Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức năm 2020

09/07/2020

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 161/NĐ – CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức; Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 05/11/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức ban hành kèm theo Quyết định số 32/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh; Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, thủ tục tiếp nhận cán bộ, công chức; chuyển công tác, biệt phái đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, đơn vị;

Căn cứ Quyết định số 748/QĐ-UBND ngày 24/6/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng đầu năm 2020,

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang thông báo về việc tiếp nhận công chức 6 tháng đầu năm 2020, như sau:

1. Số lượng chỉ tiêu tiếp nhận: 01 chỉ tiêu (Có biểu chi tiết kèm theo). 

2. Điều kiện, tiêu chuẩn tiếp nhận:

Có trình độ chuyên môn, ngành nghề đào tạo, kinh nghiệm công tác phù hợp với vị trí việc làm cần tiếp nhận và đảm bảo các yêu cầu theo quy định tại Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh.

3. Hồ sơ dự tuyển:

Người đăng ký dự tuyển phải nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký gửi Sở Tài nguyên và

Môi trường, gồm:

– Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu).

– Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (có dán ảnh 3×4 và xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi đang công tác).

– Bản tự nhận xét, đánh giá quá trình công tác của người dự tuyển có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi đang công tác.

– Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ.

– Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

– Văn bản đồng ý cho chuyển công tác của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền đang quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

4. Thời gian, địa điểm và người tiếp nhận hồ sơ:

– Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển

Vào giờ hành chính các ngày làm việc từ ngày 08/7/2020 đến hết ngày 09/8/2020.

– 4.2. Địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển

Tại Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang (Số 429, đường Trường Chinh, phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang).

– Người tiếp nhận hồ sơ dự tuyển

Ông  Nguyễn  Mạnh  Tiến  –  Chánh  Văn  phòng  Sở  (điện  thoại  liên  hệ: 0987.042.957).

Thông báo này đăng trên Báo Tuyên Quang, Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang; trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường và niêm yết tại trụ sở làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng thông báo./.

*****Phụ lục chi tiết (bấm vào để xem ảnh cỡ lớn):

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tuyên Quang tiếp nhận công chức năm 2020

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn