Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long tuyển dụng viên chức năm 2021

06/05/2021

Căn cứ Luật viên chức số 58/2010/QH12;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính Phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (Sau đây gọi là Nghị định số 115/2020/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức (Sau đây gọi là Thông tư số 6/2020/TT-BNV);

Căn cứ Quyết định số 31/2016/QÐ-UBND ngày 19/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long;

Căn cứ Nghị quyết số 287/NQ-HĐND ngày 09/4/2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long phê duyệt tổng số lượng người làm việc, chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập và biên chế năm 2021 trên địa bàn tỉnh;

Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2021 của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế; Cụ thể như sau:

I. Mục đích, nguyên tắc tuyển dụng:

Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập.

Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long thực hiện việc tuyển dụng, quyết định tuyển dụng viên chức và phân bổ viên chức về làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên trực thuộc Sở Y tế.

1.  Mục đích:

Tuyển dụng viên chức nhằm bổ sung đủ về số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế, đảm bảo năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức tốt, đúng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp do nhà nước quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.

2.  Nguyên tắc:

– Bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đúng pháp luật.

– Bảo đảm tính cạnh tranh

– Tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm.

– Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

– Ưu tiên người có tài năng, người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số.

II.   Hình thức tuyển dụng:

Việc tuyển dụng viên chức ngành Y tế tỉnh Vĩnh Long năm 2021 được thực hiện thông qua xét tuyển.

III.   Tình hình thực hiện biên chế và nhu cầu cần tuyển dụng:

III.1 Số lượng người làm việc được giao, số lượng người làm việc chưa sử dụng và số lượng viên chức cần tuyển: (Người làm việc sau đây viết tắt là NLV)

Năm 2021, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế được Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Long phân bổ là 2828 NLV; chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ là 71 người làm việc; Sở Y tế xác định số lượng viên chức cần tuyển như sau:

 

 

 

STT

 

 

Đơn vị

Số lượng NLV

được phân bổ năm 2021

Số lượng NLV đã sử dụng tháng 3/2021

(*)

Số lượng NLV chưa sử dụng đến tháng 3/2021  

Số lượng viên chức cần tuyển

Tổng cộng: 2.828 2581 247 239
1 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 113 105 08 08
2 Trung tâm Kiểm nghiệm 30 30
3 Trung tâm Pháp Y 15 9 06 04
4 BVĐK KVKH QDY 33 27 06 06
5 Bệnh viện Lao và Bệnh phổi 90 74 16 16
6 Bệnh viện Tâm Thần 83 66 17 17
7 Bệnh viện YDCT tỉnh Vĩnh Long 97 74 23 23
8 BVĐK khu vực Hòa Phú 58 51 07 07
9 Trung tâm Y tế TP Vĩnh Long 265 238 27 27
Các Trạm Y tế 83 83
10 Trung tâm Y tế Long Hồ 129 123 06 06
Các Trạm Y tế 117 105 12 12
11 Trung tâm Y tế Mang Thít 148 142 06 06
Các Trạm Y tế 86 84 02 02
12 TTYT Nguyễn Văn Thủ – Vũng 155 148 07 06
Liêm
Các Trạm Y tế 136 130 06 05
13 Trung tâm Y tế Tam Bình 276 236 40 40
Các Trạm Y tế 125 112 13 13
14 Trung tâm Y tế Trà Ôn 196 183 13 09
Các Trạm Y tế 110 108 02 02
15 Trung tâm Y tế Bình Minh 198 184 14 14
Cơ sở Methadone 07 07
Các Trạm Y tế 63 61 02 02
16 Trung tâm Y tế Bình Tân 137 125 12 12
Các Trạm Y tế 78 76 02 02

 

(*) Số lượng NLV đã sử dụng đã bao gồm 62 thí sinh đã trúng tuyển viên chức năm 2020 đang thực hiện hồ sơ tuyển dụng.

III.2.   Số lượng viên chức cần tuyển ở từng vị trí việc làm:

Tồng nhu cầu cần tuyển dụng là: 239 viên chức; Cụ thể như sau:

Bác sĩ hạng III: 27 người:

+ Y đa khoa: 24

+ Định hướng chuyên khoa sản: 01

+ Răng Hàm Mặt: 01

+ Y học cổ truyền: 01

– Bác sĩ Y học dự phòng hạng III: 03 người;

– Y sĩ hạng IV: 51 người. Gồm có :

+ Y đa khoa: 46

+ Y sĩ đa khoa định hướng chăm sóc sơ sinh: 01

+ Y học cổ truyền: 04

Điều dưỡng hạng III: 48 người

+ Cử nhân Điều dưỡng đa khoa: 46

+ Cử nhân Điều dưỡng Gây mê hồi sức: 02;

Điều dưỡng hạng IV: 63 người

+ Cao đẳng điều dưỡng: 62;

+ Cao đẳng điều dưỡng Gây Mê Hồi sức : 01;

– Hộ sinh hạng III: 02 (Cử nhân Hộ sinh/ Điều dưỡng phụ sản);

– Hộ sinh hạng IV: 03 (Cao đẳng ngành Hộ sinh/ Phụ sản);

– Kỹ thuật y hạng III: 17 người. Gồm có :

+ Xét nghiệm Y học: 12 (11 đại học Xét nghiệm trở lện, 01 thạc sĩ Xét nghiệm trở lên)

+ Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng: 03

+ Hình ảnh y học/X-Quang: 02.

– Kỹ thuật y hạng IV: 04 người. Gồm có :

+ Xét nghiệm Y học: 01

+ Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng: 01

+ Hình ảnh y học/X-Quang: 02.

– Dược hạng IV: 03 người (Cao đẳng Dược);

Dinh dưỡng hạng IV : 02 (Cao đẳng Dinh dưỡng).

–   Tổ chức hành chính: 02 người. Gồm có :

+ Cử nhân Hành chính : 01

+ Cử nhân Kinh tế hoặc Luật : 01.

–   Công nghệ thông tin – Kỹ sư hạng III: 05 người;

Kế toán viên: 04 người (Đại học trở lên ngành kế toán, kiểm toán, tài

Dân số viên hạng III: 01 người

Dân số viên hạng IV: 04 người

III.3 Chi tiết các đơn vị như sau :

1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Long: 08 người làm việc.

– Bác sĩ Y học dự phòng (hạng III): 02 (Bác sĩ Y học dự phòng).

– Kỹ thuật y hạng III: 05

+ Xét nghiệm y học) : 04.

+ Hình ảnh y học : 01.

– Công nghệ thông tin : 01 (Kỹ sư hạng III).

2.  Trung tâm Pháp y tỉnh Vĩnh Long: 04 người làm việc.

Y sĩ (hạng IV) – Y sĩ đa khoa : 04 (Tuyển Nam)

3. Bệnh viện Đa khoa khu vực kết hợp Quân Dân Y: 06 người làm

Điều dưỡng hạng III: 01 (Cử nhân Điều dưỡng)

Điều dưỡng hạng IV: 04 (Cao đẳng Điều dưỡng)

Hộ sinh hạng IV: 01(Cao đẳng Hộ sinh/ phụ sản).

4.  Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Vĩnh Long: 16 người làm việc

Y sĩ (hạng IV) : 03 (Y sĩ đa khoa).

Điều dưỡng hạng IV: 09 (Cao đẳng Điều dưỡng).

Kỹ thuật y (hạng IV) – Cao đẳng Hình ảnh y học, X-Quang:

Dược hạng IV – Cao đẳng Dược:

Kỹ sư hạng III – Công nghệ thông tin: 01

5.  Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Long: 17 người làm việc

Bác sĩ hạng III – Bác sĩ Y đa khoa : 02.

Điều dưỡng hạng III – Cử nhân Điều dưỡng:

Điều dưỡng hạng IV – Cao đẳng Điều dưỡng : 06

Kỹ thuật y (hạng III): 01 (Hình ảnh y học/ X quang).

Dinh dưỡng hạng IV – Cao đẳng Dinh dưỡng :

6.  Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Vĩnh Long: 23 người làm việc

– Bác sĩ hạng III : 02 người

+ Y đa khoa : 01.

+ Y học cổ truyền : 01

– Điều dưỡng (hạng III): 13 Cử nhân Điều dưỡng

– Điều dưỡng (hạng IV): 02 Cao đẳng Điều dưỡng.

– Kỹ thuật y (hạng III): 03.

+ Vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng: 02.

+ Thạc sĩ Xét nghiệm y học: 01.

Tổ chức – Hành chính: 02

+ CN Kinh tế hoặc Luật: 01.

+ CN Hành chính: 01.

– Công nghệ thông tin:

07.  Bệnh viện Đa khoa khu vực Hòa Phú: 07 người làm việc

Bác sĩ (Hạng III): 01 (Bác sĩ chuyên khoa Sản).

– Điều dưỡng hạng III: 03 (Cử nhân Điều dưỡng)

– Hộ sinh (hạng III): 02 (Cử nhân Hộ sinh/ Điều dưỡng phụ sản).

– Kỹ thuật y (hạng IV): 01 (Cao đẳng Kỹ thuật Hình ảnh y học).

08.  Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Long: 27 người làm việc

*Tại Trung tâm: 27 người làm việc.

– Bác sĩ (Hạng III): 4 người.

+ Y đa khoa: 03.

+ Răng Hàm Mặt: 01.

– Điều dưỡng (hạng III): 6 (Cử nhân Điều dưỡng).

– Điều dưỡng (hạng IV): 11 (Cao đẳng Điều dưỡng).

– Hộ sinh hạng IV : 02 (Cao đẳng hộ sinh).

– Kỹ thuật y hạng III: 02 (Xét nghiệm).

– Kế toán viên: 01 (Cử nhân Kế toán).

– Kỹ sư hạng III: 01 Công nghệ thông

09.  Trung tâm Y tế huyện Long Hồ: 18 người làm việc.

*Tại Trung tâm: 06 người làm việc.

– Điều dưỡng (hạng IV) – Cao đẳng Điều dưỡng: 05

– Dân số viên (hạng III): 01

* Các Trạm Y tế : 12 người làm việc

-Y sĩ (Hạng IV) – Y sĩ đa khoa: 12

10.  Trung tâm Y tế huyện Mang Thít: 08 người làm việc.

*Tại Trung tâm: 06 người làm việc.

– Bác sĩ (Hạng III) : 03 (Y đa khoa).

-Y sĩ (Hạng IV): 01 (Y đa khoa).

– Kỹ thuật y hạng III: 02 (Xét nghiệm y học).

*Tại Trạm Y tế: 02 người làm việc.

– Y sĩ (Hạng IV): 02 (Y đa khoa)

11.  Trung tâm Y tế huyện Tam Bình: 53 người làm việc.

*Tại Trung tâm: 40 người làm việc.

– Bác sĩ (hạng III): 09 (Y đa khoa).

– Điều dưỡng hạng III : 16

+ Điều dưỡng: 14 ;

+ Điều dưỡng ngành Gây mê hồi sức: 02.

– Điều dưỡng hạng IV : 06 (Cao đẳng Điều dưỡng).

– Kỹ thuật y hạng III: 04.

+ Xét nghiệm y học: 03.

+ Vật lý trị liệu: 01.

– Kỹ thuật y hạng IV: 01 (Cao đẳng Xét nghiệm y học).

-Y sĩ hạng IV: 01 (Y sĩ đa khoa định hướng chăm sóc sơ sinh).

– Kế toán viên: 03 (Chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán).

*Tại Trạm Y tế: 13 người làm việc.

– Bác sĩ (hạng III): 02 (Y đa khoa).

-Y sĩ hạng IV: 09

+ Y đa khoa: 07.

+ Y học cổ truyền: 02.

– Dân số viên hạng IV : 02.

12.  Trung tâm Y tế huyện Trà ôn: 11 người làm việc.

*Tại Trung tâm: 09 người làm việc.

– Bác sĩ (hạng III): 01 (Y đa khoa).

– Điều dưỡng (hạng III): 02 (Cử nhân Điều dưỡng).

– Điều dưỡng (hạng IV): 04 (Cao đẳng Điều dưỡng).

– Kỹ thuật y (Hạng IV): 01 (Kỹ thuật Vật lý trị liệu và Phục hồi chức năng

– Công nghệ thông tin : 01 (Kỹ sư công nghệ thông tin).

*Tại các trạm y tế: 02 người làm việc.

– Y sĩ hạng IV: 02 (Y sĩ đa khoa).

13.  Trung tâm Y tế thị xã Bình Minh: 16 người làm việc.

*Tại Trung tâm: 14 người làm việc.

-Y sĩ (Hạng IV): 08 (Y đa khoa).

– Điều dưỡng (hạng III): 01 (Cử nhân Điều dưỡng).

– Điều dưỡng (hạng IV): 04 (Cao đẳng Điều dưỡng).

– Dược hạng IV : 01.

* Các Trạm Y tế: 02 người làm việc

– Y sĩ (hạng IV): 02 (Y học cổ truyền)

14.  Trung tâm Y tế huyện Bình Tân: 14 người làm việc.

*Tại Trung tâm: 12 người làm việc.

-Y sĩ (Hạng IV): 03 (Y đa khoa).

Điều dưỡng (hạng IV): 08 (Cao đẳng Điều dưỡng).

– Dân số viên hạng IV: 01.

*   Các Trạm Y tế: 02 người làm việc

– Y sĩ (hạng IV): 02 (Y đa khoa).

15.  Trung tâm Y tế Nguyễn Văn Thủ huyện Vũng Liêm: 11 người làm

*Tại Trung tâm: 06 người làm việc.

– Bác sĩ (Hạng III): 01 (Y đa khoa).

– Bác sĩ Y học dự phòng (Hạng III):

– Điều dưỡng hạng IV : 04

+ Cao đẳng điều dưỡng : 03

+ Cao đẳng Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức: 01

*   Các Trạm Y tế: 05 người làm việc

– Bác sĩ (Hạng III): 02 (Y đa khoa).

– Y sĩ hạng IV : 02 (Y đa khoa).

– Dân số viên hạng IV : 01.

IV.   Tiêu chuẩn và điều kiện xét tuyển:

1. Điều kiện, tiêu chuẩn chung:

1.1   Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tôn giáo, tín ngưỡng được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam

– Từ đủ 18 tuổi trở lên.

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển.

– Có lý lịch rõ ràng.

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của vị trí việc làm dự tuyển.

– Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không trái với quy định của pháp luật.

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

* Tiêu chuẩn chung về trình độ đào tạo ngoại ngữ, tin học:

Đối với chức danh nghề nghiệp hạng III và tương đương

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 (A2) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc; Hoặc trình độ B trở lên.

+ Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Hoặc trình độ A trở lên.

Đối với chức danh nghề nghiệp hạng IV và tương đương:

+ Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (A1) trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với vị trí việc làm có yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc; Hoặc trình độ A trở lên.

+ Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin. Hoặc trình độ A trở lên.

Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

* Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: đảm bảo theo quy định của các chức danh nghề nghiệp.

2.  Điều kiện, tiêu chuẩn cụ thể:

Bác sĩ (hạng III) – Mã số: 08.01.03: Tốt nghiệp bác sĩ trở lên (trừ bác sĩ chuyên ngành y học dự phòng).

Bác sĩ y học dự phòng (hạng III) – Mã số: V.08.02.06: Tốt nghiệp bác sĩ đa khoa hoặc bác sĩ chuyên ngành y học dự phòng trở lên.

Y sĩ (hạng IV) – Mã số: V.08.03.07: Tốt nghiệp y sĩ trình độ trung cấp; Đối với trường hợp định hướng chuyên khoa phải có chứng chỉ đào tạo chuyên ngành theo quy định của Bộ Y tế.

Dược hạng IV – Mã số: 08.08.23: Tốt nghiệp Cao đẳng dược.

Điều dưỡng hạng III – Mã số: V.08.05.12: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành điều dưỡng.

Điều dưỡng hạng IV – Mã số: V.08.05.13: Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành điều dưỡng. Trường hợp tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành hộ sinh hoặc y sĩ thì phải có chứng chỉ đào tạo chuyên ngành điều dưỡng theo quy định của Bộ Y tế.

Hộ sinh hạng III – Mã số: V.08.06.15: Tốt nghiệp cử nhân trở lên chuyên ngành hộ

Hộ sinh hạng IV – Mã số: V.08.06.16: Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành hộ sinh;

Kỹ thuật y hạng III – Mã số: V.08.07.18: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành kỹ thuật y học phù hợp với vị trí chuyên môn làm việc (xét nghiệm y học, , kỹ thuật hình ảnh y học, vật lý trị liệu/phục hồi chức năng).

Kỹ thuật y hạng IV – Mã số: V.08.07.19: Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành kỹ thuật y học phù hợp với vị trí chuyên môn làm việc (xét nghiệm y học, kỹ thuật hình ảnh y học, vật lý trị liệu/phục hồi chức năng).

Dinh dưỡng hạng IV- V.08.09.26: Tốt nghiệp cao đẳng dinh dưỡng.

Tổ chức hành chính (Chuyên viên) – 01.003: Có bằng tốt nghiệp cử nhân hành chính trở lên. Tốt nghiệp cử nhân kinh tế, luật phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên và chứng chỉ đào tạo Văn thư – Lưu trữ.

Công nghệ thông tin – Kỹ sư (hạng III) – Mã số: V.05.02.07: Có trình độ đại học trở lên thuộc chuyên ngành Công nghệ thông tin, tin học.

Dân số viên hạng III – V.08.10.28: Có trình độ đại học trở lên chuyên ngành y tế công cộng, học định hướng dân số – kế hoạch hóa gia đình trong phần kiến thức bổ trợ; nếu có trình độ đại học trở lên là chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ đạt chuẩn viên chức dân số.

Dân số viên hạng IV – V.08.10.29: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành dân số – y tế trở lên. Trường hợp có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên ở các chuyên ngành khác thì phải có chứng chỉ đào tạo đạt chuẩn viên chức dân số hoặc tương đương.

Kế toán viên – 06.031: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính.

Trong thời gian thực hiện chế độ tập sự, đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng viên chức phải cử viên chức tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng để hoàn chỉnh tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh nghề nghiệp trước khi bổ nhiệm. Thời gian tham gia khóa đào tạo, bồi dưỡng được tính vào thời gian thực hiện chế độ tập sự.

3.  Điều kiện, tiêu chuẩn bổ sung:

Vị trí Y sĩ đa khoa tuyển dụng cho Trung tâm Pháp Y phải là nam

Tài liệu và đề thi viên chức y tế

V.  Thông báo xét tuyển và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Sau khi được Sở Nội vụ thống nhất kế hoạch tuyển dụng, Sở Y tế đăng thông báo tuyển dụng công khai ít nhất 01 lần trên một trong những phương tiện thông tin đại chúng sau: báo in, báo điện tử, báo nói, báo hình; đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Sở Y tế. Nội dung thông báo tuyển dụng bao gồm:

– Số lượng người làm việc cần tuyển ứng với từng vị trí việc làm;

– Số lượng vị trí việc làm thực hiện việc thi tuyển, xét tuyển;

– Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển;

– Thời hạn, địa chỉ và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, số điện thoại di động hoặc cố định của cá nhân, bộ phận được phân công tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển;

– Hình thức, nội dung xét tuyển; thời gian và địa điểm thi tuyển, xét tuyển.

– Trường hợp thay đổi nội dung thông báo tuyển dụng chỉ được thực hiện trước khi khai mạc kỳ tuyển dụng và phải công khai theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.

– Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính hoặc qua trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng.

– Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của Sở Y tế.

VI.  Trình tự tuyển dụng:

Sau khi được Sở Nội vụ thẩm định phê duyệt kế hoạch tuyển dụng thì Sở Y tế thực hiện trình tự tuyển dụng như sau:

1. Thành lập Hội đồng tuyển dụng do Giám đốc Sở Y tế quyết định theo Điều 1 Mục 1 Chương I Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 6/2020/TT-BNV.

Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của các thành viên tham gia Hội đồng thực hiện theo Điều 2 Mục 1 Chương I Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BNV.

2. Thành lập các bộ phận giúp việc của Hội đồng: được thành lập và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm theo Mục 2 Chương I Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 6/2020/TT-BNV.

3. Tổ chức xét tuyển viên chức: Thực hiện theo Chương II Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 6/2020/TT-BNV.

4.  Nội dung, hình thức xét tuyển viên chức:

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

4.1.  Vòng 1

Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

4.2.  Vòng 2 được thực hiện như sau: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

Hình thức thi: Phỏng vấn.

Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành phải căn cứ vào nhiệm vụ, tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp viên chức và phải phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Trong cùng một kỳ thi tuyển, nếu có các vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác nhau thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phải tổ chức xây dựng các đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị);

Thang điểm thi phỏng vấn: 100 điểm.

VII.   Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

Việc xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức được thực hiện như quy định tại Điều 10 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.

1.1 Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.

Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Điều 6 Nghị định Nghị định số 115/2020/NĐ-CP (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

1.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm tính theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần

VIII.   Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức

Sau khi hoàn thành việc chấm thi vòng 2 theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, chậm nhất 05 ngày làm việc, Hội đồng tuyển dụng phải báo cáo Giám đốc Sở Y tế xem xét, công nhận kết quả tuyển dụng.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả tuyển dụng, Hội đồng tuyển dụng phải thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký. Nội dung thông báo phải ghi rõ thời hạn người trúng tuyển phải đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.

IX.  Hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:

Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

Trường hợp người trúng tuyển có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển thì cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

X.  Ký kết hợp đồng làm việc và nhận việc

Chậm nhất 15 ngày kể từ ngày người trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng, Giám đốc Sở Y tế ra quyết định tuyển dụng, đồng thời gửi quyết định tới người trúng tuyển theo địa chỉ đã đăng ký và đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng viên chức để biết, Giao thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng viên chức thực hiện việc ký hợp đồng làm việc với viên chức.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định tuyển dụng, người được tuyển dụng viên chức phải đến đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng viên chức để ký hợp đồng làm việc và nhận việc, trừ trường hợp quyết định tuyển dụng quy định thời hạn khác hoặc được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức đồng ý gia hạn.

Trường hợp người được tuyển dụng viên chức không đến ký hợp đồng làm việc và nhận việc trong thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng viên chức đề nghị cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức hủy bỏ quyết định tuyển dụng.

Giám đốc Sở Y tế xem xét quyết định việc trúng tuyển đối với người dự tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển dụng của người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định Nghị định số 115/2020/NĐ-CP hoặc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 18 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề mà bằng nhau thì Giám đốc sở Y tế quyết định người trúng tuyển theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.

7. Giám sát kỳ xét tuyển

Giám đốc Sở Y tế thành lập Ban giám sát kỳ xét tuyển. Thành phần, nhiệm vụ và quyền hạn Ban giám sát thực hiện theo quy định

8. Thời gian thực hiện: Sau khi được Sở Nội vụ thống nhất phê duyệt kế hoạch. Sở Y tế sẽ triển khai chỉ đạo các đơn vị thực hiện quy trình. Dự kiến thực hiện xét tuyển bắt đầu từ tháng 4/2021.

XII.   Tổ chức thực hiện:

1. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế:

Phối hợp với Phòng Tổ chức hành chính Sở Y tế thực hiện kế hoạch xét tuyển viên chức sự nghiệp y tế năm 2021.

2.  Phòng Tổ chức hành chính Sở Y tế:

Tham mưu Ban Giám đốc Sở Y tế có văn bản gửi Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long xem xét phê duyệt kế hoạch tuyển dụng.

Tham mưu trình Giám đốc Sở Y tế thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức sự nghiệp y tế năm 2021.

Tham mưu thực hiện quy trình xét tuyển viên chức sự nghiệp y tế năm 2021 đúng theo quy định.

Niêm yết và công khai kế hoạch xét tuyển viên chức sự nghiệp y tế năm 2021 (sau khi được sự thống nhất của Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long); ít nhất 01 lần trên phương tiện thông tin đại chúng; trên trang thông tin điện tử và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Sở Y tế và các đơn vị có nhu cầu tuyển dụng về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng cần tuyển, thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển.

3.  Phòng Kế hoạch tài chính Sở Y tế:

Tham mưu Ban Giám đốc Sở Y tế, hỗ trợ Phòng Tổ chức – Hành chính thực hiện việc thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng viên chức.

VIII. Kinh phí, lệ phí:

Kinh phí: Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, hăng hạng công chức, viên chức.

Lệ phí: Không thu lệ phí xét tuyển.

Trên đây là Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế năm 2021 của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long.

Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 1066/KH-SYT ngày 14/4/2021 của Sở Y tế tuyển dụng viên chức sự nghiệp Y tế năm 2021.

***** Chi tiết cụ thể như sau: 

Nguồn tin: soyte.vinhlong.gov.vn