phiếu đăng ký dự tuyển, lệ phí dự tuyển, văn bản, tài liệu có liên quan đến kỳ thi theo quy định.
– Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi; chuẩn bị các nội dung của kỳ tuyển dụng viên chức theo quy định.
– Thực hiện thông báo, trao đổi các văn bản với các đơn vị phối hợp và thí sinh, thực hiện các nhiệm vụ khác do Hội đồng tuyển dụng viên chức giao.
– Phối hợp tuyên truyền, đăng tải các văn bản triển khai của Sở Khoa học và Công nghệ và Hội đồng tuyển dụng hệ thống thông tin điện tử của tỉnh, ngành.
4. Thanh tra Sở: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện công tác giám sát kỳ thi tuyển viên chức theo quy định.
5. Các phòng, đơn vị liên quan: Có trách nhiệm phối hợp, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Hội đồng tuyển dụng viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, cá nhân có thể phản ánh kịp thời về Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ (điện thoại: 0211.3862.987) để báo cáo Lãnh đạo Sở hoặc Hội đồng tuyển dụng viên chức xem xét, giải quyết

***** Tệp đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: vinhphuc.gov.vn