Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hải Phòng tuyển dụng viên chức năm 2023

08/05/2023

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010; Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, ngày 25/9/2020 của Chính phủ; Thông tư số 06/2020/TT- BNV, ngày 01/12/2020 của Bộ Nội vụ; Công văn số 1858/SNV-BGS, ngày 19/7/2019 của Sở Nội vụ; Quyết định số 62/2022/QĐ-UBND ngày 02/11/2022 của Uỷ ban nhân dân thành phố; Công văn số 374/UBND-KSTTHC ngày 22/02/2023 về việc tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao; Kế hoạch số 88/KH-SVHTT ngày 28/4/2023 của Sở Văn hóa và Thể thao về việc tuyển dụng viên chức năm 2023; Công văn số 888/SNV-CCVC ngày 21/4/2023 của Sở Nội vụ về việc tuyển dụng viên chức Sở Văn hoá và Thể thao.
Sở Văn hóa và Thể thao thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023 tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, cụ thể như sau:

I. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:
1. Người đăng ký dự tuyển phải đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 22 Luật Viên chức, cụ thể như sau:
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b) Từ đủ 18 tuổi trở lên. Đối với một số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn theo quy định của pháp luật; đồng thời, phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật;
c) Có đơn đăng ký dự tuyển;
d) Có lý lịch rõ ràng;
đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;
e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.
2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức (Theo quy định tại Khoản 2 Điều 22 Luật Viên chức năm 2010), cụ thể:
– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
II. VỊ TRÍ, SỐ LƯỢNG, TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG:
Sở Văn hóa và Thể thao tuyển dụng 08 vị trí với tổng số 18 người vào 06 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, cụ thể như sau:

STT Vị trí tuyển dụng Tiêu chuẩn tuyển dụng Số lượng (người)
1 Trung tâm Thông tin, Triển lãm và Điện ảnh
1.1 Thông tin cổ động Yêu cầu trình độ đào tạo: Trung cấp trở lên các chuyên ngành Mỹ thuật – Đồ họa, Văn hóa, Công nghệ thông tin, Xã hội, Báo chí, Luật, Sư phạm, Du lịch, Kinh tế.. 02
1.2 Triển lãm, mỹ thuật và nhiếp ảnh Yêu cầu trình độ đào tạo: Trung cấp trở lên các chuyên ngành Mỹ thuật, Đồ họa, Quản lý, Văn hóa, Công nghệ thông tin, Luật, Xã hội, Báo chí, Sư phạm Ngữ văn.. 02
2 Đoàn Cải lương Hải Phòng
2.1 Diễn viên Yêu cầu trình độ đào tạo: Trình độ Trung cấp trở lên chuyên ngành Diễn viên , văn hóa, Sân khấu điện ảnh và các nhóm ngành khác phù hợp với vị trí việc làm. 02
3 Đoàn Nghệ thuật múa rối Hải Phòng
3.1 Diễn viên Yêu cầu trình độ đào tạo: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các ngành hoặc chuyên ngành Văn hoá, Nghệ thuật biểu diễn, Thanh nhạc, Diễn viên, Sư phạm âm nhạc, Sân khấu điện ảnh và các nhóm ngành khác phù hợp với vị trí việc làm 03

 

4 Đoàn Kịch nói Hải Phòng
4.1 Diễn viên Yêu cầu trình độ đào tạo, bồi dưỡng: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên ngành hoặc chuyên ngành Diễn viên Kịch nói, Diễn viên múa. 04
5 Đoàn Chèo Hải Phòng
5.1 Diễn viên Yêu cầu trình độ đào tạo, bồi dưỡng: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên ngành hoặc chuyên ngành Diễn viên chèo, Nghệ thuật biểu diễn chèo. 02
5.2 Nhạc công Yêu cầu trình độ đào tạo, bồi dưỡng: Tốt nghiệp Trung cấp trở lên ngành hoặc chuyên ngành Nhạc công chèo 02
6 Bảo tàng Hải Phòng
6.1 Tuyên truyền, giáo dục di sản văn hoá Yêu cầu trình độ đào tạo: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Khoa học xã hội và nhân văn, Di sản, Sử, Văn hoá, du lịch, Việt Nam học, Bảo tồn, Bảng tàng, Mỹ thuật, Ngoại ngữ… 01

III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN
1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển
2. Nội dung xét tuyển: Thực hiện theo 02 vòng như sau:
a) Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
b) Vòng 2:
– Sát hạch (phỏng vấn) để kiểm tra về kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển:
– Thời gian phỏng vấn không quá 30 phút.

– Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.
– Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.
3. Xác định người trúng tuyển:
Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;
b) Có điểm số vòng 2 cộng với điểm ưu tiên theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
c) Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.
IV. THỜI HẠN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:
– Thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ ngày 04/5/2023 đến hết ngày 02/6/2023.
– Địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển viên chức: Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 115/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính về địa chỉ như sau:
Phòng Tổ chức – Pháp chế, Sở Văn hoá và Thể thao, Số 18 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.
Điện thoại: 0225 8832216
V. LỆ PHÍ DỰ TUYỂN
Theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và xử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
VI. Thời gian dự kiến xét tuyển
1. Vòng 1
– Kiểm tra điều kiện tiêu chuẩn của người dự tuyển tại phiếu đăng ký dự tuyển: Dự kiến ngày 09/6/2023 (Thứ 6).
– Lập danh sách người dự tuyển và Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện được tham dự vòng 2: Dự kiến ngày 14/6/2022 (Thứ 4).
Danh sách người dự tuyển vòng 2 và thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện được tham dự vòng 2 được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Văn hóa và Thể thao theo địa chỉ: http://www.haiphong.gov.vn/Portal/Default.aspx?Organization=VHTT
2. Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp
vụ của người dự tuyển: Dự kiến ngày 23/6/2022 (Thứ 6).
VII. THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN
Thông báo kết quả xét tuyển thực hiện theo quy định tại Điều 16 Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.
Lưu ý: Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển./.

STT Tên cơ quan đơn vị Địa chỉ
1 Trung tâm Thông tin, Triển lãm và Điện ảnh Số 1 Nguyễn Đức Cảnh Điện thoại: 0225.3838895
2 Đoàn Chèo Hải Phòng Số 49 Hai Bà Trưng, Lê Chân, HP Điện thoại: 0225.3631.061
3 Đoàn Cải lương Hải Phòng Số 189 Phan Bội Châu, Hồng Bàng, HP Điện thoại: 0225.3838.818
4 Đoàn Kịch nói Hải Phòng Số 56 Đinh Tiên Hoàng, Hoàng Văn Thụ, Hồng Bàng, HP

Điện thoại: 0225.3745.763

5 Đoàn Nghệ thuật múa Rối Hải Phòng Số 274 Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng Điện thoại: 0225.3849.398
8 Bảo tàng Hải Phòng Số 66 Điện Biên Phủ, Minh Khai, Hồng Bàng, HP Điện thoại: 0225.3823451

 

Nguồn tin: sovhttdl.haiphong.gov.vn