Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn thông báo thi tuyển viên chức năm 2021

23/06/2021

Căn cứ Kế hoạch số 183/KH-SVHTTDL ngày 09/6/2021 về thi tuyển viên chức sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo thi tuyển viên chức như sau:

1. Số lượng người làm việc cần tuyển ứng với vị trí việc làm: 11 chỉ tiêu, trong đó:

– Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh: 02 chỉ tiêu;

– Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh: 05 chỉ tiêu;

– Trung tâm Văn hóa tỉnh: 02 chỉ tiêu;

– Bảo tàng tỉnh: 02 chỉ tiêu.

(có biểu nhu cầu tuyển dụng kèm theo)

2.  Số lượng vị trí việc làm thực hiện việc thi tuyển:

– Vị trí việc làm của Đoàn Nghệ thuật dân tộc tỉnh: Diễn viên.

– Vị trí việc làm của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh: Huấn luyện viên.

– Vị trí việc làm của Trung tâm Văn hóa tỉnh: Tuyên truyền lưu động; Nghệ thuật, Cổ động, Triển lãm.

– Vị trí việc làm của Bảo tàng tỉnh: Hoạt động bảo tàng.

3.  Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, loại hình đào tạo, văn bản, chứng chỉ, trường công lập, trường ngoài công lập được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

+ Từ đủ 18 tuổi trở lên;

+ Có phiếu đăng ký dự tuyển;

+ Có lý lịch rõ ràng;

+ Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

+ Có văn bằng chuyên môn phù hợp với vị trí dự tuyển;

+ Có chứng chỉ ngoại ngữ phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam…

+ Có chứng chỉ tin học phù hợp với vị trí việc làm đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc có chứng chỉ tin học trình độ tương đương theo quy định tại Khoản 2, Điều 23 Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT- BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông;

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

+ Không cư trú tại Việt Nam;

+ Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

Đối với những người đang công tác tại cơ quan, đơn vị sự nghiệp….nếu có nguyện vọng đăng ký tham gia thi tuyển viên chức phải có ý kiến đồng ý bằng văn bản của cơ quan, đơn vị quản lý.

4. Thời hạn, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển và ôn tập

– Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức

+ Mỗi thí sinh dự tuyển viên chức nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu chính Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm) tại địa điểm tiếp nhận phiếu dự tuyển và kèm theo 05 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận. Trường hợp người đăng ký dự tuyển đang là viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập của nhà nước; người làm việc trong các doanh nghiệp Nhà nước,…nếu có nguyện vọng đăng ký tham gia thi tuyển viên chức phải có ý kiến đồng ý bằng văn bản của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý.

+ Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển ở một vị trí trong danh mục các vị trí việc làm cần tuyển của đơn vị có nhu cầu tuyển dụng.

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển. Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của cơ quan và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

–  Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2021 đến 16h30 ngày 14 tháng 7 năm 2021 (trường hợp gửi theo đường bưu chính thì tính thời gian theo dấu công văn đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chậm nhất vào ngày 17 tháng 7 năm 2021).

–  Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Tổ 6, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

Lưu ý: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch không nhận Phiếu đăng ký dự tuyển sau 16 giờ 30 phút, ngày14 tháng 7 năm 2021.

– Thời gian ôn tập và địa điểm thi

Theo thông báo của Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021.

5.  Hình thức, nội dung thi tuyển

Thi tuyển viên chức được thực hiện theo 02 vòng như sau :

*  Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức chung

Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên giấy

Nội dung thi gồm 3 phần, thời gian thi như sau:

Phần I: Kiến thức chung, 60 câu hỏi về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; Thời gian thi 60 phút.

Phần II: Ngoại ngữ, 30 câu hỏi là một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc (do thí sinh đăng ký trong đơn). Thời gian thi 30 phút.

Phần III: Tin học, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp sau:

– Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

– Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển học tập ở nước ngoài hoặc học bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam, được cơ quan có thẩm quyền công nhận;

– Có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số hoặc là người dân tộc thiểu số dự tuyển vào viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số.

– Miễn phần thi tin học đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan đến tin học, công nghệ thông tin.

– Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại điểm b khoản này, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

*  Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

Hình thức thi: Thi thực hành

Nội dung thi: Kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển;

Thời gian thi: Theo thông báo của Hội đồng tuyển dụng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Thang điểm thi thực hành: 100 điểm. đ) Thi môn thực hành, cụ thể:

–  Đoàn nghệ thuật dân tộc:

+ Đối với vị trí việc làm Diễn viên (múa): Thí sinh phải thể hiện 02 tác phẩm múa, 01 tác phẩm cổ điển, 01 tác phẩm theo sở trường của cá nhân (thời lượng từ 03 phút đến 05 phút/tác phẩm).

+ Đối với vị trí việc làm Diễn viên (Âm nhạc): Thí sinh phải thể hiện (Đàn Oóc gan) 01 tác phẩm cổ điển, 01 tác phẩm solo nhạc nhẹ theo Beat hoặc đệm cho thanh nhạc (lưu ý phong cách thể hiện).

–   Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao:

+ Đối với vị trí việc làm HLV (Võ Taekwondo): Thí sinh phải thể hiện 01 bài quyền bắt buộc (bài số 11) và bốc thăm thể hiện một bài quyền từ bài số 05 đến bài số 10, trình bày các kỹ thuật Taekwondo; xây dựng biểu đồ kế hoạch huấn luyện chu kỳ kép, xây dựng kế hoạch tuyển chọn VĐV năng khiếu (nêu rõ các tiêu chí, các test kiểm tra đầu vào), biên soạn giáo án một buổi huấn luyện (bốc thăm 01 trong các giáo án: Giáo án huấn luyện kỹ thuật cơ bản, giáo án huấn luyện thể lực, giáo án huấn luyện thi đấu), bốc thăm chuẩn bị 45 phút, thời gian lên lớp 45 phút.

+ Đối với vị trí việc làm HLV (Điền kinh): Thí sinh phải xây dựng biểu đồ kế hoạch huấn luyện chu kỳ kép, xây dựng kế hoạch tuyển chọn VĐV năng khiếu (nêu rõ các tiêu chí, các test kiểm tra đầu vào) biên soạn giáo án một buổi huấn luyện (bốc thăm 1 trong các giáo án: Giáo án huấn luyện kỹ thuật cơ bản, giáo án huấn luyện thi đấu), bốc thăm chuẩn bị 45 phút, thời gian lên lớp 45 phút.

+ Đối với vị trí việc làm HLV (Võ Kickboxing): Thí sinh phải trình bày các kỹ thuật cơ bản Kickboxing; xây dựng biểu đồ kế hoạch huấn luyện chu kỳ kép, xây dựng kế hoạch tuyển chọn VĐV năng khiếu (nêu rõ các tiêu chí, các test kiểm tra đầu vào), biên soạn giáo án một buổi huấn luyện (bốc thăm 1 trong các giáo án: giáo án huấn luyện kỹ thuật cơ bản, giáo án huấn luyện thể lực, giáo án huấn luyện thi đấu), bốc thăm chuẩn bị 45 phút, thời gian lên lớp 45 phút.

+ Đối với vị trí việc làm HLV (võ Muay): Thí sinh phải trình bày các kỹ thuật cơ bản Muay; xây dựng biểu đồ kế hoạch huấn luyện chu kỳ kép, xây dựng kế hoạch tuyển chọn VĐV năng khiếu (nêu rõ các tiêu chí, các test kiểm tra đầu vào), biên soạn giáo án một buổi huấn luyện (bốc thăm 01 trong các giáo án: Giáo án huấn luyện kỹ thuật cơ bản, giáo án huấn luyện thể lực, giáo án huấn luyện thi đấu), bốc thăm chuẩn bị 45 phút, thời gian lên lớp 45 phút.

+ Đối với vị trí việc làm HLV (Bắn cung): Thí sinh phải xây dựng biểu đồ kế hoạch huấn luyện chu kỳ kép, xây dựng kế hoạch tuyển chọn VĐV năng khiếu (nêu rõ các tiêu chí, các test kiểm tra đầu vào), biên soạn giáo án một buổi huấn luyện (bốc thăm 01 trong các giáo án: Giáo án huấn luyện kỹ thuật cơ bản, giáo án huấn luyện thể lực, giáo án huấn luyện thi đấu), bốc thăm chuẩn bị 45 phút, thời gian lên lớp 45 phút.

–   Trung tâm văn hóa:

+ Đối với vị trí việc làm Tuyên truyền lưu động (Đội TTLĐ): Thí sinh phải thể hiện 01 ca khúc thính phòng hoặc opra (05 đến 07 phút); 01 ca khúc tự chọn; yêu cầu trang phục các tiết mục thể hiện phù hợp với ca khúc.

+ Đối với vị trí việc làm Nghệ thuật, Cổ động, Triển lãm (phòng NTCĐTL): Thí sinh phải thể hiện 01 tác phẩm Đàn Oóc gan thể loại cổ điển hoặc châu âu (05 đến 07 phút); 01 bài đệm cho ca hoặc nhạc (05 đến 07 phút).

–   Bảo tàng tỉnh:

+ Đối với vị trí việc làm Hoạt động bảo tàng (ngành Bảo tàng học): Thí sinh thực hiện thuyết minh tại điểm, giới thiệu về một di tích lịch sử hoặc một di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh Bắc Kạn bằng hình thức bốc thăm câu hỏi, chuẩn bị 15 phút, thực hiện thuyết minh, giới thiệu trong khoảng 05-10 phút.

+ Đối với vị trí việc làm Hoạt động bảo tàng (ngành Lịch sử): Thí sinh thực hiện thuyết minh tại điểm, giới thiệu về một di tích lịch sử hoặc một di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh Bắc Kạn bằng hình thức bốc thăm câu hỏi, chuẩn bị 15 phút, thực hiện thuyết minh, giới thiệu trong khoảng 05-10 phút.

Trường hợp thay đổi nội dung Thông báo này, Sở sẽ thông báo công khai theo quy định.

Trên đây là thông báo thi tuyển viên chức sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2021, thông báo này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn (địa chỉ: sovhttdl.backan.gov.vn) và được niêm yết tại trụ sở cơ quan Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn.

***** Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: sovhttdl.backan.gov.vn