Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023

08/02/2023

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Kế hoạch số 08/KH-STTTT ngày 02/02/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023; Công văn số 117/SNV-CCVC ngày 02/02/2023 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng viên chức Sở Thông tin và Truyền thông năm 2023.
Sở Thông tin và Truyền thông thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2023; cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
Nhằm bổ sung, tạo nguồn đội ngũ viên chức có phẩm chất đạo đức, có trình độ chuyên môn phù hợp với tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm và đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị.
Việc tuyển dụng viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn, trình độ chuyên môn, vị trí công tác và chỉ tiêu biên chế được giao.
Việc tuyển dụng phải được thực hiện nghiêm túc, đúng trình tự, thủ tục, công khai, minh bạch, công bằng, khách quan theo đúng quy định của pháp luật và đúng số lượng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
II. HÌNH THỨC, CHỈ TIÊU, ĐIỀU KIỆN VÀ TIỂU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Hình thức tuyển dụng: Tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển theo quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ và Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ.
2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 04 vị trí làm việc tại Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông, gồm:
– 01 vị trí An toàn thông tin hạng III;
– 02 vị trí Công nghệ thông tin hạng III;
– 01 vị trí Phóng viên hạng III.
(Có phụ lục nhu cầu tuyển dụng đính kèm)
3. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển
Mọi công dân Việt Nam, đang cư trú tại Việt Nam và thoả mãn các điều kiện sau:
a) Điều kiện chung
– Đủ 18 tuổi trở lên (tính đến ngày đăng ký dự tuyển);
– Có đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu quy định);
– Có lý lịch rõ ràng;
– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;
– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.
– Những người sau đây không được đăng ký tham dự xét tuyển viên chức:
+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
+ Đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
b) Điều kiện cụ thể
Ngoài các điều kiện chung, đối tượng dự tuyển phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí xét tuyển theo quy định hiện hành của Nhà nước và yêu cầu cụ thể của đơn vị sự nghiệp tại Phụ lục nhu cầu tuyển dụng viên chức kèm theo.
III. HỒ SƠ, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Thủ tục đăng ký dự tuyển: Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ tại địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính.
Lưu ý: Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 (một) vị trí việc làm cần tuyển.
2. Thời gian tổ chức
2.1. Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển: 30 ngày (trong giờ hành chính), kể từ ngày Thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin
đại chúng, trên Trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông.
2.2. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông. Địa chỉ: đường 23/3, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. (Phường Nghĩa Trung)
* Lưu ý: Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong Phiếu đăng ký dự tuyển. Các trường hợp khai mang, giả hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Không hoàn trả hồ sơ và lệ phí cho các thí sinh không trúng tuyển.
2.3. Thời gian xét tuyển: Có thông báo sau.
3. Lệ phí xét tuyển: Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN
1. Tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển cạnh tranh và sát hạch kỹ năng nghề nghiệp, được thực hiện theo 02 vòng, cụ thể như sau:
1.1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
1.2. Vòng 2: Thi phỏng vấn.
– Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự thi theo yêu cầu của vị trí làm việc cần tuyển.
– Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).
– Thang điểm thi phỏng vấn 100 điểm.
– Không phúc khảo đối với kết quả thi phỏng vấn.
2. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng
– Anh hùng Lực lượng vũ trang, anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi.
– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con anh hùng Lao động; Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi.
– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi
Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên nêu trên thì Chủ tịch Hội đồng quyết định người trúng tuyển.
3. Xác định người trúng tuyển
Người trúng tuyển phải có đủ các điều kiện sau:
a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông quyết định người trúng tuyển.
Người không trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức lần này sẽ không được bảo lưu kết quả cho các kỳ tuyển dụng lần sau.
Thông báo này được niêm yết công khai tại Sở Thông tin và Truyền thông và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ: https://stttt.daknong.gov.vn. Các thông tin liên quan đến tuyển dụng sẽ được Hội đồng tuyển dụng thường xuyên câp nhật trên Trang Thông tin điện tử của Sở để các thí sinh theo dõi và cập nhật. Mọi thông tin thắc mắc xin liên hệ trực tiếp Sở Thông tin và Truyền thông qua Văn phòng Sở (đồng chí Trần Thị Ánh – Phó Chánh phụ trách Văn phòng Sở, số điện thoại 0971.761.967) để được hướng dẫn.
Sở Thông tin và Truyền thông thông báo để các cá nhân, đơn vị có liên quan biết.

***** Tệp đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Nguồn tin: stttt.daknong.gov.vn