Trạm Cung Cấp Nước huyện Côn Đảo, Bà Rịa – Vũng Tàu tuyển dụng viên chức năm 2021

29/09/2021

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức ngày 25/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 24/01/2014 của UBND tỉnh BR-VT về việc ban hành Quy định thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh BR-VT;

Căn cứ Quyết định số 931/QĐ-UBND, ngày 24/09/2021 về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Trạm Cung cấp nước huyện Côn Đảo năm 2021;

Trạm Cung Cấp Nước huyện Côn Đảo thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức sự nghiệp tại đơn vị năm 2021, cụ thể như sau:

1. Nhu cầu tuyển dụng: 02 chỉ tiêu (kèm theo bảng nhu cầu chi tiết).

2. Hình thức tuyển dụng: Thực hiện thông qua xét tuyển.

3. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

Người có đủ điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên:

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;

– Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

– Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

4. Thời gian và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ) tại địa điểm tiếp nhận hoặc gửi theo đường bưu chính.

Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 27/9/2021 đến hết ngày 26/10/2021 (trong giờ hành chính, trừ Thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định).

Địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển: Tổ Hành chính – Kế hoạch, Trạm Cung Cấp Nước huyện Côn Đảo, địa chỉ: đường Nguyễn Văn Linh, Khu 7, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Trong quá trình lập hồ sơ đăng ký dự xét tuyển nếu có vấn đề gì vướng mắc cần giải thích, đề nghị người đăng ký dự tuyển liên hệ trực tiếp với Tổ Hành chính – Kế hoạch, Trạm Cung Cấp Nước huyện Côn Đảo, địa chỉ: đường Nguyễn Văn Linh, Khu 7, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, điện thoại: 02543.830.808 (gặp bà Lưu Thị Phương Quỳnh) để được hướng dẫn.

5.  Nội dung, hình thức xét tuyển:

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng sau:

Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 (theo quy định tại Khoản 4, Điều 15 Nghị định số 115/2020/NĐCP ngày 25/9/2020 của Chính phủ).

Vòng 2: Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển (theo quy định tại Khoản 4, Điều 15 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ). Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

6. Lệ phí xét tuyển: Lệ phí xét tuyển thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Thời gian thu và mức thu cụ thể, Hội đồng tuyển dụng sẽ thông báo sau khi có kết quả vòng 01.

7.  Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển:

Thời gian tổ chức xét tuyển: dự kiến trong tháng 10 và 11/2021 (Hội đồng sẽ thông báo thời gian cụ thể vòng 02 sau khi có kết quả vòng 01).

Địa điểm tổ chức xét tuyển: Trạm Cung Cấp Nước huyện Côn Đảo, địa chỉ: đường Nguyễn Văn Linh, Khu 7, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tổ Hành chính – Kế hoạch niêm yết công khai thông báo này tại trụ sở làm việc của đơn vị.

Trạm Cung Cấp Nước huyện Côn Đảo kính gửi UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh BR-VT, Trung tâm công báo tin học tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao huyện, Ban Điều hành 09 Khu dân cư quan tâm, hỗ trợ công tác thông tin, phổ biến rộng rãi nội dung tại Thông báo này.

***** Tài liệu đính kèm: 

Phụ lục nhu cầu tuyển dụng

Phụ lục các chế độ, chính sách

Mẫu đăng ký dự tuyển

Nguồn tin: baria-vungtau.gov.vn