Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Quảng Trị tuyển dụng viên chức năm 2022

17/11/2022

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ;
Căn cứ Quyết định số 2468/QĐ-STNMT ngày 30/7/2021 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Văn bản số 1121/SNV-CCVC ngày 17/10/2022 của Sở Nội vụ về việc thống nhất số lượng, chức danh xét tuyển viên chức;
Căn cứ Văn bản số 3849/STNMT-VP ngày 28 tháng 10 năm 2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xét tuyển viên chức năm 2022,
Căn cứ Quyết định số 222/QĐ-TTKT ngày 14/10/2021 của Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường phê duyệt danh mục vị trí việc làm, khung năng lực và số người làm việc của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường;
Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022 như sau:

1. Số lượng, tiêu chuẩn: 05 chỉ tiêu viên chức hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp của đơn vị, trong đó:
1.1. Viên chức làm việc tại Phòng Nghiệp vụ Quản lý đất đai:
– Số lượng: 02 chỉ tiêu Địa chính viên hạng III hoặc Đo đạc bản đồ viên hạng III.
– Vị trí việc làm: Viên chức phụ trách các nghiệp vụ chuyên môn thuộc lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng cơ sở dữ liệu, biên tập bản đồ.
– Tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Trắc địa – bản đồ, Quản lý đất đai, Bản đồ học, Tin học trắc địa, Công nghệ thông tin (phần mềm).
1.2. Viên chức làm việc tại Phòng Nghiệp vụ Đo đạc và Bản đồ:
– Số lượng: 03 chỉ tiêu Địa chính viên hạng III hoặc Đo đạc bản đồ viên hạng III.
– Vị trí việc làm: Viên chức trực tiếp tác nghiệp các lĩnh vực chuyên môn về đo đạc và bản đồ; đăng ký đất đai, lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các lĩnh vực, công trình khác thuộc chức năng nhiệm vụ.
– Tiêu chuẩn về trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Kỹ thuật trắc địa – bản đồ, Quản lý đất đai, Tin học trắc địa, Bản đồ học, Công nghệ thông tin (phần mềm).
2. Điều kiện: Người dự tuyển phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:
– Đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 22 của Luật Viên chức.
– Dưới 40 tuổi; có đủ sức khỏe để làm việc trong mọi điều kiện thời tiết.
– Có văn bằng tốt nghiệp đúng chuyên ngành và yêu cầu cần tuyển.
– Trình độ ngoại ngữ (tiếng Anh): Có chứng chỉ tương đương trình độ ngoại ngữ bậc 2 trở lên (theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT).
– Trình độ tin học: Có chứng chỉ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản trở lên (theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT).
– Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức hạng III trở lên (Địa chính viên hạng III hoặc Đo đạc bản đồ viên hạng III).
– Có khả năng hoạt động độc lập, khả năng làm việc nhóm; chấp nhận điều kiện làm việc ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện khó khăn, biên giới, hải đảo; chấp hành sự phân công, bố trí của cơ quan quản lý viên chức.
3. Ưu tiên:
Thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
4. Nguyên tắc tuyển dụng:
Thực hiện tuyển dụng trước các đối tượng thu hút theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. Sau đó, nếu còn chỉ tiêu thì thực hiện tuyển dụng các đối tượng khác theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.
5. Phương thức tuyển dụng:
5.1. Đối với trường hợp tuyển dụng theo chính sách thu hút: Thực hiện theo quy định tại Điều 8, Điều 9 Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ.
5.2. Đối với trường hợp tuyển dụng khác: thực hiện xét tuyển viên chức theo quy định tại Điều 9, Điều 11, Điều 13 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.
Trong đó: Tại Vòng 2, người dự tuyển phải làm bài kiểm tra, sát hạch về kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển; bao gồm 02 phần: Phần lý thuyết: kiểm tra viết; phần thực hành: kiểm tra kỹ năng thực hiện thao tác trên thiết bị và phần mềm chuyên ngành.
6. Quy định về hồ sơ dự tuyển:
– Người đăng ký dự tuyển phải nộp:
+ 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.
+ 02 bì thư ghi họ tên, địa chỉ, số điện thoại của người đăng ký tuyển dụng vào mục người nhận.
(Tất cả cho vào trong bì đựng hồ sơ có ghi đầy đủ thông tin liên quan).
Lưu ý: Mỗi ứng viên chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí tuyển dụng.
– Trường hợp đề nghị tiếp nhận vào làm viên chức: Thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.
– Người dự tuyển phải trực tiếp nộp hồ sơ và lệ phí dự tuyển tại trụ sở cơ quan tuyển dụng (theo địa điểm đã được thông báo), không nhận hồ sơ gửi qua đường bưu điện hoặc nhờ người khác nộp thay.
– Không trả lại hồ sơ và lệ phí dự tuyển nếu không trúng tuyển. Không hoàn trả hồ sơ không đủ điều kiện dự tuyển.
– Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo tuyển dụng (chỉ tiếp nhận hồ sơ trong ngày làm việc và trong giờ hành chính).
– Địa điểm nhận hồ sơ và lệ phí dự tuyển: Phòng Hành chính – Tổng hợp, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường; Địa chỉ: đường Đặng Thí, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà.
7. Lệ phí tuyển dụng: Theo quy định của Nhà nước.
Mức thu 500.000 đồng/người (Theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT- BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính).
8. Thời gian, địa điểm xét tuyển viên chức:
Thời gian, địa điểm xét tuyển viên chức sẽ được thông báo sau cho các ứng viên có hồ sơ đủ điều kiện dự tuyển.
Các nội dung liên quan khác không quy định trong Thông báo này được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước về tuyển dụng viên chức.
Thông báo này được đăng tải trên Báo Quảng Trị, Website Sở Nội vụ, Website Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tại địa chỉ: http://trungtamkttnmtqtri.gov.vn và niêm yết công khai tại trụ sở của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường.

Nguồn tin: trungtamkttnmtqtri.gov.vn