Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang tuyển dụng viên chức năm 2022

01/07/2022

Căn cứ Quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 28/5/20222 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức tỉnh Tuyên Quang năm 2021;
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang thông báo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022, như sau:

1. Đơn vị, chỉ tiêu tuyển dụng và chức danh tuyển dụng
1.1. Đơn vị: Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang.
1.2. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 người
1.3. Chức danh tuyển dụng: Biên dịch viên (viên chức Biên dịch viên, ngôn ngữ tiếng Anh hạng III).
2. Điều kiện người đăng ký dự tuyển
– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.
– Có đơn đăng ký dự tuyển.
– Có lý lịch rõ ràng.
– Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành tiếng Anh; ngôn ngữ tiếng Anh.
– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc.
* Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức
– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
3. Ưu tiên trong tuyển dụng, phương thức tuyển dụng
– Theo Quyết định số 651/QĐ-UBND ngày 28/5/20222 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức tỉnh Tuyên Quang năm 2021.
4. Hồ sơ dự tuyển
Mỗi thí sinh đăng ký dự tuyển nộp 01 bộ hồ sơ vào 01 vị trí tuyển dụng, hồ sơ bao gồm:

a) Phiếu đăng ký dự tuyển (Theo mẫu quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ- CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ).
b) Văn bản, giấy tờ chứng nhận thuộc đối tượng xét tuyển (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.
c) 05 phong bì có dán sẵn tem, ghi địa chỉ và số điện thoại của người dự tuyển hoặc người nhận thay.
Hồ sơ dự tuyển phải đầy đủ các thành phần nêu trên, hồ sơ không đủ các thành phần nêu trên hoặc nộp từ 02 hồ sơ dự tuyển trở lên vào các vị trí tuyển dụng khác nhau là hồ sơ không hợp lệ và không đủ điều kiện dự tuyển.
5. Thời gian, địa điểm và người tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển
– Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 01/7/2022 đến hết ngày 01/8/2022, (trong giờ hành chính các ngày làm việc).
– Địa điểm nhận hồ sơ: Tại Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang (số 274 đường Tân Trào, phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang).
– Người tiếp nhận hồ sơ: Bà Hà Minh Phượng, chuyên viên Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang . Số điện thoại 0947.126.777 (liên hệ trong giờ hành chính).
Thông báo này được đăng trên Báo Tuyên Quang điện tử, Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang, Trang thông tin điện tử Sở Thông tin và Truyền thông và niêm yết tại trụ sở làm việc của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang.

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn