Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh tuyển dụng công chức năm 2022

26/05/2022

Thực hiện các Quyết định của UBND tỉnh: số 721/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 về việc phê duyệt Chỉ tiêu và Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2022, số 783/QĐ-UBND ngày 18/4/2022 về việc bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2022; Sở Nội vụ thông báo thi tuyển công chức năm 2022, như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1.   Đối tượng, điều kiện đăng ký dự tuyển

Người đủ các điều kiện sau không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam; đủ 18 tuổi trở lên; có lý lịch rõ ràng;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

– Có văn bằng chuyên môn, đúng ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;

– Đối với người đăng ký dự tuyển đang là viên chức; cán bộ, công chức cấp xã; người làm việc trong doanh nghiệp Nhà nước; sỹ quan hoặc quân nhân chuyên nghiệp nếu đăng ký dự tuyển công chức phải được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý (theo quy định về phân cấp) có văn bản đồng ý tham gia dự tuyển công chức.

– Đối với người đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm Kiểm lâm, Kiểm ngư, Thuyền viên kiểm ngư thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngoài các điều kiện, tiêu chuẩn nêu trên thì người đăng ký dự tuyển phải là nam giới (thực hiện theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức và Điều 4 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP).

2.   Các trường hợp sau không được đăng ký dự tuyển công chức

– Không cư trú tại Việt Nam;

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

3.   Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển công chức

Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng

Trường hợp người dự tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

II. VỊ TRÍ, CHỈ TIÊU, YÊU CẦU VỀ CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

Tổng số chỉ tiêu thi tuyển công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2022 là 170 chỉ tiêu.

(có Phụ lục kèm theo Thông báo này)

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG; XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1. Hình thức tuyển dụng: Thực hiện tuyển dụng thông qua thi tuyển.

2.   Nội dung thi tuyển

Thực hiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP: Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

Vòng 1: thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung

Hình thức thi: thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

Nội dung thi gồm 2 phần, thời gian thi như sau:

+ Phần I: kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút;

+ Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi tiếng Anh theo yêu cầu của vị trí việc làm (trình độ tương đương bậc 21 hoặc bậc 32 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam). Thời gian thi 30 phút; (2 Đối với ngạch chuyên viên (mã số 01.003).1 Đối với ngạch: kiểm lâm viên (mã số 10.226); kiểm ngư viên (mã số 25.310); thuyền viên kiểm ngư (mã số 25.313); kế toán viên (mã số 06.031); kiểm dịch viên động vật (mã số 09.316).)

Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

+ Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

+ Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định;

+ Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số, trong trường hợp dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng

Vòng 2: thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

Hình thức thi: viết.

Nội dung thi: kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, gồm các lĩnh vực:

 

TT Lĩnh vực
1. Văn phòng
2. Tài chính – ngân sách
3. Giao thông vận tải
4. Xây dựng – đô thị
5. Tư pháp – pháp chế
6. Hợp tác quốc tế
7. Lao động, thương binh và XH
8. Giáo dục và đào tạo
9. Thanh tra
10. Công nghệ thông tin
11. Thông tin và truyền thông
12. Tổ chức nhà nước
13. Văn thư – lưu trữ
14. Công nghiệp
15. Thương mại
16. Y tế
17. Dân số và kế hoạch hóa gia đình
18. Tài nguyên – môi trường
19. Quản lý đất đai
20. Kế hoạch – đầu tư
21. Quản lý doanh nghiệp
22. Phát triển nông thôn
23. Lâm nghiệp
24. Thủy sản
25. Thủy lợi
26. Chăn nuôi – thú y
27. Chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản

Thời gian thi: thi viết 180 phút (không kể thời gian chép đề)

Thang điểm: 100 điểm.

3.   Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức

Thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP:

Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:

Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

Có kết quả điểm thi tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm tại cơ quan, đơn vị người dự tuyển nộp hồ sơ tuyển dụng.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Chủ tịch UBND tỉnh quyết định người trúng tuyển.

Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần

IV. ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, HOÀN THIỆN HỒ SƠ DỰ TUYỂN

1.   Đăng ký dự tuyển

Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

Hồ sơ dự tuyển (đựng trong túi đựng hồ sơ) ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ và danh mục thành phần tài liệu gồm:

+ Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ.

+ Các giấy tờ, tài liệu chứng minh đối tượng ưu tiên, đối tượng được miễn thi ngoại ngữ, tin học (nếu có).

+ 04 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ và số điện thoại liên lạc.

Không nhận Phiếu đăng ký dự tuyển đối với những người chưa có bằng tốt nghiệp chuyên môn.

Người đăng ký dự tuyển công chức chỉ được đăng ký dự thi tuyển ở một vị trí trong danh mục các vị trí việc làm cần tuyển của cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng, nếu đăng ký từ 02 vị trí việc làm trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách và không được tham dự thi tuyển công chức.

Lệ phí dự tuyển:

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản

lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Sau khi tổng hợp số lượng thí sinh đủ điều kiện dự thi, Sở Nội vụ sẽ thông báo mức thu phí tuyển dụng đến các thí sinh theo quy định.

Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển:

Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: kể từ ngày 01/6/2022 đến hết ngày 30/6/2022 (giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).

Địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển: Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển trực tiếp tại cơ quan, đơn vị nơi thí sinh đăng ký dự tuyển.

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố, thị xã có chỉ tiêu tuyển dụng công chức tổ chức tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển; thực hiện việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đã đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người đăng ký dự tuyển theo quy định; tổng hợp danh sách người đăng ký dự tuyển đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi và danh sách người đăng ký dự tuyển không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi (kèm theo Phiếu đăng ký dự tuyển) gửi về Sở Nội vụ trong ngày 04/7/2022.

2.   Hoàn thiện hồ sơ dự tuyển

Sau khi trúng tuyển, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Sở Nội vụ để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển. Hồ sơ dự tuyển phải được bổ sung để hoàn thiện trước khi cơ quan có thẩm quyền ký quyết định tuyển dụng, bao gồm:

– Bản sao giấy khai sinh;

– Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp;

– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

– Đối với các văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp, người trúng tuyển phải nộp giấy công nhận văn bằng của cấp có thẩm quyền theo quy định tại Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT ngày 15/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam. Trường hợp không có giấy công nhận của cấp có thẩm quyền sẽ không được tuyển dụng.

– Sau khi nhận đủ hồ sơ dự tuyển của người trúng tuyển, Sở Nội vụ sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thẩm tra, xác minh lý lịch, văn bằng, chứng chỉ của người trúng tuyển. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Sở Nội vụ sẽ tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định hủy bỏ kết quả trúng tuyển

– Trường hợp phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp hoặc có vi phạm điều kiện đăng ký dự tuyển, vi phạm trong kê khai phiếu đăng ký dự tuyển, kê khai lý lịch, Sở Nội vụ sẽ tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật. Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì Sở Nội vụ sẽ tham mưu UBND tỉnh thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh, Sở Nội vụ và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

V.    THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI TUYỂN

Thời gian thi tuyển (dự kiến): tháng 8 năm

Địa điểm thi tuyển (dự kiến): Trường Đại học Hà Tĩnh (xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh).

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2, thông báo thời gian ôn thi (nếu có), lịch thi, địa điểm thi, nộp lệ phí và các thông báo khác liên quan đến kỳ thi tuyển công chức được niêm yết công khai tại trụ sở Sở Nội vụ Hà Tĩnh và cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ tại địa chỉ: https://sonoivu.hatinh.gov.vn hoặc liên hệ tại Phòng Công chức, viên chức – Sở Nội vụ, số điện thoại: 0912506788; 0915675000.

Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan có chỉ tiêu tuyển dụng công chức thông báo công khai các Quyết định của UBND tỉnh: số 721/QĐ-UBND ngày 06/4/2022 về việc phê duyệt Chỉ tiêu và Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2022, số 783/QĐ- UBND ngày 18/4/2022 về việc bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2022 và Thông báo này trên Cổng thông tin điện tử của đơn vị và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc cơ quan (trong thời hạn nhận hồ sơ của người đăng ký dự tuyển) về điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển, số lượng vị trí, chỉ tiêu và yêu cầu về trình độ chuyên môn vị trí cần tuyển dụng; nội dung và hình thức tuyển dụng; thời gian tiếp nhận hồ sơ và lệ phí dự tuyển; địa chỉ nộp hồ sơ dự tuyển, họ tên và số điện thoại, địa chỉ thư điện tử của bộ phận và người tiếp nhận hồ sơ dự tuyển.

Trên đây là Thông báo thi tuyển công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2022, Sở Nội vụ đề nghị Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh căn cứ Thông báo này, thông báo công khai ít nhất 01 lần trên báo viết, báo điện tử và chương trình phát thanh và truyền hình của tỉnh Hà Tĩnh.

***** Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: hatinh.gov.vn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM:

2151 câu hỏi ôn thi công chức Tỉnh/Thành phố, Quận/Huyện

1128 câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh A2 ôn thi công chức, viên chức 2021

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Tiếng Anh B1 (Bậc 3) ôn thi công chức, viên chức