Sở Y tế tỉnh Sơn La tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020

10/11/2020

Thực hiện Quyết định số 748/QĐ-SNV ngày 24/9/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế năm 2020.

Sở Y tế tỉnh Sơn La thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế năm 2020 cụ thể như sau:

1. Số lượng người làm việc cần tuyển: 143 người, theo biểu chi tiết ban hành kèm theo Quyết định số 748/QĐ-SNV ngày 24/9/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Sơn La; được đăng tải tại Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế tỉnh Sơn La: http://soyte.sonla.gov.vn và được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Sở Y tế và trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế tỉnh Sơn La (phụ lục kèm theo).

2. Số lượng vị trí việc làm thực hiện việc xét tuyển

Bác sỹ hạng III (mã số chức danh nghề nghiệp 08.01.03). Nhu cầu tuyển dụng: 15 vị trí. Yêu cầu: Có bằng tốt nghiệp Bác sĩ, Bác sĩ y học cổ truyền (tuyển vào các Trạm Y tế xã) trở lên (trừ bác sĩ chuyên ngành y học dự phòng);

Bác sỹ y học dự phòng hạng III (mã số chức danh nghề nghiệp 08.02.06). Nhu cầu tuyển dụng: 03 vị trí. Yêu cầu: Có bằng tốt nghiệp Bác sĩ chuyên ngành y học dự phòng trở lên;

Y sĩ hạng IV (mã số chức danh nghề nghiệp 08.03.07). Nhu cầu tuyển dụng: 42 vị trí. Yêu cầu: Có bằng tốt nghiệp Y sĩ trình độ trung cấp trở lên;

Điều dưỡng hạng III (mã số chức danh nghề nghiệp 08.05.12). Nhu cầu tuyển dụng: 01 vị trí. Yêu cầu: Có bằng tốt nghiệp đại học Điều dưỡng trở lên;

Điều dưỡng hạng IV (mã số chức danh nghề nghiệp 08.05.13). Nhu cầu tuyển dụng: 28 vị trí. Yêu cầu: Có bằng tốt nghiệp cao đẳng Điều dưỡng trở lên;

Hộ sinh hạng IV (mã số chức danh nghề nghiệp V.08.06.16). Nhu cầu tuyển dụng: 14 vị trí. Yêu cầu: Có bằng tốt nghiệp cao đẳng Hộ sinh trở lên;

Kỹ thuật viên Y hạng IV (mã số chức danh nghề nghiệp 08.07.19). Nhu cầu tuyển dụng: 01 vị trí. Yêu cầu: Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành Kỹ thuật y học phù hợp với vị trí chuyên môn làm việc (xét nghiệm y học, xét nghiệm y học dự phòng, kỹ thuật hình ảnh y học);

Dược sĩ hạng III (mã số chức danh nghề nghiệp V.08.08.22). Nhu cầu tuyển dụng: 04 vị trí. Yêu cầu: Có bằng tốt nghiệp Dược sĩ đại học trở lên;

Dược sĩ hạng IV (mã số chức danh nghề nghiệp V.08.08.23). Nhu cầu tuyển dụng: 12 vị trí. Yêu cầu: Có bằng tốt nghiệp Dược sĩ cao đẳng trở lên;

Dân số viên hạng IV (mã số chức danh nghề nghiệp V.08.10.29). Nhu cầu tuyển dụng: 06 vị trí. Yêu cầu: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành Dân số – Y tế trở lên (Y sĩ, Điều dưỡng, Hộ sinh, Dược sỹ).

Kỹ thuật viên hạng IV (mã số chức danh nghề nghiệp 05.02.08). Nhu cầu tuyển dụng: 02 vị trí. Yêu cầu: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin;

Chuyên viên hạng III (mã số chức danh nghề nghiệp 003). Nhu cầu tuyển dụng: 03 vị trí. Yêu cầu: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Luật hoặc Cử nhân công tác xã hội.

Văn thư – Lưu trữ hạng IV (mã số chức danh nghề nghiệp 01.02.03). Nhu cầu tuyển dụng: 03 vị trí. Yêu cầu: Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành Văn thư lưu trữ, nếu tốt nghiệp chuyên ngành khác thì  phải có chứng chỉ bồi dưỡng bổ sung kiến thức nghiệp vụ văn thư;

Kế toán viên hạnh III (mã số chức danh nghề nghiệp 031). Nhu cầu tuyển dụng: 07 vị trí. Yêu cầu: Có bằng tốt nghiệp đạihọc trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính;

Phóng viên hạng III (mã số chức danh nghề nghiệp 11.02.06). Nhu cầu tuyển dụng: 01 vị trí. Yêu cầu: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành báo chí. Trường hợp có bằng tốtnghiệp đạihọc khác chuyên ngành báo chí thì phải có chứng chỉ qua lớp bồidưỡng về nghiệp vụ báo chí từ 08 tuần trở lên;

Nhân viên Nhà xác (mã số chức danh nghề nghiệp 16.131). Nhu cầu tuyển dụng: 01 vị trí. Yêu cầu: Có bằng tốt nghiệp trung cấp trở  lên  chuyên ngành Y tế (Y sĩ, Điều dưỡng, Kỹ thuật viên y, Dược sỹ).

3.  Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

3.1.  Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; từ đủ 18 tuổi trở lên; có lý lịch rõ ràng; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm; đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ; đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

3.2.  Những người sau đây không được đăng ký dự thi tuyển viên chức:

Không cư trú tại Việt Nam; mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào  cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3.3. Tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn, bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ

Về trình độ chuyên môn, đào tạo: Đủ điều kiện về trình độ chuyên môn theo Mục 2 của thông báo này.

Về trình độ tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT- BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; hoặc các chứng chỉ tin học trình độ A, B, C theo Quyết định số 21/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 03/7/2000 của Bộ  trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình Tin học ứng dụng A, B, C được cấp trước ngày 10 tháng 8 năm

Trình độ ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 1 trở lên (đối với vị trí tuyển dụng yêu cầu trình độ trung cấp), bậc 2 trở lên (đối với vị trí tuyển dụng yêu cầu trình độ đại học) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ A, B, C (Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT); A1, A2, B1, B2, C1, C2 (Quyết định số 66/2008/QĐ- BGDĐT) đã được cấp trước ngày 15/01/2020 (Thông tư số 20/2019/TT-BGDĐT ngày 26/11/2019); hoặc chứng chỉ B1, B2 khung Châu Âu;  hoặc có chứng chỉ  tiếng dân tộc do cơ sở đào tạo, bồi dưỡng có thẩm quyền cấp.

Tài liệu và đề thi viên chức y tế

4. Phiếu đăng ký dự tuyển; thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

4.1.  Phiếu đăng ký dự tuyển:

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp 01 Phiếu  đăng ký dự tuyển theo  mẫu (kèm theo thông báo này) vào vị trí việc làm tại một vị trí của một đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng viên chức tại phụ lục Mục 1 thông báo này (nếu đăng ký dự tuyển vào từ 2 vị trí trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách thi tuyển). Người đăng ký dự tuyển viên chức phải khai đầy đủ các  nội dung yêu  cầu trong phiếu  đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.

4.2.  Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký thi tuyển: Từ ngày 10/11/2020 đến 17h00 ngày 10/12/2020 (trong giờ hành chính, trừ ngày thứ bảy và chủ nhật).

Địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Sơn La, địa chỉ: Số 01, Đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn Số điện thoại liên hệ: 02123.755.755.

Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu dự tuyển hoặc nộp theo đường bưu chính. Thời gian tính theo ngày Phiếu dự tuyển  đến Bộ  phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Y tế tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Sơn

Người đăng ký dự tuyển gửi 03 phong bì có dán tem và ghi rõ  họ  tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc người nhận, gửi kèm Phiếu dự tuyển.

5. Hình thức tuyển dụng.

Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 02 vòng như sau:

5.1.  Vòng 1:

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng  ký  tại Phiếu  đăng ký dự tuyển theo yêu  cầu của vị trí  việc  làm,  nếu đủ điều kiện,  tiêu chuẩn thì người dự tuyển được tham dự vòng 02.

Chậm nhất 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc  kiểm  tra điều kiện,  tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 01, Hội đồng tuyển dụng Sở Y tế thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 02.

Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo  triệu  tập  thi sinh được tham dự vòng 02 Hội đồng tuyển dụng Sở Y tế tiến hành tổ chức xét tuyển vòng 02.

5.2.  Vòng 02.

Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

Điểm phỏng vấn tính theo thang điểm 100

Thời gian phỏng vấn: 30 phút.

 Lưu ý: Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn và không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

6. Thời gian và địa điểm xét tuyển viên chức:

Hội đồng tuyển dụng thông báo sau đến từng thí sinh dự tuyển.

7. Điện thoại liên hệ:

Mọi phản ánh, thắc mắc, đề nghị liên  hệ trực  tiếp  với Sở Y tế qua phòng Tổ chức cán bộ, số điện thoại 02123.856.013 hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết  quả của Sở Y tế tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Sơn La, số điện thoại 02123.755.755 trong giờ hành chính các ngày làm việc để được giải đáp và hướng dẫn.

Sở Y tế tỉnh Sơn La thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2020  để các cá nhân có nhu cầu và có đủ điều kiện,  tiêu  chuẩn theo  quy định được biết, đăng ký dự tuyển viên chức.

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: soyte.sonla.gov.vn