Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2021

04/10/2021

Căn cứ Công văn số 7888/UBND-SNV ngày 02/7/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về triển khai thực hiện Quy chế số 03-QC/TU ngày 27/5/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng;

Căn cứ Kế hoạch số 295/KH-SNV ngày 29/9/2021 của Sở Nội vụ về tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc Sở Nội vụ,

Sở Nội vụ thông báo tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc Sở Nội vụ như sau:

1. Số lượng, vị trí thi tuyển

01 vị trí Trưởng Phòng Công chức, viên chức.

01 vị trí Chánh Thanh tra Sở.

01 vị trí Phó Chánh Văn phòng.

01 vị trí Phó Trưởng Phòng Công chức, viên chức.

01 vị trí Phó Trưởng Phòng Cải cách hành chính và Văn thư, lưu trữ.

2. Đối tượng

Cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, nằm trong quy hoạch chức danh thi tuyển hoặc chức danh thi tuyển tương đương hoặc chức danh cao hơn đối với chức danh tuyển chọn và đang công tác tại các phòng chuyên môn, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nội vụ có nhu cầu bổ nhiệm chức danh tuyển chọn.

Cán bộ, công chức, viên chức không công tác tại các phòng chuyên môn, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nội vụ, nếu có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và được quy hoạch chức danh tương đương với chức danh tuyển chọn được quyền đăng ký tham gia dự tuyển.

Cán bộ, công chức, viên chức chưa được quy hoạch nhưng có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm được quyền tham gia dự tuyển.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

– Tiêu chuẩn, điều kiện chung:

– Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

– Đảm bảo đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định hiện hành về tiêu chuẩn chức danh và vị trí việc làm.

– Có lịch sử chính trị, chính trị hiện nay, hồ sơ, lý lịch cá nhân rõ ràng, đầy đủ, được cơ quan chức năng thẩm định, xác nhận.

– Bảo đảm độ tuổi bổ nhiệm theo quy định.

– Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được

– Đáp ứng các điều kiện khác do cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh tuyển chọn yêu cầu.

– Tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể về trình độ và kinh nghiệm của từng chức danh thi tuyển: theo phụ lục đính kèm.

4. Hồ sơ đăng ký dự thi

– Đơn đăng ký dự thi (theo mẫu).

– Sơ yếu lý lịch (theo mẫu 2A của Ban Tổ chức Trung ương) được cơ quan nơi người tham gia dự tuyển đang công tác xác nhận tại thời điểm đăng ký dự tuyển.

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh tuyển chọn (có công chứng hoặc chứng thực).

– Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật tại thời điểm đăng ký dự tuyển.

– Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.

– Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi người tham gia dự tuyển đang công tác trong 03 năm gần nhất.

– Bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú thường xuyên về trách nhiệm công dân của người tham gia dự tuyển và gia đình.

– Phong bì ghi rõ địa chỉ liên lạc, kèm theo 2 ảnh 4 x 6cm.

5. Hình thức, nội dung thi tuyển

Thi viết kiến thức chung: Về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh dự tuyển và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định.

Thi trình bày Đề án: Đối tượng tham gia thuyết trình Đề án là những ứng viên dự tuyển phần thi viết có kết quả điểm thi từ 50 điểm trở lên. Nội dung thi trình bày Đề án là: “Đồng chí sẽ làm gì nếu được bổ nhiệm vào chức danh thi tuyển”.

6. Thời gian tổ chức thi tuyển

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 04/10/2021 đến hết ngày 20/10/2021. Địa điểm: Văn phòng Sở Nội vụ (số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa). Số điện thoại: 0254.3858048 hoặc 3523241.

Thời gian thi viết kiến thức chung: dự kiến từ ngày 10 – 12/11/2021

Thời gian thi trình bày Đề án: dự kiến từ ngày 06 – 08/12/2021

7.  Địa điểm thi tuyển

Sở Nội vụ (số 01 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa).

Sở Nội vụ thông báo nhu cầu thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc Sở Nội vụ đến toàn thể công chức, viên chức đang công tác tại Sở, đơn vị trực thuộc và các sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh biết để đăng ký dự tuyển.

***** Tài liệu đính kèm:

– Sơ yếu lý lịch mẫu 2a

– Mẫu đơn đăng ký dự thi

– Tiêu chuẩn cụ thể các chức danh

Nguồn tin: baria-vungtau.gov.vn