Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2021

11/06/2021

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Quy định phân cấp quản lý viên chức;

Căn cứ Quyết định số 2112/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020;

Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:

I. Chỉ tiêu tuyển dụng: 09 chỉ tiêu, cụ thể:

1. Trung tâm Khuyến nông: 03 chỉ tiêu (Chức danh Kỹ sư hạng III: 02 chỉ tiêu; Chức danh Văn thư trung cấp: 01 chỉ tiêu).

2. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn: 01 chỉ tiêu (Chức danh Thủ quỹ cơ quan).

3. Ban quản lý rừng phòng hộ Na Hang: 04 chỉ tiêu (Chức danh Kỹ hạng III)

4. Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Bình: 01 chỉ tiêu (Chức danh Kế toán viên).

II. Điều kiện người đăng ký dự tuyển, ưu tiên trong tuyển dụng, phương thức tuyển dụng

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển

Người dự tuyển vào làm viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT phải có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng (Chi tiết tại phụ lục kèm theo Quyết định số 2112/QĐ- UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Tuyên Quang) và có đủ điều kiện quy định tại Điều 22, Luật Viên chức ngày 15/11/2010.

2. Ưu tiên trong tuyển dụng: Thực hiện theo Quy định tại Điều 6, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

3. Phương thức tuyển dụng: Được thực hiện theo quy định tại mục II, Điều 1 Quyết định số 2112/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức năm

4.  Hồ sơ dự tuyển và thời gian nhận hồ sơ dự tuyển

a) Hồ sơ dự tuyển: Mỗi người dự tuyển chỉ được nộp 01 bộ hồ sơ dự tuyển vào 01 vị trí việc làm cần tuyển dụng tại đơn vị sự nghiệp có chỉ tiêu tuyển dụng; hồ sơ dự tuyển gồm có:

– Phiếu đăng ký dự tuyển (Theo mẫu số 01 kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ).

– Văn bản, giấy tờ chứng nhận thuộc đối tượng xét tuyển (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

– 05 phong bì dán tem, có ghi địa chỉ, số điện thoại của người dự tuyển hoặc người nhận

– Nếu hồ sơ không đủ các thành phần nêu trên hoặc nộp từ 02 hồ sơ dự tuyển vào các vị trí tuyển dụng khác nhau là hồ sơ không hợp lệ và không đủ điều kiện dự tuyển.

b) Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ

Thời gian nhận hồ sơ: Vào giờ hành chính các ngày làm việc kể từ ngày 09/6/2021 đến hết ngày 09/7/2021.

Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang (Địa chỉ: Số 108, đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang).

Người nhận hồ sơ: Bà Nguyễn Diệu Vân, Chuyên viên phòng Tổ chức cán bộ, Sở Nông nghiệp và PTNT (Điện thoại liên hệ: 822.430; Di động: 0986.666.165).

5. Lệ phí tuyển dụng

Người đủ điều kiện dự tuyển nộp phí tuyển dụng theo Quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Thông báo này được đăng trên Báo Tuyên Quang, Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang, Trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT và niêm yết tại Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang.

Nguồn tin: snntuyenquang.gov.vn