Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh tuyển dụng viên chức năm 2021

01/06/2021

Sở Thông tin và Truyền thông thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2021 làm việc tại Trung tâm Giám sát, điều hành kinh tế, xã hội tập trung tỉnh Tây Ninh, chi tiết như sau:

I. Tiêu chuẩn, điều điện đăng ký dự tuyển
1. Điều kiện chung
a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký tham gia tuyển dụng viên chức:
– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
– Từ đủ 18 tuổi trở lên;
– Có đơn đăng ký dự tuyển;
– Có lý lịch rõ ràng;
– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;
– Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.
b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
2. Tiêu chuẩn đối với từng vị trí
* Vị trí Quản lý, điều hành hệ thống đô thị thông minh
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc các chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Công nghệ truyền thông, Quản trị cơ sở dữ liệu.
Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.
* Vị trí Quản trị, vận hành các hệ thống mạng
Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành: Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Hệ thống thông tin.
Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương.
* Vị trí Quản lý, vận hành và phát triển các hệ thống phần mềm
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc các chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Quản trị cơ sở dữ liệu, Ngôn ngữ lập trình phát triển ứng dụng – lập trình máy tính.
Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương.
* Vị trí Quản lý đào tạo và Dịch vụ
Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành: Hành chính, Quản trị kinh doanh, Quản trị Văn phòng.
Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc tương đương.
Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc tương đương.
3. Số lượng
Vị trí Quản lý, điều hành hệ thống đô thị thông minh: 02 chỉ tiêu.
Vị trí Quản trị, vận hành các hệ thống mạng: 01 chỉ tiêu.
Vị trí Quản lý, vận hành và phát triển các hệ thống phần mềm: 01 chỉ tiêu.
Vị trí Quản lý đào tạo và dịch vụ: 01 chỉ tiêu.
II. Thành phần hồ sơ, thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ
1. Thành phần hồ sơ
Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu số 01 của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ.
3. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 20/5/2021 đến hết ngày 19/6/2021.
4. Địa điểm: Người đăng ký dự tuyển trực tiếp đến nộp hồ sơ tại Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông, số 006 Trần Quốc Toản, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
III. Hình thức và nội dung tuyển dụng
Tuyển dụng viên chức theo hình thức: xét tuyển, được thực hiện theo 02 vòng như sau:
a) Vòng 01: kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2;
b) Vòng 02:
– Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.
– Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông quyết định hình thức phỏng vấn tại vòng 2 này phù hợp với tính chất hoạt động nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.
Cách thức như sau:
Mỗi ứng viên rút thăm ngẫu nhiên một đề phỏng vấn từ các đề do Ban kiểm tra, sát hạch chuẩn bị trước. Ứng viên có 30 phút để chuẩn bị và trả lời trực tiếp các nội dung câu hỏi trước Hội đồng tuyển dụng.
– Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.
– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.
IV. Thời gian và địa điểm xét tuyển
1. Ngày 20/5/2021: thông báo tuyển dụng công khai trên Báo Tây Ninh, Cổng thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ: https://sotttt.tayninh.gov.vn và niêm yết tại trụ sở làm việc, địa chỉ: số 006, Trần Quốc Toản, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.
2. Từ ngày 20/5/2021 đến ngày 19/6/2021: nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người dự tuyển.
3. Ngày 21/6/2021: xét vòng 1. Tổ chức kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển.
Địa điểm: Hội trường Sở Thông tin và Truyền thông.
4. Ngày 24/6/2021: niêm yết công khai danh sách người đủ điều kiện dự tuyển vòng 2 trên Cổng thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông và tại trụ sở làm việc.
5. Ngày 01/7/2021: xét vòng 2. Phỏng vấn kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.
Địa điểm: Hội trường Sở Thông tin và Truyền thông.
6. Ngày 05/7/2021: Niêm yết danh sách kết quả phỏng vấn, danh sách dự kiến người trúng tuyển.
7. Từ ngày 06/7/2021 đến ngày 15/7/2021: Hoàn tất các thủ tục tuyển dụng gửi Sở Nội vụ thẩm định, phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức.
Mọi chi tiết về điều kiện, tiêu chuẩn, chỉ tiêu và hồ sơ được niêm yết tại trụ sở làm việc của Sở Thông tin và Truyền thông, Cổng thông tin điện tử của Sở hoặc liên hệ qua điện thoại số 0276.3828 888 (gặp Loan) để được hướng dẫn.
***** Tài liệu đính kèm:
– Phiếu đăng ký dự tuyển: mau-phieu-dang-ky-du-tuyen-theo-nd-115-23-4