Tỉnh ủy Hà Nam ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức năm 2021

31/12/2021

Tỉnh ủy Hà Nam ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội năm 2021 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 144 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển và Thi tuyển

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Tài liệu và đề thi công chức tỉnh

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục 1

Phụ lục 2

Danh mục TL ôn tập

Nguồn tin: tuhn.vn