Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn tiếp nhận vào làm công chức năm 2022

06/09/2022

Căn cứ Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
Căn cứ Văn bản số 966/SNV-CCVC ngày 28/6/2022 của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Kạn về việc rà soát nhu cầu tiếp nhận công chức và tiếp nhận vào làm công chức năm 2022;
Căn cứ biên chế được giao và nhu cầu sử dụng biên chế năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo nhu cầu tiếp nhận vào làm công chức, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu tiếp nhận: 02 chỉ tiêu
2. Vị trí việc làm:
2.1. Phòng Đất đai: Vị trí việc làm Quản lý đăng ký đất đai; 01 chỉ tiêu.
2.2. Thanh tra Sở: Vị trí việc làm Thanh tra viên; 01 chỉ tiêu.
3. Đối tượng, tiêu chuẩn và điều kiện:
3.1. Đối tượng tiếp nhận: Tiếp nhận vào làm công chức đối với viên chức hiện đang công tác tại các tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập trong tỉnh, ngoại tỉnh và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.
3.2. Tiêu chuẩn và điều kiện:
a) Tiêu chuẩn: Có trình độ đại học trở lên, chuyên ngành đào tạo: Quản lý đất đai, Công nghệ địa chính; giữ ngạch chuyên viên và tương đương trở lên; có kinh nghiệm công tác 05 năm trở lên trong lĩnh vực đất đai.
b) Về độ tuổi: Còn đủ tuổi công tác từ 10 năm trở lên.
4. Thành phần, số lượng hồ sơ:
4.1 Thành phần hồ sơ:
– Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-BNV/2008.
– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ: Bằng tốt nghiệp chuyên môn; thạc sĩ (nếu có); chuyên viên và tương đương trở lên; ngoại ngữ; tin học.
– Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp chậm nhất là 30 ngày trước ngày nộp hồ sơ tiếp nhận.
– Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị tiếp nhận về phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác có xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác.

– Bản sao các quyết định:
+ Đối với nhân sự có nguồn tuyển dụng là công chức sau đó được điều động sang đơn vị sự nghiệp công lập: Quyết định tuyển dụng công chức của cơ quan có thẩm quyền; quyết định bổ nhiệm ngạch và xếp lương của công chức hoàn thành chế độ tập sự; quyết định điều động về đơn vị sự nghiệp công lập của cơ quan có thẩm quyền; quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo; quyết định nâng bậc lương gần nhất.
+ Đối với nguồn nhân sự có nguồn tuyển dụng là viên chức: Quyết định tuyển dụng viên chức; quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức hoàn thành chế độ thử việc; quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ngạch công chức (nếu có); sau đó được cấp có thẩm quyền điều sang đơn vị sự nghiệp công lập thì phô tô quyết định điều động về đơn vị sự nghiệp công lập của cơ quan có thẩm quyền; quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo; quyết định nâng bậc lương gần nhất.
4.2. Số lượng hồ sơ: 02 bộ
5. Thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ:
Thời hạn nhận hồ sơ từ ngày 05 tháng 9 năm 2022 đến hết 16 giờ 30 phút ngày 15 tháng 9 năm 2022 (trong giờ hành chính) tại Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn, tổ 01 phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn (điện thoại: 02093 878 902).
Thông báo này được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Kạn; Báo Bắc Kạn; Website của Sở Tài nguyên và Môi trường và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn

Nguồn tin:  baobackan.com.vn