Tỉnh ủy Tuyên Quang ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức năm 2021

22/09/2021

Tỉnh ủy Tuyên Quang ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức năm 2021 như sau:

***** Phụ lục đính kèm:

Chi tiết kế hoạch tuyển dụng

Nguồn tin: tuyenquang.gov.vn