Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2022

21/10/2022

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 04 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 24/10/2022 đến hết ngày 24/11/2022

– Địa điểm:Tại phòng Hành chính – Tổng hợp, Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính (địa chỉ số 12 đường Võ Liêm Sơn, phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh).

*****Chi tiết cụ thể như sau:

 

Kế hoạch

Tuyển dụng viên chức năm 2022

Căn cứ Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Hướng dẫn số 1119/SNV-XDCQ&TCBC ngày 17/6/2022 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn tuyển dụng viên chức năm 2022. Thực hiện Văn bản số 4678/UBND-NC2 ngày 23/8/2022 của UBND tỉnh về việc tuyển dụng viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2022, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 làm việc tại Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
– Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính đảm bảo chất lượng, đúng cơ cấu vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công việc được giao.
– Người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ theo chức danh nghề nghiệp cần tuyển.
2. Yêu cầu:
– Việc tuyển dụng viên chức phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, công bằng, dân chủ và đúng quy định của pháp luật để lựa chọn được những người có trình độ và năng lực theo yêu cầu, tiêu chuẩn của vị trí cần tuyển dụng.
– Tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế viên chức đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.
– Đảm bảo an toàn, ngăn ngừa, phòng chống các hiện tượng tiêu cực trong công tác tuyển dụng.
II. CHỈ TIÊU, VỊ TRÍ VIỆC LÀM, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO CẦN TUYỂN DỤNG
Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 04 chỉ tiêu
(Có phụ lục chi tiết gửi kèm theo)
III. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN, PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀ HỒ SƠ TUYỂN DỤNG
1. Đối tượng, điều kiện đăng ký xét tuyển:
1.1. Đối tượng:
a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường:
– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
– Từ đủ 18 tuổi trở lên;
– Có phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP);
– Có lý lịch rõ ràng;
– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm (không phân biệt loại hình đào tạo, hình thức đào tạo);
– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.
b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:
– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Toà án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
1.2. Điều kiện cụ thể:
a) Yêu cầu về trình độ chuyên môn: Quy định cụ thể cho từng vị trí tại Phụ lục kèm theo.
b) Yêu cầu về trình độ Tin học và Ngoại ngữ:
– Người dự tuyển phải có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
– Người dự tuyển phải có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
2. Hồ sơ dự tuyển:
– Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP)
– Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;
– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe (trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển);
– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.
– 02 phong bì có ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại người nhận;
Sau khi Giám đốc đơn vị phê duyệt kết quả tuyển dụng và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ đã đăng ký, người trúng tuyển phải đến Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính (theo thời gian, địa điểm quy định trong thông báo trúng tuyển) để xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ.
– Lưu ý: Hồ sơ không trúng tuyển không trả lại.

IV. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG, XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN VÀ CÁC BƯỚC TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC
1. Hình thức, nội dung tuyển dụng:
a) Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.
b) Nội dung tuyển dụng:
Xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường được thực hiện theo 2 vòng như sau:
– Vòng 1:
+ Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2;
+ Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2;
+ Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì phải tiến hành tổ chức xét vòng 2.
– Vòng 2:
+ Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Nội dung phỏng vấn có 2 phần, gồm phần Kiến thức chung và phần Kiến thức chuyên ngành;
+ Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100;
+ Thời gian phỏng vấn là 30 phút;
+ Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.
2. Xác định người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức:
a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:
– Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên.
– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại điểm c, khoản 2, mục IV của Kế hoạch này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Giám đốc Sở quyết định người trúng tuyển.
c) Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:
– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
đ) Trường hợp người dự thi tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại điểm c khoản 2 mục IV Kế hoạch này (nếu có) thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
e) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
3. Các bước tổ chức thực hiện:
Bước 1: Ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022.
Bước 2: Thông báo tuyển dụng: Thông báo phải được công khai ít nhất 01 lần trên phương tiện thông tin đại chúng, trên Cổng thông tin điện tử và niêm yết công khai tại trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính; Dự kiến trong đầu tháng 11/2022.
Bước 3: Ban hành quy chế xét tuyển.
Bước 4: Tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển.
Người tham gia dự tuyển nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển kèm hồ sơ trong thời hạn chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày có thông báo tuyển dụng. Dự kiến trong cuối tháng 11/2022 (thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau).
Bước 5: Thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức và Ban Giám sát kỳ xét tuyển. Dự kiến trong tháng 12/2022.
Bước 6: Tổ chức xét tuyển: Xét tuyển thông qua hình thức phỏng vấn thí sinh đủ điều kiện dự tuyển tại vòng 2 (thời gian, địa điểm cụ thể sẽ có thông báo sau).
Bước 7: Thông báo kết quả xét tuyển.
Bước 8: Phê duyệt kết quả tuyển dụng:
– Kiểm tra, đối chiếu bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập; đối tượng ưu tiên (nếu có) của người dự tuyển tại Vòng 2 do Hội đồng xét tuyển tổng hợp, báo cáo Giám đốc đơn vị.
– Giám đốc đơn vị phê duyệt kết quả tuyển dụng và thông báo kết quả trúng tuyển viên chức. Hoàn thành trước ngày 31/12/2022.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, KINH PHÍ TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG
1. Thời gian, địa điểm nhận phiếu đăng ký dự tuyển:
1.1. Thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển:
Thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển sẽ được thông báo sau thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường và niêm yết tại trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính.
1.2. Địa điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển: Tại phòng Hành chính – Tổng hợp, Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính (địa chỉ số 12 đường Võ Liêm Sơn, phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh).
2. Kinh phí tổ chức tuyển dụng:
– Lệ phí dự tuyển: Việc thu, quản lý, sử dụng lệ phí dự tuyển thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
– Kinh phí khác: Giao Phòng Hành chính – Tổng hợp, Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính phối hợp tham mưu theo quy định (nếu có).
VI. THANH TRA, KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM
1. Việc tuyển dụng viên chức chịu sự thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật.
2. Giải quyết khiếu nại, tố cáo thực hiện theo quy định của pháp luật.
3. Xử lý vi phạm: các tổ chức, cá nhân tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Văn phòng Sở:
– Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc tuyển dụng viên chức của Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính;
– Tham mưu cử thành viên thuộc Sở tham gia Hội đồng tuyển dụng theo đề nghị của Trung tâm (nếu có).
2. Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính
Tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch tuyển dụng viên chức đảm bảo đúng quy định. Cụ thể:
– Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính;
– Quy chế tuyển dụng;
– Thành lập Hội đồng xét tuyển và Ban giám sát kỳ xét tuyển.
– Thu phiếu đăng ký dự tuyển, lệ phí dự tuyển theo quy định.
– Phối hợp với các cơ quan thông tin, báo chí tuyên truyền, thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng về các nội dung tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính.
– Các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện các công việc theo quy định; Các văn bản hướng dẫn, đôn đốc các phòng, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch xét tuyển viên chức.
– Báo cáo UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có thẩm quyền về kết quả tổ chức tuyển dụng viên chức theo quy định.
– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch xét tuyển viên chức.
3. Các phòng chuyên môn:
– Cử thành viên tham gia Hội đồng xét tuyển viên chức, Ban Giám sát, Ban kiểm tra sát hạch,… theo đề xuất của Trung tâm (nếu có).
Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 làm việc tại Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật địa chính thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, các phòng chuyên môn liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, kịp thời báo cáo Giám đốc Sở (qua Văn phòng Sở) để xem xét giải quyết.

***** Tệp đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: sotnmt.hatinh.gov.vn