Sở Y tế tỉnh Quảng Bình tuyển dụng viên chức năm 2021

19/07/2021

Thực hiện Quyết định số 570/QĐ-SYT ngày 15/7/2021 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa và Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hóa năm 2021.

Sở Y tế tỉnh Quảng Bình thông báo tuyển dụng viên chức Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa và Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hóa năm 2021 từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và cán bộ khoa học trẻ theo Nghị định số 140/2017/NĐ- CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ như sau:

I.  VỊ TRÍ VIỆC LÀM, CHỈ TIÊU, YÊU CẦU VỀ TIÊU CHUẨN TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, NGOẠI NGỮ, TIN HỌC

1. Vị trí việc làm, chỉ tiêu, yêu cầu về tiêu chuẩn trình độ chuyên môn: 

Mã số dự tuyển  

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chỉ tiêu tuyển dụng  

Vị trí việc làm

Trình độ chuyên môn, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo
1 Các vị trí việc làm cần tuyển dụng tại Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa
 

X.1

Bác sĩ (hạng III) mã số V.08.01.03  

01

Bác sĩ Khoa Liên chuyên khoa Đại học trở lên, ngành Bác sỹ đa khoa hoặc chuyên ngành nhãn khoa
 

X.2

Bác sĩ (hạng III) mã số V.08.01.03  

01

Bác sĩ Khoa Cấp cứu

– Hồi sức tích cực và chống độc

Đại học trở lên, ngành Bác sỹ đa khoa hoặc chuyên ngành Hồi sức cấp cứu
 

X.3

Bác sĩ (hạng III) mã số V.08.01.03  

01

 

Bác sĩ Khoa Nhi

Đại học trở lên, ngành Bác sỹ đa khoa hoặc chuyên ngành nhi khoa
 

X.4

Bác sĩ (hạng III) mã số V.08.01.03  

01

Bác sĩ Khoa Xét nghiệm – Chẩn đoán hình ảnh Đại học trở lên, ngành Bác sỹ đa khoa hoặc chuyên ngành xét nghiệm y học
 

X.5

Điều dưỡng hạng III Mã số V.08.05.12  

02

Điều dưỡng Khoa Nội tổng hợp Đại học trở lên, ngành điều dưỡng đa khoa
Mã số dự tuyển  

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chỉ tiêu tuyển dụng  

Vị trí việc làm

Trình độ chuyên môn, ngành hoặc chuyên ngành đào tạo
 

X.6

Điều dưỡng hạng III mã số V.08.05.12  

01

Kiểm soát nhiễm khuẩn tại Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Đại học trở lên, ngành Điều dưỡng đa khoa
 

X.10

Kế toán viên, mã số 06.031  

01

Kế toán thu viện phí tại Phòng Tài chính kế toán Đại học trở lên, ngành tài chính, kế toán, kiểm toán
2 Các vị trí việc làm cần tuyển dụng tại Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hóa
 

X.12

Bác sĩ (hạng III), mã số V.08.01.03  

01

Bác sĩ Trạm Y tế xã Tiến Hóa Đại học, ngành Bác sĩ đa khoa
 

X.15

Bác sĩ Y học dự phòng (hạng III), mã số V.08.02.06  

01

Bác sĩ Y học dự phòng Khoa Y tế công cộng Đại học, ngành Bác sĩ Y học dự phòng, Bác sĩ đa khoa

2.   Yêu cầu về tiêu chuẩn trình độ ngoại ngữ

1. Đối với chức danh nghề nghiệp hạng III và tương đương.

a) Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam .

Hoặc có một trong các trình độ sau:

– Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học về ngoại ngữ.

– Có một trong các trình độ TOEFL, IELTS, TOEIC (đang trong thời hạn sử dụng theo quy định): Được cơ sở đào tạo, cơ quan có thẩm quyền quy đổi hoặc xác nhận trình độ tương đương trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

b) Trường hợp chưa bảo đảm các quy định về trình độ ngoại ngữ tại điểm a của mục này thì người dự tuyển phải có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B hoặc trình độ C theo Quyết định 177/QĐ-TCBT ngày 30/01/1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B, trình độ C phải được cấp trước ngày 15/01/2020.

c) Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ theo quy định mà tương ứng với yêu cầu vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng để thay thế chứng chỉ ngoại ngữ quy định tại điểm a và điểm b mục này.

2. Đối với chức danh nghề nghiệp hạng IV và tương đương.

a) Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam .

Hoặc có một trong các trình độ sau:

– Có bằng tốt nghiệp đại học hoặc sau đại học về ngoại ngữ.

– Có một trong các trình độ TOEFL, IELTS, TOEIC (đang trong thời hạn sử dụng theo quy định): Được cơ sở đào tạo, cơ quan có thẩm quyền quy đổi hoặc xác nhận trình độ tương đương trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

b) Trường hợp chưa bảo đảm các quy định về trình độ ngoại ngữ điểm a của mục này thì người dự tuyển phải có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A hoặc trình độ B hoặc trình độ C theo Quyết định 177/QĐ-TCBT ngày 30/01/1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A, trình độ B, trình độ C phải được cấp trước ngày 15/01/2020.

c) Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ theo quy định mà tương ứng với yêu cầu vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng để thay thế chứng chỉ ngoại ngữ quy định tại điểm a và điểm b mục này.

3.   Yêu cầu về tiêu chuẩn trình độ tin học

a) Người dự tuyển phải có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản trở lên (Có một trong các văn bằng, chứng chỉ sau: Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản; Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao; Bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học, sau đại học ngành hoặc chuyên ngành Công nghệ thông tin).

b) Trong trường hợp chưa có đạt trình độ tin học theo quy định điểm a mục này thì người dự tuyển chức danh nghề nghiệp hạng III và tương đương phải có chứng chỉ tin học trình độ B hoặc trình độ C; người dự tuyển chức danh nghề nghiệp hạng IV và tương đương phải có chứng chỉ tin học trình độ A hoặc trình độ B hoặc trình độ C. Các chứng chỉ tin học trình độ A, B, C được cơ sở đào tạo, cơ quan có thẩm quyền cấp trước ngày 10/8/2016.

c) Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng để thay thế chứng chỉ tin học quy định tại điểm a và điểm b mục này.

II.   HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

Tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ.

III.  ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện đăng ký dự tuyển

a) Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

–  Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

–  Từ đủ 18 tuổi trở lên.

–  Có đơn đăng ký dự tuyển;

–  Có lý lịch rõ ràng;

–  Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

–  Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

–  Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm.

b) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

2.   Đối tượng đăng ký dự tuyển.

Là người bảo đảm điều kiện đăng ký dự tuyển tại mục 1 phần này; đồng thời phải bảo đảm theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ, cụ thể như sau:

a) Sinh viên tốt nghiệp đại học loại xuất sắc tại cơ sở giáo dục đại học ở trong nước hoặc nước ngoài được công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật có kết quả học tập và rèn luyện xuất sắc các năm học của bậc đại học, trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật thanh niên tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau đây:

– Đạt giải ba cá nhân trở lên tại một trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, đạt giải khuyến khích trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc Bằng khen trở lên trong các kỳ thi lựa chọn học sinh giỏi quốc tế thuộc một trong các môn khoa học tự nhiên (toán, vật lý, hóa học, sinh học, tin học) và khoa học xã hội (ngữ văn, lịch sử, địa lý, ngoại ngữ) trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông;

– Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi khoa học – kỹ thuật cấp quốc gia hoặc quốc tế trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học;

– Đạt giải ba cá nhân trở lên tại cuộc thi Ô-lim-pích thuộc một trong các môn toán, vật lý, hóa học, cơ học, tin học hoặc các chuyên ngành khác trong thời gian học ở bậc đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

b) Người có trình độ thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp I chuyên ngành y học, dược học trong độ tuổi quy định tại Điều 1 Luật thanh niên tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn sau đây:

– Đạt tiêu chuẩn quy định tại điểm a hoặc điểm b hoặc điểm c khoản 1 Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

– Tốt nghiệp đại học loại khá trở lên và có chuyên ngành đào tạo sau đại học cùng ngành đào tạo ở bậc đại học.

c) Người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành y học, dược học trong độ tuổi theo quy định tại Điều 23 Nghị định số 40/2014/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ tính đến thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

3. Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng

Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

III.   NỘI DUNG XÉT TUYỂN

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

Vòng 1: Xét kết quả học tập và nghiên cứu (nếu có) của người dự tuyển đảm bảo theo các tiêu chuẩn quy định tại Điều 2 Nghị định 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Những thí sinh có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP sẽ được tham dự vòng 2.

Vòng 2: Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm cần tuyển. Thời gian phỏng vấn 30 phút. Điểm phỏng vấn theo thang điểm 100. Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

Tài liệu và đề thi viên chức y tế

IV.   ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Quy định đăng ký dự tuyển.

a) Một thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển tại 01 (một) vị trí việc làm.

b) Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu của Nghị định số140/2017/NĐ-CP tại một trong các vị trí việc làm thông báo tuyển dụng.

2. Thời hạn và địa điểm nộp, nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

a) Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển: 30 ngày, kể từ ngày 16/7/2021 đến hết ngày 14/8/2021 (buổi sáng từ 7h30 đến 11h00, buổi chiều từ 13h30 đến 17h00, các ngày làm việc trong tuần).

Người đăng ký dự tuyển viên chức trực tiếp đến nộp Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức tại Tổ thu nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của Sở Y tế hoặc gửi theo đường bưu chính.

Lưu ý: Đối với người đăng ký dự tuyển bằng hình thức xét tuyển sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ, khi nộp phiếu đăng ký dự tuyển theo quy định phải nộp kèm theo bản sao chứng thực các văn bản, tài liệu, hồ sơ sau: Bằng khen, giấy tờ được cơ quan có thẩm quyền chứng thực chứng minh đạt giải cá nhân trong thời gian học ở cấp trung học phổ thông hoặc bậc đại học đáp ứng quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP.

Vào lúc 17h00 của ngày cuối cùng trong thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, Tổ thu nhận Phiếu đăng ký dự tuyển lập biên bản tổng hợp số lượng Phiếu đăng ký dự tuyển. (Đối với Phiếu đăng ký dự tuyển nộp qua đường bưu chính: Thời gian nộp Phiếu đăng ký dự tuyển là thời gian trên dấu tiếp nhận văn bản đến của Văn thư Sở Y tế).

b) Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Sở Y tế tỉnh Quảng Bình (Địa chỉ: Số 2, đường Hồ Xuân Hương, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình).

3. Hồ sơ tuyển dụng:

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Sở Y tế để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt; đồng thời được công nhận theo quy định Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT ngày 15/4/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng để thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

– Chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có).

– Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Lưu ý: Số lượng hồ sơ tuyển dụng: 01 bộ /thí sinh trúng tuyển. Hồ sơ dự tuyển được đựng trong bì cỡ 22cmx32cm; người trúng tuyển ghi rõ thành phần hồ sơ phía trước bì hồ sơ tuyển dụng.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM XÉT TUYỂN

1. Thời gian xét tuyển: Quý III và quý IV năm 2021.

2. Địa điểm: Sở Y tế tỉnh Quảng Bình (Số 02, đường Hồ Xuân Hương, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình)

Mọi thông tin chi tiết xem tại Quyết định số 570/QĐ-SYT ngày 15/7/2021 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa và Trung tâm Y tế huyện Tuyên Hóa năm 2021 (kèm theo).

Nếu người có nhu cầu đăng ký dự tuyển chưa rõ về các nội dung tại thông báo tuyển dụng này, đề nghị liên hệ Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế theo số điện thoại: 02323822956.

***** Tài liệu đính kèm:

Phụ lục kèm theo kế hoạch

Nguồn tin: syt.quangbinh.gov.vn