Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022

01/11/2022

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 09 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thị hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2016 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc ban hành quy định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Phú Thọ;
Căn cứ Văn bản số 2952/UBND-KGVX ngày 02/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp; Văn bản số 4193/UBND-KGVX ngày 20/10/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc xét tuyển viên chức và điều chỉnh cơ cấu tuyển dụng;
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ ban hành Kế hoạch tuyển tuyển viên chức sự nghiệp năm 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
Việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp nhằm tuyển dụng, bổ sung và tạo nguồn đội ngũ viên chức đảm bảo có đầy đủ tiêu chuẩn về phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm cho các đơn vị sự nghiệp còn thiếu so với biên chế được giao để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.
2. Yêu cầu:
– Việc tổ chức xét tuyển viên chức sự nghiệp phải thực hiện đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước.
– Tuyển dụng viên chức sự nghiệp phải bảo đảm nghiêm túc, dân chủ, công khai, công bằng và chất lượng.

II. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ XÉT TUYỂN:
1. Đối tượng, tiêu chuẩn và điều kiện được đăng ký dự xét tuyển:
Những người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức sự nghiệp:
– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;
– Đủ 18 tuổi trở lên;
– Có có lý lịch rõ ràng, phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
– Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;
– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với yêu cầu của vị trí dự tuyển (khi đăng ký dự tuyển, người dự tuyển phải có bằng tốt nghiệp về chuyên môn nghiệp vụ);
+ Có bằng tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên (yêu cầu trình độ chuyên môn cụ thể theo từng vị trí việc làm), chuyên ngành phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;
+ Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc ngoại ngữ bậc 1 (A1) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
+ Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
+ Không yêu cầu chứng chỉ tin học, ngoại ngữ đối với vị trí chức danh viên chức chuyên ngành: Hành chính; kế toán; thư viện, văn hóa cơ sở; diễn viên: (thực hiện theo quy định tại các Thông tư: Số 02/2021/TT-BNV của Bộ Nội vụ; số 29/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính; số 02/2022/TT-BVHTTDL; số 03/2022/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; số 10/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV của Liên bộ Bộ Văn hoa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ).
2. Những người sau đây không được đăng ký dự xét tuyển viên chức:
– Không cư trú tại Việt Nam;
– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Toà án mà chưa được xoá án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc.
III. CHỈ TIÊU, YÊU CẦU TUYỂN DỤNG
1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 16 chỉ tiêu.
2. Cơ cấu tuyển dụng theo từng vị trí việc làm:
– Yêu cầu về trình độ: Trình độ chuyên môn từ Trung cấp trở lên
– Cơ cấu tuyển dụng theo từng vị trí việc làm:

 

TT

 

Vị trí việc làm cần tuyển

Trình độ/ Chuyên ngành cần tuyển Số lượng cần tuyển
I ĐOÀN NGHỆ THUẬT TỈNH PHÚ THỌ 05
1 Diễn viên Thanh nhạc Đại học trở lên – chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc; Thanh nhạc 02
2 Diễn viên Múa Trung cấp trở lên – chuyên ngành Diễn viên Múa 02
 

3

Diễn viên Nghệ thuật Chèo Trung cấp trở lên – chuyên ngành Diễn viên nghệ thuật Chèo  

01

II TRUNG TÂM VĂN HOÁ – ĐIỆN ẢNH 02
 

 

1

 

 

Hướng dẫn viên văn hoá

Đại học trở lên – chuyên ngành Quản lý văn hoá 01
Đại học trở lên – chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc  

01

III THƯ VIỆN TỈNH 01
1 Công nghệ thông tin Đại học trở lên – chuyên ngành Công nghệ thông tin 01
IV TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN TDTT 03
 

1

Huấn luyện viên môn Wushu Đại học Thể dục thể thao trở lên

– chuyên sâu Wushu (nội dung Tán thủ)

 

01

2 Huấn luyện viên môn Bơi lặn Đại học Thể dục thể thao trở lên

– chuyên sâu Bơi lặn

01
3 Quản lý, chăm sóc vận động viên Đại học Sư phạm Thể dục thể thao trở lên 01
V TRUNG TÂM QUẢN LÝ, KHAI THÁC KHU LIÊN HỢP TDTT 01
 

1

 

Quản trị kinh doanh

Đại học trở lên – chuyên ngành Quản trị kinh doanh  

01

 

VI

TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH 04
 

1

 

Hướng dẫn viên du lịch

Đại học trở lên – chuyên ngành Du lịch; Lữ hành; Hướng dẫn viên du lịch; Việt Nam học; Văn hoá học  

02

 

2

 

Thông tin xúc tiến du lịch

Đại học trở lên – chuyên ngành Kỹ thuật điện tử – Truyền thông; Luật  

02

IV.         HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, CHẾ ĐỘ ƯU TIÊN

1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm có:

Mỗi người dự tuyển chỉ được nộp 01 hồ sơ đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm cần tuyển dụng tại 01 đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng, hồ sơ gồm có:

– Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu (đính kèm theo kế hoạch này);

– Bản phô tô các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí việc làm dự xét tuyển

– 02 phong bì thư dán tem ghi rõ địa chỉ, số điện thoại của người nhận (trường hợp địa chỉ người nhận không phải là người dự tuyển thì phải ghi chú thêm họ, tên của người dự tuyển, vị trí, đơn vị dự tuyển);

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

– Bản sao giấy khai sinh;

– Các giấy tờ khác có liên

– Hồ sơ đăng ký dự tuyển đựng trong bì hồ sơ tuyển dụng. Ngoài bì ghi rõ họ tên và đầy đủ các thông tin quy định, gồm: Địa chỉ liên lạc, điện thoại, e-mail (nếu có), …

Lưu ý:
– Tất cả các văn bằng, chứng chỉ và bản sao các giấy tờ liên quan không cần công chứng, chứng thực. Khi có kết quả trúng tuyển sẽ đối chiếu với các giấy tờ gốc để quyết định tuyển dụng. Thí sinh tự chịu trách nhiệm về tính trung thực của Phiếu đăng ký dự tuyển.
– Mỗi thí sinh được đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm cần tuyển dụng tại 01 đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng.
– Phiếu đăng ký dự tuyển không được tẩy xóa, sửa chữa và người đăng ký dự tuyển phải ký tên vào từng trang của Phiếu đăng ký dự tuyển.
– Người đăng ký dự tuyển không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.
2. Chế độ ưu tiên:
Chế độ ưu tiên được thực hiện theo Điều 2 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ cụ thể như sau:
a) Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển:
– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;
– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
b) Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

V. HÌNH THỨC, NỘI DUNG, TÀI LIỆU VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM
1. Hình thức, nội dung tuyển dụng
Tuyển dụng viên chức theo hình thức: Xét tuyển, được thực hiện theo 2 vòng như sau:
a. Vòng 1
Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm.
b. Vòng 2
Các thí sinh có kết quả đạt yêu cầu vòng 1 thì được tham gia kiểm tra sát hạch về chuyên môn nghiệp vụ vòng 2 bằng hình thức Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển (thí sinh trả lời các câu hỏi theo bộ đề của Hội đồng xét tuyển).
2. Tài liệu
2.1. Tài liệu chung
– Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013;
– Luật viên chức năm 2010;
– Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 09 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
– Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức;
– Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức;
– Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư;
– Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hoá công vụ.
2.2. Tài liệu chuyên ngành
2.2.1. Nhóm xét tuyển vào Trung tâm Đào tạo, huấn luyện TDTT; Trung tâm Quản lý, khai thác khu liên hợp thể dục thể thao
– Luật Thể dục, thể thao ngày 29 tháng 11 năm 2006;
– Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao ngày 14 tháng 6 năm 2018;
– Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thể dục, thể thao;
– Nghị định số 36/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao;
– Quyết định số 156/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.
2.2.2. Nhóm xét tuyển vào Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch
– Luật Du lịch 2017 số: 09/2017/QH14 ngày 19/6/2017.
– Nghị định số:168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 Quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.
– Nghị định số 142/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09 tháng 10 năm 2018 về việc sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
2.2.3. Nhóm xét tuyển vào Thư viện tỉnh
– Luật Thư viện (Luật số 46/2019/QH 14, kỳ họp thứ 8 ngày 21/11/2019);
– Nghị định 93/2020/NĐ-CP ngày 18/8/2020 của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện
– Thông tư số 09/2021/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc Hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện công cộng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
2.2.4. Nhóm xét tuyển vào Trung tâm Văn hóa – Điện ảnh; Đoàn Nghệ thuật tỉnh
– Luật số 62/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội: Luật Điện ảnh;
– Luật số 31/2009/QH12 ngày 18/6/2009 của Quốc hội: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh;
– Nghị định số 110/2018/ND-CP ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội;
– Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định về hoạt động biểu diễn;
– Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo.
– Nghị định số 129/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch; thể thao; quyền tác giả, quyền liên quan; văn hóa và quảng cáo.
– Thông tư số 10/2021/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trung tâm văn hóa tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
3. Cách tính điểm
– Vòng 1: Xác định đạt hoặc không đạt theo yêu cầu của vị trí việc làm.
– Vòng 2: Sát hạch về chuyên môn nghiệp vụ được tính theo thang điểm 100.
4. Xác định người trúng tuyển
4.1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:
a) Có kết quả điểm tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
b) Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên theo quy định tại khoản 2 mục IV Kế hoạch này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
4.2. Trong trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
4.3. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả cho các kỳ tuyển dụng lần sau.

VI. LỆ PHÍ DỰ TUYỂN
Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
Mức thu phí: 500.000 đồng/người
VII. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHÁT HÀNH, NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ VÀ TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG
1. Thời gian phát hành và nhận phiếu đăng ký
– Thời gian phát hành: Ngày 26/10/2022.
Mẫu phiếu được đăng trên Trang thông tin điện tử của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, địa chỉ: https://svhttdl.phutho.gov.vn.
– Thời gian nhận phiếu đăng ký và nộp lệ phí dự xét tuyển: Từ ngày 15/11/2022 đến ngày 26/11/2022 (trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần).
2. Địa điểm nhận phiếu đăng ký dự xét tuyển
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ (Bộ phận Tổ chức cán bộ – Văn phòng Sở).
Địa chỉ: Đường Trần Phú, Phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
3. Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển
– Vòng 1: Dự kiến từ ngày 26/11/2022 đến ngày 30/11/2022
– Vòng 2: Dự kiến ngày 06/12/2022, tại Hội trường tầng 5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ.
VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thành lập Hội đồng xét truyển:
Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Giám đốc Sở quyết định thành lập Hội đồng xét tuyển:
– Chủ tịch Hội đồng là Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
– Phó chủ tịch Hội đồng là Chánh Văn phòng – Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
– Các ủy viên Hội đồng: Lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp có liên quan.
– Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng là Phó Chánh Văn phòng phụ trách công tác Tổ chức cán bộ.
2. Phân công nhiệm vụ:
Để thực hiện tốt kỳ xét tuyển viên chức năm 2022 đảm bảo khách quan, dân chủ, công khai, công bằng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ yêu cầu:
– Hội đồng xét tuyển có trách nhiệm triển khai thực hiện kỳ xét tuyển theo đúng Kế hoạch và Quy chế, Nội quy kỳ xét tuyển viên chức được ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
– Giao Văn Phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị có liên quan căn cứ quy định của Pháp luật về tuyển dụng viên chức và nội dung Kế hoạch này tham mưu tổ chức xét tuyển đúng cơ cấu đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt; thông báo công khai Kế hoạch Tuyển dụng viên chức để các đối tượng được biết và đăng ký dự tuyển.

Trên đây là Kế hoạch Tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ.

***** Tệp đính kèm:

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: svhttdl.phutho.gov.vn