Tỉnh ủy Hưng Yên tuyển dụng công chức các cơ quan Đảng, MTTQ và các tổ chức CT-XH năm 2022

04/03/2022

Công văn số 644-CV/BTCTU ngày 03/3/2022 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về tuyển dụng công chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh Hưng Yên năm 2022.

Thực hiện Kế hoạch số 77-KH/TU ngày 01/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 03/3/2022, Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành Công văn số 644-CV/BTCTU về việc tuyển dụng công chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tỉnh Hưng Yên năm 2022 như sau:

1. Số lượng tuyển dụng: 71 chỉ tiêu

2. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

3. Thời gian địa điểm nhận hồ sơ:

– Thời gian: kể từ ngày 09/03/2022 đến hết ngày 08/04/2022

– Địa điểm: Nộp Phiếu đăng ký dự tuyển tại cơ quan, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng (Phụ lục kèm theo)

*****Chi tiết cụ thể như sau:

Tài liệu và đề thi công chức tỉnh

*****Tài liệu đính kèm:

Phụ lục chi tiết

Chỉ tiêu tuyển dụng

Phiếu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: tuyengiaohungyen.vn