Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021

13/10/2021

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luất Cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 1942/2017/QĐ- UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa; Điều 4, Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tuyển dụng viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 1942/2017/QĐ- UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa;

Thực hiện Công văn số 15533/UBND-THKH ngày 06/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa Thông báo tuyển dụng viên chức cho Trung tâm Văn hoá tỉnh, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ, Câu lạc bộ Bóng đá Thanh Hoá như sau:

I. Số lượng người làm việc cần tuyển: 07 chỉ tiêu, cụ thể:

a) Trung tâm Văn hóa tỉnh: 03 chỉ tiêu, với các vị trí việc làm:

Vị trí việc làm Hành chính – Tổng hợp (mã số: 003): 01 người;

Vị trí việc làm Phương pháp viên hạng III (mã số: 10.06.20): 02 người.

b) Trung tâm Bảo tồn di sản Thành Nhà Hồ: 03 chỉ tiêu, với các vị trí việc làm:

Vị trí việc làm Hành chính – Tổng hợp hạng III (mã số: 003): 02 người;

Vị trí việc làm Di sản viên hạng III (mã số: 10.05.17): 01 người.

c) Câu lạc bộ bóng đá Thanh Hóa: 01 chỉ tiêu.

Vị trí việc làm Hành chính – Tổng hợp (mã số 01.003): 01 người.

2. Số lượng vị trí việc làm thực hiện xét tuyển: 07 vị trí việc làm.

II. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:

1. Điều kiện tiêu chuẩn chung:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên. Người đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao có thể thấp hơn 18 tuổi nhưng phải từ đủ 15 tuổi trở lên và được sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật;

– Có đơn đăng ký dự tuyển (Phiếu đăng ký dự tuyển);

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu, kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

– Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

2. Yêu cầu cụ thể của từng vị trí việc làm:

a) Trung tâm Văn hóa tỉnh:

Vị trí việc làm chuyên viên Hành chính – Tổng hợp: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh chuyên viên (mã số: 01.003) theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư. Trong đó, yêu cầu có bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên thuộc ngành, chuyên ngành: Công tác xã hội, Quản lý văn hóa;

Vị trí việc làm Phương pháp viên: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học của chức danh Phương pháp viên hạng III (Mã số: 10.06.20) theo quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2016/TTLT-BVHTTDLBNV ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành văn hóa cơ sở. Trong đó, yêu cầu có bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên các ngành, chuyên ngành Công tác xã hội, Quản lý văn hóa.

b) Trung tâm Bảo tồn di sản Thành Nhà Hồ:

Vị trí việc làm Hành chính – Tổng hợp: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh chuyên viên (mã số: 003) theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư. Trong đó, yêu cầu có bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên thuộc ngành, chuyên ngành: lịch sử, văn học, ngữ văn, quản lý văn hóa;

Vị trí việc làm Di sản viên: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, ngoại ngữ, tin học của chức danh Di sản viên hạng III (mã số: 10.05.17) theo quy định tại Thông tư số 09/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành di sản văn hóa. Trong đó, yêu cầu có bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên các ngành, chuyên ngành: Địa lý tài nguyên môi trường, Địa lý.

c) Câu lạc bộ bóng đá Thanh Hóa:

Vị trí việc làm Hành chính – Tổng hợp: Đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ đào tạo của chức danh chuyên viên (mã số: 003) theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TTBNV ngày 11/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư. Trong đó, yêu cầu có bằng tốt nghiệp từ đại học trở lên thuộc ngành, chuyên ngành: luật, hành chính.

III. Phiếu đăng ký dự tuyển và thời hạn, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

1. Phiếu đăng ký dự tuyển:

Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (có mẫu phiếu gửi kèm) tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính đến địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển.

2. Thời hạn, địa điểm và địa chỉ tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển:

2.1 Thời hạn nhận phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên Trang thông tin điện tử của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2.2 Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, số 101 Nguyễn Trãi, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa.

2.3 Số điện thoại liên hệ:

Điện thoại để bàn: 0237.666.0009

Điện thoại di động: 0904.603.222

IV.  Hình thức, nội dung xét tuyển; thời gian và địa điểm xét tuyển.

1. Hình thức: Thực hiện tuyển dụng theo hình thức xét tuyển.

2. Nội dung xét tuyển:

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

Vòng 1:

Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

Hình thức thi: Phỏng vấn.

Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

Thang điểm: 100 điểm.

3. Thời gian và địa điểm xét tuyển

Thời gian xét tuyển: Dự kiến từ ngày 15/11/2021.

Địa điểm xét tuyển: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, số 101 Nguyễn Trãi, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa.

Nguồn tin: svhttdl.thanhhoa.gov.vn