UBND tỉnh Phú Yên tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2021 – 2022

29/03/2021

Trên cơ sở nhu cầu và đề nghị tuyển dụng viên chức giáo viên của UBND các huyện, thị xã, thành phố và theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 152/TTr-SNV ngày 11/3/2021, UBND tỉnh Phú Yên ban hành Kế hoạch xét tuyển viên chức giáo viên tỉnh Phú Yên năm học 2021-2022 như sau:

I.   CƠ SỞ PHÁP LÝ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập;

Căn cứ Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập;

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học cơ sở công lập;

Căn cứ Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập;

Căn cứ Thông tư số 03/2018/TT-BLĐTBXH ngày 15/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp;

II.   MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xét tuyển viên chức giáo viên nhằm lựa chọn, tuyển dụng giáo viên có đủ phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; am hiểu nghề nghiệp và chính sách pháp luật của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu, công tác giảng dạy của ngành giáo dục.

2.  Yêu cầu

Tổ chức xét tuyển viên chức giáo viên tỉnh Phú Yên, năm học 2021-2022 phải thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

Căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, chỉ tiêu biên chế và nhu cầu của cơ quan sử dụng viên chức để tuyển dụng viên chức giáo viên; bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, đúng pháp luật và cạnh tranh theo vị trí việc làm.

III. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Đối tượng, điều kiện và tiêu chuẩn được đăng ký dự tuyển

Những người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự xét tuyển giáo viên:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

– Tuổi đời từ đủ 18 tuổi trở lên.

– Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

– Có đủ sức khỏe thực hiện nhiệm vụ.

Yêu cầu về trình độ chuyên môn và các yêu cầu khác của vị trí việc làm cần tuyển dụng (không phân biệt loại hình đào tạo) cụ thể:

– Giáo viên mầm non (giáo viên mầm non hạng III, mã số V.07.02.26): Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm giáo dục mầm non trở lên.

– Giáo viên Tiểu học (giáo viên tiểu học hạng III, mã số 07.03.29): Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên tiểu học hoặc bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

– Giáo viên Trung học cơ sở (giáo viên trung học cơ sở hạng III, mã số 07.04.32): Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học cơ sở hoặc cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học cơ sở theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

– Giáo viên dạy môn văn hóa trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (giáo viên trung học phổ thông hạng III, mã số V.07.05.15): Có bằng cử nhân trở lên thuộc ngành đào tạo giáo viên đối với giáo viên trung học phổ thông hoặc cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên trung học phổ thông theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

– Giáo viên giáo dục nghề nghiệp (giáo viên giáo dục nghề nghiệp lý thuyết hạng III, mã số: 09.02.07):

+ Tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên hoặc đại học chuyên ngành trở lên phù hợp với ngành, nghề giảng dạy;

+ Đáp ứng tiêu chuẩn về trình độ nghiệp vụ sư phạm: Có chứng chỉ sư phạm dạy nghề dạy trình độ trung cấp nghề, cao đẳng nghề hoặc chứng chỉ bồi dưỡng sư phạm bậc 2 hoặc chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo viên trung cấp chuyên nghiệp hoặc bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành sư phạm hoặc chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ trung cấp hoặc tương đương trở lên;

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT hoặc tương đương trở lên;

+ Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT hoặc tương đương trở lên.

2.  Đối tượng không được đăng ký dự tuyển

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Toà án nhân dân hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án nhân dân mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

IV.  CHỈ TIÊU, YÊU CẦU TUYỂN DỤNG

1. Chỉ tiêu tuyển dụng

Tổng số tuyển dụng 775 chỉ tiêu (Mầm non 256, Tiểu học 395, Trung học cơ sở 117, Giáo dục thường xuyên – Giáo dục Nghề nghiệp 07).

Yêu cầu tuyển dụng theo từng vị trí việc làm: (Có danh sách chi tiết kèm theo)

V.  HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN, CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN

Hồ sơ đăng ký xét tuyển

Mỗi thí sinh đăng ký dự tuyển giáo viên phải trực tiếp nộp 01 (một) bộ hồ sơ, gồm các thành phần sau:

Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu (đính kèm Kế hoạch này);

Phong bì 06 bì ghi đầy đủ thông tin về họ tên, địa chỉ, số điện thoại người nhận, trường hợp địa chỉ người nhận không phải là người dự tuyển thì phải ghi rõ thêm họ tên của người dự tuyển và vị trí dự tuyển.

Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

2.  Lưu ý

Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký ở 01 vị trí dự tuyển tại Kế hoạch này và tự chịu trách nhiệm về tính trung thực của Phiếu đăng ký dự tuyển. Trường hợp thí sinh đăng ký từ 02 vị trí dự tuyển trở lên hoặc Phiếu đăng ký dự tuyển khai không trung thực thì bị xoá tên trong danh sách dự tuyển hoặc huỷ bỏ kết quả tuyển dụng.

Sau khi có thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến UBND các huyện, thị xã, thành phố để xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên (nếu có)… theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định.

Không nhận Phiếu đăng ký dự tuyển đối với những người chưa có bằng tốt nghiệp chuyên môn.

Người đăng ký dự tuyển không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

3.  Chế độ ưu tiên

Đối tượng và điểm ưu tiên trong xét tuyển giáo viên, thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng

Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng

Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng

Trường hợp người dự thi thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được cộng một điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả thi tại vòng 2.

VI.  NỘI DUNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM

1. Vòng 1:

Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

2.  Vòng 2:

Các thí sinh có kết quả đạt yêu cầu vòng 1 thì tiếp tục tham gia thi môn nghiệp vụ chuyên ngành, cụ thể như sau:

Hình thức thi: Thi viết.

Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Thời gian thi: Thi viết 180 phút.

3.  Cách xác định kết quả vòng 1, tính điểm vòng 2

Vòng 1: Xác định đạt hoặc không đạt theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Vòng 2: Phần thi viết nghiệp vụ chuyên ngành được chấm theo thang điểm

VII. XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN VÀ XẾP HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP

1. Xác định người trúng tuyển

Thực hiện xác định người trúng tuyển theo thứ tự sau:

– Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

– Có số điểm chuyên môn, nghiệp vụ vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm. Trường hợp có từ 02 người trở lên có số điểm chuyên môn, nghiệp vụ vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm chuyên môn, nghiệp vụ vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển. Nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng giáo viên quyết định người trúng tuyển.

– Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ tuyển dụng viên chức lần sau.

2.  Bổ nhiệm và xếp hạng chức danh nghề nghiệp

Bổ nhiệm và xếp hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giáo viên thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT, Thông tư số 03/2021/TT-BGDĐT, Thông tư số 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 03/2018/TT-BLĐTBXH ngày 15/6/2018, Thông tư số 12/2019/TT- BLĐTBXH ngày 12/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Trong thời gian thực hiện chế độ tập sự, đơn vị sự nghiệp công lập quản lý, sử dụng viên chức phải cử viên chức tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng để hoàn chỉnh tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh nghề nghiệp trước khi bổ nhiệm. Thời gian tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng được tính vào thời gian thực hiện chế độ tập sự.

VIII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ VÀ TỔ CHỨC XÉT TUYỂN

1. Thời gian nhận phiếu đăng ký dự xét tuyển

Các địa phương tổ chức nhận phiếu đăng ký xét tuyển, thời gian nhận phiếu đăng ký xét tuyển 30 ngày kể từ ngày cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử.

2.  Địa điểm nhận phiếu đăng ký

Việc tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển được thực hiện trong giờ hành chính tại Phòng Nội vụ huyện, thị xã, thành phố (thí sinh đăng ký chỉ tiêu của địa phương nào thì nộp phiếu đăng ký tại địa phương đó).

UBND các huyện, thị xã, thành phố bàn giao danh sách kèm theo phiếu đăng ký dự tuyển, giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) của các thí sinh đã qua sơ tuyển về Sở Nội vụ theo đúng thời gian quy định để Hội đồng xét tuyển viên chức giáo viên tỉnh Phú Yên năm học 2021- 2022 thẩm định (06 phong bì có dán tem của thí sinh dự tuyển, đơn vị, địa phương giữ lại để thực hiện việc thông báo các nội dung có liên quan đến việc xét tuyển).

3.  Thời gian, địa điểm tổ chức thi vòng 2

Thời gian, địa điểm, danh sách thí sinh đủ điều kiện thi vòng 2 và lịch cụ thể thông báo trước ngày tổ chức thi vòng 2 tối đa là 15 ngày.

IX.  KINH PHÍ

1. Lệ phí

Căn cứ Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức, cụ thể:

Dưới 100 thí sinh: 000đồng/thí sinh.

Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 000 đồng/thí sinh.

Từ 500 thí sinh trở lên: 000 đồng/thí sinh.

Sau khi tổng hợp số lượng thí sinh đăng ký dự thi, Hội đồng xét tuyển viên chức giáo viên sẽ thông báo mức thu, địa điểm thu phí tuyển dụng theo quy định.

2.  Kinh phí

Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xét tuyển viên chức giáo viên thực hiện theo quy định tại Thông tư 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Sở Nội vụ phối hợp với Sở Tài chính xây dựng các nội dung chi và định mức chi cho công tác xét tuyển giáo viên năm học 2021-2022, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định hỗ trợ phần kinh phí chênh lệch còn thiếu giữa tổng chi phí hợp lý phục vụ kỳ xét tuyển so với tổng số tiền lệ phí xét tuyển thu được.

Chi trả việc tổ chức, hoạt động của Hội đồng xét tuyển, các ban giúp việc của Hội đồng và các bộ phận khác có liên quan theo đúng quy định hiện hành.

Chi trả cho đơn vị có chức năng trong công tác phối hợp, hỗ trợ việc xét tuyển viên chức của tỉnh theo thực tế tại hợp đồng thuê khoán.

X.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Để thực hiện tốt việc xét tuyển giáo viên tỉnh Phú Yên, năm học 2021-2022 đảm bảo khách quan, dân chủ, công khai, công bằng, UBND tỉnh yêu cầu:

1.  Hội đồng xét tuyển viên chức giáo viên

Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức kỳ xét tuyển viên chức giáo viên tỉnh Phú Yên, năm học 2021-2022 đạt kết quả, đảm bảo an toàn, đúng quy định tại Quy chế, Nội quy kỳ xét tuyển viên chức được ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Lựa chọn, phối hợp với đơn vị có chức năng để tổ chức kỳ xét tuyển viên chức giáo viên đảm bảo theo đúng quy định.

2. Sở Nội vụ: Là cơ quan thường trực của Hội đồng xét tuyển viên chức giáo viên; tham mưu giúp Hội đồng xét tuyển của tỉnh về tổ chức, thực hiện Kế hoạch xét tuyển viên chức giáo viên; có trách nhiệm thông báo chỉ tiêu, điều kiện, thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển viên chức giáo viên.

3. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ thẩm định dự toán kinh phí, đảm bảo kinh phí phục vụ kỳ xét tuyển viên chức giáo viên theo quy định; hướng dẫn thanh quyết toán kinh phí phục vụ kỳ xét tuyển viên chức giáo viên.

4. Báo Phú Yên, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Trung tâm Truyền thông – Văn phòng UBND tỉnh: Có trách nhiệm thông báo công khai các nội dung liên quan đến kỳ xét tuyển viên chức giáo viên tỉnh Phú Yên, năm học 2021- 2022 để các cá nhân, cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan biết và thực hiện.

5. Công an tỉnh: Phối hợp với Hội đồng xét tuyển và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng và thực hiện kế hoạch giữ gìn an ninh trật tự để Hội đồng xét tuyển tổ chức kỳ xét tuyển viên chức giáo viên đảm bảo trật tự, nghiêm túc, an toàn theo đúng quy định của pháp luật.

6.  UBND các huyện, thị xã, thành phố

Niêm yết số lượng, vị trí việc làm cần tuyển tại địa điểm nhận hồ sơ để thí sinh nghiên cứu trước khi đăng ký xét tuyển.

Kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ và lập danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển (kèm theo hồ sơ) báo cáo Hội đồng xét tuyển viên chức giáo viên năm học 2021- 2022 (thông qua Sở Nội vụ – Cơ quan thường trực Hội đồng) bằng văn bản theo thời gian quy định.

Tham gia thu lệ phí thí sinh đăng ký xét tuyển viên chức.

Có trách nhiệm hướng dẫn người trúng tuyển viên chức hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng và thực hiện ký kết hợp đồng làm việc, nhận việc theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch xét tuyển viên chức giáo viên tỉnh Phú Yên, năm học 2021-2022. Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch, nếu có vấn đề vướng mắc, phát sinh thì các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo về UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) để xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

*****Chi tiết cụ thể về thông báo tuyển dụng như sau:

Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2021 - 2022 Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2021 - 2022 Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2021 - 2022

*****Tài liệu đính kèm:

– Phụ lục quy đổi các chứng chỉ: Công văn Sở Giáo dục về quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ tin học

– Phụ lục chi tiết: KH của UBND tỉnh về xét tuyển viên chức giáo viên năm học 2021-2022

– Phiếu đăng ký dự tuyển: Phiếu đăng ký xét tuyển viên chức giáo viên

Nguồn tin: sonoivu.phuyen.gov.vn