Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2021

13/09/2021

Căn cứ Quyết định số 2346/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc phê duyệt chỉ tiêu thi tuyển công chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện của tỉnh Tiền Giang năm 2021 (bổ sung, điều chỉnh);

Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang thông báo bổ sung, điều chỉnh chỉ tiêu thi tuyển công chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2021 theo Thông báo số 1887/TB-SNV ngày 06 tháng 8 năm 2021 như sau:

1. Bổ sung 02 (hai) chỉ tiêu thi tuyển công chức tại đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; điều chỉnh không thực hiện thi tuyển công chức tại đơn vị Ủy ban nhân dân huyện Cái Bè và 01 (một) chỉ tiêu tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của 02 (hai) chỉ tiêu bổ sung nêu trên từ ngày 07 tháng 9 năm 2021 đến ngày 07 tháng 10 năm 2021. Nộp Phiếu đăng ký dự tuyển bằng hình thức nộp online theo địa chỉ: dichvucong.tiengiang.gov.vn.

Sở Nội vụ thông báo để các cơ quan, đơn vị và các thí sinh được biết, thực hiện.

***** Chi tiết cụ thể như sau:

>>>>> Xem thêm: Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang tuyển dụng công chức năm 2021

Nguồn tin: sonoivu.tiengiang.gov.vn